แชมเปี้ยนแบดมินตันแห่งประเทศไทย ประเภทคู่ผสม

ทำเนียบแชมเปี้ยนแบดมินตันแห่งประเทศไทย ประเภทคู่ผสม สถิติการแข่งขันชิงแชมเปี้ยนแบดมินตันแห่งประเทศไทย จาก พ.ศ. 2495 จนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. ประเภทคู่ผสม
2495 ฉัตร เขียวประเสริฐ/เล็ก พูลสุข
2496 ธนู ขจัดภัย/ประเทือง ปัตตพงศ์
2497 พินิจ ปัตตพงศ์/ประเทือง ปัตตพงศ์
2498 สุนทร สุภาพันธ์/ประเทือง ปัตตพงศ์
2499 ระพี กาญจนระพี/บุญรัตน์ กาญจนระพี
2500 ธนู ขจัดภัย/ประเทือง ปัตตพงศ์
2501 ธนู ขจัดภัย/ประเทือง ปัตตพงศ์
2502 ระพี กาญจนระพี/เฮเธอร์ วอร์ด
2503 ณรงค์ พรฉิม/เพ็ญแข โพธิ์งาม
2504 ชาญณรงค์ รัตนแสงสรวง/ประทิน ปัตตพงศ์
2505 ชวเลิศ ชุ่มคำ/เพ็ญแข โพธิ์งาม
2506 ไม่มีการแข่งขัน
2507 ธงทศ ทองไล้/จินดา กังสดาร
2508 ระพี กาญจนระพี/สุมล จันทร์กล่ำ
2509 ธงทศ ทองไล้/จินดา กังสดาร
2510 จิรศักดิ์ จำปาขาว/สุมล จันทร์กล่ำ
2511 บัณฑิต ใจเย็น/อัจฉรา ปัตตพงศ์
2512 บัณฑิต ใจเย็น/สุมล จันทร์กล่ำ
2513 พลวรรธน์ สดประเสริฐ/ปรีเปรม มหากนก
2514 ปรีชา โสภจารีย์/ทองคำ  กิ่งมณี
2515 พิมล สัตตบุศย์/พวงเพ็ญ มนูเศวต
2516 พรชัย ศกุนตนิยม/ทองคำ กิ่งมณี
2517 พิชัย คงศิริถาวร/เพชรรุ่ง เลี้ยงตระกูลงาม
2518 พรชัย ศกุลตนิยม/ทองคำ กิ่งมณี
2519 พรชัย ศกุลตนิยม/สวรรค์พิมพ์ สายทอง
2520 ปรีชา โสภจารีย์/พรทิพย์ บุญถนอม
2521 ปรีชา โสภจารีย์/ทองคำ  กิ่งมณี
2522 ไสว จันทร์เสี้ยวรัสมี/ขนิษฐา แม้นสมุทร
2523 ปรีชา โสภจารีย์/จุฑาทิพย์ บรรจงศิลป์
2524 ไสว จันทร์เสี้ยวรัศมี/อัมพร เกียรติพิทักษ์
2525 ไสว จันทร์เสี้ยวรัศมี/อัมพร เกียรติพิทักษ์
2526 ไสว จันทร์เสี้ยวรัศมี/อัมพร เกียรติพิทักษ์
2527 ไสว จันทร์เสี้ยวรัศมี/อัมพร เกียรติพิทักษ์
2528 ไสว จันทร์เสี้ยวรัศมี/อัมพร เกียรติพิทักษ์
2529 ไสว จันทร์เสี้ยวรัศมี/อัมพร เกียรติพิทักษ์
2530 ไม่มีการแข่งขัน
2531 ไม่มีการแข่งขัน
2532 ศิริพงษ์ ศิริภูล/ลดาวัลย์ มูลศาสตร์สาทร
2533 ศิริพงษ์ ศิริภูล/ลดาวัลย์ มูลศาสตร์สาทร
2534 ศิริพงษ์ ศิริภูล/ลดาวัลย์ มูลศาสตร์สาทร
2535 ศิริพงษ์ ศิริภูล/ลดาวัลย์ มูลศาสตร์สาทร
2536 ศิริพงษ์ ศิริภูล/กรรณิการ์ ธนูพราน
2537 ศิริพงษ์ ศิริภูล/พรสวรรค์ ปลั่งเวช
2538 ศิริพงษ์ ศิริภูล/พรสวรรค์ ปลั่งเวช
2539 ศิริพงษ์ ศิริภูล/พรสวรรค์ ปลั่งเวช
2540 คุณากร สุทธิโสตถิ์/สมหฤทัย เจริญศิริ
2541 เทศนา พันธ์วิศวาส/สราลีย์ ทุ่งทองคำ
2542 คุณากร สุทธิโสตถิ์/สราลีย์ ทุ่งทองคำ
2543 คุณากร สุทธิโสตถิ์/สราลีย์ ทุ่งทองคำ
2544 คุณากร สุทธิโสตถิ์/สราลีย์ ทุ่งทองคำ
2545 คุณากร สุทธิโสตถิ์/สราลีย์ ทุ่งทองคำ
2546 สุดเขต ประภากมล/สราลีย์ ทุ่งทองคำ
2547 สุดเขต ประภากมล/กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล
2548 สุดเขต ประภากมล/สราลีย์ ทุ่งทองคำ
2549 สุดเขต ประภากมล/สราลีย์ ทุ่งทองคำ
2550 สุดเขต ประภากมล/สราลีย์ ทุ่งทองคำ
2551 สุดเขต ประภากมล/สราลีย์ ทุ่งทองคำ
2552 มณีพงศ์ จงจิตร/รจนา จุฑาบัณฑิตกุล
2553 สุดเขต ประภากมล/สราลีย์  ทุ่งทองคำ
2554 ทรงพล อนุกฤตยาวรรณ/กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล
2555 ปฏิพัทธิ์ ฉลาดแฉลม/สาวิตรี อมิตรพ่าย
2556 นิพิธพนธ์ พวงพั่วเพชร/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย
2557 มณีพงศ์ จงจิตร/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย
* แชมเปี้ยนขององค์กร BWF ในช่วง พ.ศ. 2523-2528 แบดฯ ไทยมี 2 องค์กร ได้ลงสถิติของแชมเปี้ยนทั้ง 2 องค์กรตามข้อมูลที่ได้มา