ผู้ตัดสินภายในประเทศ

 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับ ปีเริ่มทำหน้าที่ สถานะ
1 ผศ.สุคี ศิริวงศ์พากร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
2 ร.อ.ศรีวรรณ แสดพรม ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
3 นายกิตติพล สิงห์เทียน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
4 นายพนา เตียเจริญ ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
5 น.ส.นิตยา ภาวะกา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
6 นายปฏิภาณ กิติญาณทรัพย์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2539 ติดต่อสมาคม
7 น.ส.อรพรรณ วิรัติพันธ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
8 ดร.วายุ กาญจนศร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
9 นายชวลิต ชายแก้ว ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
10 นายจรินทร์ มณีแดง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
11 นายนรากร สุวรรณโชติ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2544 ติดต่อสมาคม
12 พ.อ.อ.จิรพัฒน์ เวชสุวรรณ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2545 ติดต่อสมาคม
13 นายสุภกิจ วิริยะกิจ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
14 น.ส.นันท์ณภัส บุญวัน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2552 ติดต่อสมาคม
15 พ.อ.อ.ธนาพล น้อยมาก ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
16 นายปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2550 ติดต่อสมาคม
17 นายออม เทียมเดช ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
18 นายสายัณห์ พุทธวรรณ ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
19 น.ส.มัทนียา เสียงสนั่น ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
20 น.ส.ไพลิน ชูกลิ่น ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
21 นายเชษฐ์ศิริไชย ไวยอริยโพชฌงค์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
22 น.ส.พรเพ็ญ ลาโพธิ์ ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
23 นายบดินทร์ ปั้นบำรุงกิจ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2550 ติดต่อสมาคม
24 นายอธิพงษ์ ศักดิ์ศรี ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
25 น.ส.สุดาพัทธ์ เลิศพรกุลรัตน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
26 น.ส.วันพญา อาสิงสมานันท์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
27 นายปิยพงษ์ ชูจันอัด ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
28 น.ส.เอมอร อุดมประเสริฐ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
29 นายสุวัฒน์ มีชนะ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
30 นายอมรเทพ ทัศนสุวรรณ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
31 ยุทธชัย สมมุติ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 ติดต่อสมาคม
32 นางสาวดรุณี มาสมพงษ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 ติดต่อสมาคม
 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับ ปีเริ่มทำหน้าที่ สถานะ
1 นายสุวิทย์ กลีบยี่สุ่น ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
2 น.ส.นัยนา ปางเภา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2556 ติดต่อสมาคม
3 ว่าที่ร.ต.หญิงพรธิดา ฤทธิเดช ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
4 นายนิวัฒน์ วักแน่ง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2550 ติดต่อสมาคม
5 นายปรเมษฐ์ สิงห์สง่า ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
6 นายตะนาว เนียมอ่อน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
7 น.ส.รินดา ซอเสียงดี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2550 ติดต่อสมาคม
8 นายวัชราช ศรไชย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
9 นายสุกัลย์ บริรักษ์ฉัตรชัย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2553 ติดต่อสมาคม
10 นายธนะพล อนุสันติ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
11 นายธีรพงษ์ จารุมณี ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
12 นายสุพจน์ ประกอบพรม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2554 ติดต่อสมาคม
13 นายณัฐพงษ์ แก้วมูล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2553 ติดต่อสมาคม
14 นายทวีสิงห์ อัศวชัยเจริญ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2556 ติดต่อสมาคม
15 น.ส.ยุวเรศ สาโส ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
16 นายจามินทร์ อภิรันตอุดม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
17 นายจิรภาส เทพศาสตรา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
18 ว่าที่ร.ต.สมภพ ห่วงศักดิ์ศรี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
19 นายอธิพงษ์ โตทอง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
20 นายกฤตวิชญ์ เศรษฐชัย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
21 นายวัชรพรรรณ เขียวรอดไพร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2554 ติดต่อสมาคม
22 น.ส.รัตนกร โพธิ์ศรี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
23 น.ส.ณวธิดา เดชชะ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
24 น.ส.วาริชาต มูลปัญญา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
25 น.ส.ศิริการณ์ น้อยวังหิน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
26 น.ส.อรัญญา บุทธิจักร์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
27 นายภาณุพงศ์ อิทธะรงค์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2549 ติดต่อสมาคม
28 นายภัสกร วิภาคาร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2546 ติดต่อสมาคม
29 นายธงไชย รอสูงเนิน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
30 นายปรินซ์ มัทธุรศ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2553 ติดต่อสมาคม
31 นายชนะกฤษฏ์ สุกใส ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
32 น.ส.กรรณพรรณ วรรณเลิศ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
33 นายณรงค์ ยันต์มงคล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2556 ติดต่อสมาคม
34 น.ส.มลฤดี โมธารา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
35 นายนเรศ เดชนุช ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2556 ติดต่อสมาคม
36 นายยุทธการ คงอยู่ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
37 น.ส.นารีทัต โกมารทัต ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2550 ติดต่อสมาคม
38 นายเจษฎากร วาจาสัตย์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2556 ติดต่อสมาคม
39 นายชาญ งามสิริพร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2552 ติดต่อสมาคม
40 นายรัฐพล มากพูน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
41 นายมนตรีวิทย์ มณฑนะโสภิต ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
42 นายอุกฤษฏ์ชัย นวลพลับ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2553 ติดต่อสมาคม
43 นายณัฐพล สุทธินนท์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2544 ติดต่อสมาคม
44 นายณัฐกิตติ์ ปิ่นเพชร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
45 นายตุลชศิฏษ์ บุณโยดม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2556 ติดต่อสมาคม
46 นายณัฐพล ลิ้มกุล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
47 นายศักดิ์สิทธิ์ แพรชายบุญรุ่ง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
48 น.ส.ภัทรนันท์ สิริบุญธันยกุล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2556 ติดต่อสมาคม
49 นายนวพล สุ่มมาตร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
50 นายพิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
51 น.ส.วรินทรา เชาวลิตร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2550 ติดต่อสมาคม
 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับ ปีเริ่มทำหน้าที่ สถานะ
1 น.ส.บำรุงรัตน์ แสงวงศ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
2 น.ส.ธิดารัตน์ เจนเชี่ยวชาญ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
3 น.ส.สุภาวรรณ ลาเมือง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
4 น.ส.ปิยทิวา สว่าง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
5 นายพงศธร ชาวตะโปน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
6 นายวิวัฒน์ชัยรินทร์ ประสูตร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
7 นายปราโมทย์ เส็งสอน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
8 น.ส.จริยา สายจำเริญ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
9 นายนครินทร์ ศิริวระอังกูล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
10 นายกิตติพงศ์ ศรีสังข์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
11 นายพงษ์พัฒน์ ช่อมะม่วง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
12 นายกนกชัย มีชนะ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
13 นายอนุชิต กำเนิดทอง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
14 นายมงคล ยุทธโกวิทย์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
15 นายภาคภูมิ ถึงดี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
16 นายชัยรวี พัวพันธ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
17 ว่าที่ร.ต.ชัยณรงค์ ปาริชาติบริรักษ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
18 นายณรงค์ นุภาพ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
19 นายจตุรนต์ ยนต์สำอางค์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2549 ติดต่อสมาคม
20 นายปริญญา อิทธะรงค์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
21 นายชนะศักดิ์ ทาประจิต ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
22 นายกิตติชัย ลีทอง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
23 นายชวลิต อันชัยศรี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
24 นายวิทยา ยอยรู้รอบ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
25 นายพชร เจริญนุกูล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
26 นายนเรนทร์ธร กุลมา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
27 นายชัยภัทร เพชรมณี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
28 นายสุภชัย สมฤทธิ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2553 ติดต่อสมาคม
29 น.ส.ณัชนากรณ์ แก่นยางหวาย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
30 นายณัฐพงษ์ ยาตรา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
31 นายณัฐพล ธนะวัติ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
32 น.ส.นฤมล โกจ่อละ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
33 น.ส.พิชญ์ชา กันทา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
34 นายฉัตรณรงค์ วรรณสาร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
35 นายเทขฤทธิ์ เทณสถิตย์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
36 นายชัยยา แก้วรากมุข ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
37 นายรัฐพล เตี้ยทองหลาง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
38 น.ส.ธัญญารัตน์ ธิมาไชย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
39 นายพงษ์นที ทาทอง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
40 นายพัฒนพงษ์ เขียวหล้า ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
41 นายป้องคุณ ชัยรัตน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2552 ติดต่อสมาคม
42 น.ส.กมลชนก พิบูลย์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
43 นายสัณฑ์ เย็นประสิทธิ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
44 นายจักรี ขันตยาภรณ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
45 นายวรชาติ เกิดศรีพันธ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
46 นายทัตเทพ จูเจีย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
47 น.ส.สุภาณี เขื่อนเพ็ชร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
48 นายอรรถวุฒิ เกียรติสุข ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
49 นายประพจน์ ดอนพุดซา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
50 นายรัฐภัทร ธนาฤทธิวราภัค ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
51 นายธีระพงศ์ พัฒนสุวรรณ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
52 นายสันธิราช จักร์น้อย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
53 นายพฤษภา คะตะวงค์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
54 น.ส.นนทญา นกน้อย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
55 นายภรัณโรจน์ ตันติปฐมโรจน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
56 น.ส.รัตนา พันธุระศรี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
57 นายดำรงพล แซ่เจีย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
58 น.ส.นลินี จักสาร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
59 น.ส.จรัญญา ลุนเสนา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
60 น.ส.อัญชลี ยอดทอง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
61 นายชาญวิทย์ ยศนี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
62 นายอติชาต ลิ้มลิขิตอักษร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
63 นายภานุรุจ จิรารัตน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
64 นายณัฐพงศ์ สุทธิชี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
65 นายกานต์ชัย ทองร่าหมาน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
66 นายเก้า วงศ์สุบิน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
67 นายนราวิทย์ วิชัยหอม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
68 นายวิรศิลป์ พงศ์ชยวัฒน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
69 นายพุทธิธร สุขทวี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
70 นายเกียรติศักดิ์ โตแสง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
71 นายศม มั่นใจตน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
72 นายชาคริต ประเดิมชัย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
73 นายทัณธภัทร ส่งเสริม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
74 นายสุรวีร์ คำโคตร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
75 น.ส.วันดี วงษา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
76 นายณัฐภัทร จันทยา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
77 นายภาณุพงศ์ พินิจ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
78 นายวัชรพงค์ นางาม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
79 นายธราดร หมายดี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
80 นายณัฐสิทธิ์ กิติญาณทรัพย์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
81 นายวิรุฬห์ แน่งน้อย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
82 นายเชาวณัฐ สุขขา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
83 นายอดิศร จุถาวร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
84 นายอิทธิภัทร นวลพลับ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
85 นายปวริศ ธนอภิวัฒน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
86 นายจักรกฤต วรรณวงษ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
87 นายสุกฤษฏิ์ ฤทธิธรรม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
88 น.ส.ราตรี ออระศรี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
89 นายณัฐพล แสนบุญ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
90 นายคมสันติ มีแสงนิล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
91 นายธนายุทธ พุทธโคตร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
92 นายศักดา ธรรมภักดิ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
93 ส.อ.เศรษฐชัย ฉัตรภูมิสุวรรณ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
94 นายเฉลิมเดช เกษมสุขไพศาล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
95 น.ส.นันทิชา แก้วจินดา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
96 น.ส.ทิพย์สุริยะ เลิศมงคลเวหา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
97 น.ส.ปนัญญา สลีอ่อน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
98 นายวรพล เพชรสมัย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
99 นายพิเชษฐ์ เสรีอภินันท์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
100 นายณัฐพล ห้าวเจริญ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
101 น.ส.วาสินี หัสดงห์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
102 นายวัชระ กุลรัตน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
103 น.ส.กรรณิการ์ ดิษชกรร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
104 ร.ท.ชาญยุทธ บุญพยุง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
105 นายธีรภัทร ลิ่มมั่น ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
106 นายประสิทธิชัย แก้วพิชัย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
107 นายสหรัฐ พลอยเพ็ชร์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
108 นายวทัญญู หิรัญดำรงค์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
109 นายสุขพัชร ทัติวงษ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
110 นายชูพัฒน์ กันณารักษ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
111 น.ส.ทิพปภา อรุณเนตร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
112 น.ส.ประภาพร รักตรง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
113 นายชีวิต ประสพสุข ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
114 น.ส.อภิสรา อภิรันตอุดม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
115 นายรณรงค์ คล้ายดวง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
116 นายภาณุพงศ์ เช้าจันทร์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
117 นายมงคล วังงาม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
118 นายธนภูมิ เพิ่มเติมสิน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
119 นายสราวุฒิ เงาะเศษ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
120 นายกฤษฏา ศรีกิตติกุล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
121 นายธนาวิท ตฤณเกศโกศล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
122 นายศุภกฤต ธานี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
123 นายเสถียรพงษ์ บัวพัฒน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
124 นายธีรพนธ์ แสงทอง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
125 นายอักษราวิทย์ อุ่นใจ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
126 น.ส.ศรัณยา สิโรรส ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
127 นายธงบุญ กฤษณะชาญดี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
128 น.ส.บัวชมพู ชวนนุสรณ์ชัย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
129 น.ส.ปลัดดา อะภักดี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
130 นายปวริศ ชอไชยทิศ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
131 นายขจรเกียรติ พ่วงพร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
132 นายการุณ กลางทุ่ง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
133 นายนิรันดร์ ศรีทอง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
134 นายบรรพต สันตะพันธุ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
135 นายพงษ์สิทธิ์ คำจันทร์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
136 น.ส.พรทิภา มานุ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
137 นายสัมฤทธิ์ เนินมาก ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
138 นายสุริยา การ่อน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
139 นายณัฐวุฒิ หอมเชย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
140 นายจักกฤษณ์ จารุมาลัย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
141 นายอนนท์ สามเสาร์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
142 นายอุดร ทวีเมือง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
143 นายกิตติพงษ์ ใจดี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
144 นายพลากร มะโนรัตน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
145 นายจิรวัฒน์ เทพอินทร์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
146 น.ส.สุนันท์ พุ่มมาลัย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
147 นายธนบัตร ภูมิเขตร์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
148 นายนพพล ผลสวัสดิ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
149 นายสาธิต อุทัยเสวก ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
150 น.ส.ปิยพร สะถา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
151 นายณัฐพงษ์ สมัครลาน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
152 นายเกษมสันต์ เที่ยงผดุง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
153 น.ส.ณัฐสรัลพร ทิพากรฉัตรสิริ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
154 น.ส.สุวลักษณ์ โลหกุล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
155 ว่าที่ร.ต.มารุต ฤทธิ์ฉ่ำ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
156 น.ส.ภิรมยา ชาภิรมย์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
157 นายธนเทพ ศรีบาง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
158 น.ส.พัฒนันรี ภัทร์กิตติเจริญ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
159 นายอรรถพล สืบสิงห์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
160 นายตรัยเทพ แซ่ตั๋น ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
161 นายจิรมิตร พวกเมืองพล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
162 นายทรงสิทธิ์ ไชยเสน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
163 นายปรัชรี ธนะมูล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
164 นายพชร ไวยลาภ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
165 นายศรราม คำภิวรรณ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
166 นายเอนกชัย วงค์รักไทย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
167 นายณภัทร คิมหันตา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
168 นายเชิญชม อุดมคำ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
169 นายนเรศร์ สอาดเอี่ยม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
170 นายพงศธร ดิษธรรม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
171 นายณัฐวัฒน์ พงษ์ธนินท์ธร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
172 นายณัฐพล จูมานัส ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
173 น.ส.ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2554 ติดต่อสมาคม
174 นายอำนาจ เมืองจันทร์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2558 ติดต่อสมาคม
175 นายธนวัฒน์ ตาทอง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2558 ติดต่อสมาคม
176 น.ส.สายฝน สานเป็น ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
177 นายสมภาร พราห์มณีย์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
178 นายยศพล ศรีสวัสดิ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
179 นายสหรัฐ เพ็ญสวัสดิ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
180 นายพีรณัฐ ใจชั้นกลาง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
181 นายสายชล มหาวงษ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
182 นายวรัตถ์ ณ นคร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
183 นายโอม ธิราพืช ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
184 นายจตุรวิทย์ กลิ่นจันทน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
185 นายธีรดนย์ สาวสุดชาติ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
186 น.ส.ฐายิกา แซ่เอี๊ยว ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
187 นายคเณศ เนาวนัด ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
188 นายอภิสิทธิ์ พรมรัตน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
189 น.ส.มิริน อิ่นคำ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
190 นายภานุพงศ์ ทรัพย์สมบัติ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
191 นายนิพัทธ์ โรจนนาวิน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
192 นายธีระยุทธ ลมทวีวงศ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
193 น.ส.ปาริฉัตร ถนิมพาสน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
194 น.ส.จันทิรา เสามา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
195 นายฐิติวัชร์ อัครบริรักษ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
196 นายนพฤทธิ์ ธิวรรณ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
197 นายภูมินันท์ ปันวาละ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
198 นายศิวานนท์ เฮงตระกูล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
199 นายสุทธิพงษ์ มีสุข ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
200 น.ส.มัลธิกา ดาวแสง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
201 นายชลทชาติ โพธิพานิช ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
202 นายวัชรพงศ์ ปัทมาส ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2558 ติดต่อสมาคม
203 น.ส.ฎาริกา เจริญแสง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ติดต่อสมาคม
204 นายธีรภัทร์ บัวมาก ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2558 ติดต่อสมาคม

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 31 มี.ค. 2020