ผู้ตัดสินภายในประเทศ

 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับ ปีเริ่มทำหน้าที่ สถานะ
1 ผศ.สุคี ศิริวงศ์พากร ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ปกติ
2 ร.อ.ศรีวรรณ แสดพรม ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ปกติ
3 นายกิตติพล สิงห์เทียน ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ปกติ
4 นายพนา เตียเจริญ ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ปกติ
5 น.ส.นิตยา ภาวะกา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ปกติ
6 นายปฏิภาณ กิติญาณทรัพย์ ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2539 ปกติ
7 น.ส.อรพรรณ วิรัติพันธ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ปกติ
8 ดร.วายุ กาญจนศร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ปกติ
9 นายชวลิต ชายแก้ว ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ปกติ
10 นายจรินทร์ มณีแดง ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ปกติ
11 นายนพพร สุวรรณโชติ ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2544 ปกติ
12 พ.อ.อ.จิรพัฒน์ เวชสุวรรณ์ ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2545 ปกติ
13 นายสุภกิจ วิริยะกิจ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ปกติ
14 น.ส.นันท์ณภัส บุญวัน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2552 ปกติ
15 พ.อ.อ.ธนาพล น้อยมาก ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ปกติ
16 นายปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2550 ปกติ
17 นายมรกต ตระกูลเดิม ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ปกติ
18 นายออม เทียมเดช ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ปกติ
19 นายสายัณห์ พุทธวรรณ ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ปกติ
20 น.ส.มัทนียา เสียงสนั่น ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ปกติ
21 น.ส.ไพลิน ชูกลิ่น ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ปกติ
22 นายเชษฐ์ศิริไชย ไวยอริยโพชฌงค์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ปกติ
23 น.ส.พรเพ็ญ ลาโพธิ์ ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ปกติ
24 นายบดินทร์ ปั้นบำรุงกิจ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2550 ปกติ
25 นายอธิพงษ์ ศักดิ์ศรี ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ปกติ
26 น.ส.สุดาพัทธ์ เลิศพรกุลรัตน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ปกติ
27 น.ส.วันพญา อาสิงสมานันท์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ปกติ
28 นายปิยพงษ์ ชูจันอัด ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ปกติ
29 น.ส.เอมอร อุดมประเสริฐ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ปกติ
30 นายสุวัฒน์ มีชนะ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ปกติ
31 นายอมรเทพ ทัศนสุวรรณ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2557 ปกติ
 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับ ปีเริ่มทำหน้าที่ สถานะ
1 นายสุวิทย์ กลีบยี่สุ่น ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 2 2557 ปกติ
2 น.ส.นัยนา ปางเภา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2556 ปกติ
3 ว่าที่ร.ต.หญิงพรธิดา ฤทธิเดช ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
4 นายนิวัฒน์ วักแน่ง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2550 ปกติ
5 นายปรเมษฐ์ สิงห์สง่า ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
6 นายตะนาว เนียมอ่อน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
7 น.ส.รินดา ซอเสียงดี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2550 ปกติ
8 นายวัชราช ศรไชย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
9 นายสุกัลย์ บริรักษ์ฉัตรชัย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2553 ปกติ
10 นายธนะพล อนุสันติ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
11 นายธีรพงษ์ จารุมณี ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 2 2557 ปกติ
12 นายสุพจน์ ประกอบพรม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2554 ปกติ
13 นายณัฐพงษ์ แก้วมูล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2553 ปกติ
14 นายทวีสิงห์ อัศวชัยเจริญ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2556 ปกติ
15 น.ส.ยุวเรศ สาโส ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
16 นายจามินทร์ อภิรันตอุดม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
17 นายจิรภาส เทพศาสตรา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
18 ว่าที่ร.ต.สมภพ ห่วงศักดิ์ศรี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
19 นายอธิพงษ์ โตทอง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
20 นายกฤตวิชญ์ เศรษฐชัย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
21 นายวัชรพรรรณ เขียวรอดไพร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2554 ปกติ
22 น.ส.รัตนกร โพธิ์ศรี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
23 น.ส.ณวธิดา เดชชะ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
24 น.ส.วาริชาต มูลปัญญา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
25 น.ส.ศิริการณ์ น้อยวังหิน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
26 น.ส.อรัญญา บุทธิจักร์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
27 นายภาณุพงศ์ อิทธะรงค์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2549 ปกติ
28 นายภัสกร วิภาคาร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2546 ปกติ
29 นายธงไชย รอสูงเนิน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
30 นายปรินซ์ มัทธุรศ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2553 ปกติ
31 นายชนะกฤษฏ์ สุกใส ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
32 น.ส.กรรณพรรณ วรรณเลิศ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
33 นายณรงค์ ยันต์มงคล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2556 ปกติ
34 น.ส.มลฤดี โมธารา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
35 นายนเรศ เดชนุช ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2556 ปกติ
36 นายยุทธการ คงอยู่ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
37 น.ส.นารีทัต โกมารทัต ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2550 ปกติ
38 นายเจษฎากร วาจาสัตย์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2556 ปกติ
39 นายชาญ งามสิริพร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2552 ปกติ
40 นายรัฐพล มากพูน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
41 นายมนตรีวิทย์ มณฑนะโสภิต ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
42 นายอุกฤษฏ์ชัย นวลพลับ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2553 ปกติ
43 นายณัฐพล สุทธินนท์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2544 ปกติ
44 นายณัฐกิตติ์ ปิ่นเพชร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
45 นายตุลชศิฏษ์ บุณโยดม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2556 ปกติ
46 นายณัฐพล ลิ้มกุล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
47 นายศักดิ์สิทธิ์ แพรชายบุญรุ่ง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
48 น.ส.ภัทรนันท์ สิริบุญธันยกุล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2556 ปกติ
49 นายนวพล สุ่มมาตร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
50 นายพิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2557 ปกติ
51 น.ส.วรินทรา เชาวลิตร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 2 2550 ปกติ
 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับ ปีเริ่มทำหน้าที่ สถานะ
1 น.ส.บำรุงรัตน์ แสงวงศ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
2 น.ส.ธิดารัตน์ เจนเชี่ยวชาญ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
3 น.ส.สุภาวรรณ ลาเมือง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
4 น.ส.ปิยทิวา สว่าง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
5 นายพงศธร ชาวตะโปน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
6 นายวิวัฒน์ชัยรินทร์ ประสูตร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ปกติ
7 นายปราโมทย์ เส็งสอน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
8 น.ส.จริยา สายจำเริญ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
9 นายกิตติพงศ์ ศรีสังข์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
10 นายพงษ์พัฒน์ ช่อมะม่วง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ปกติ
11 นายกนกชัย มีชนะ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ปกติ
12 นายอนุชิต กำเนิดทอง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
13 นายมงคล ยุทธโกวิทย์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
14 นายภาคภูมิ ถึงดี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
15 นายชัยรวี พัวพันธ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
16 ว่าที่ร.ต.ชัยณรงค์ ปาริชาติบริรักษ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
17 นายณรงค์ นุภาพ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ปกติ
18 นายจตุรนต์ ยนต์สำอางค์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2549 ปกติ
19 นายปริญญา อิทธะรงค์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
20 นายชนะศักดิ์ ทาประจิต ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
21 นายกิตติชัย ลีทอง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
22 นายชวลิต อันชัยศรี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
23 นายวิทยา ยอยรู้รอบ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
24 นายพชร เจริญนุกูล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
25 นายนเรนทร์ธร กุลมา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
26 นายชัยภัทร เพชรมณี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
27 นายสุภชัย สมฤทธิ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2553 ปกติ
28 น.ส.ณัชนากรณ์ แก่นยางหวาย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
29 นายณัฐพงษ์ ยาตรา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
30 นายณัฐพล ธนะวัติ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
31 น.ส.นฤมล โกจ่อละ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
32 น.ส.พิชญ์ชา กันทา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
33 นายฉัตรณรงค์ วรรณสาร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
34 นายเทขฤทธิ์ เทณสถิตย์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
35 นายชัยยา แก้วรากมุข ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
36 นายรัฐพล เตี้ยทองหลาง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
37 น.ส.ธัญญารัตน์ ธิมาไชย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
38 นายพงษ์นที ทาทอง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
39 นายพัฒนพงษ์ เขียวหล้า ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
40 นายป้องคุณ ชัยรัตน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2552 ปกติ
41 น.ส.กมลชนก พิบูลย์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
42 นายสัณฑ์ เย็นประสิทธิ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
43 นายจักรี ขันตยาภรณ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
44 นายวรชาติ เกิดศรีพันธ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
45 นายทัตเทพ จูเจีย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
46 น.ส.สุภาณี เขื่อนเพ็ชร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
47 นายอรรถวุฒิ เกียรติสุข ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
48 นายประพจน์ ดอนพุดซา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
49 นายรัฐภัทร ธนาฤทธิวราภัค ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
50 นายธีระพงศ์ พัฒนสุวรรณ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
51 นายสันธิราช จักร์น้อย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
52 นายพฤษภา คะตะวงค์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
53 น.ส.นนทญา นกน้อย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
54 นายภรัณโรจน์ ตันติปฐมโรจน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
55 น.ส.รัตนา พันธุระศรี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
56 นายดำรงพล แซ่เจีย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
57 น.ส.นลินี จักสาร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
58 น.ส.จรัญญา ลุนเสนา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
59 น.ส.อัญชลี ยอดทอง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
60 นายชาญวิทย์ ยศนี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
61 นายอติชาต ลิ้มลิขิตอักษร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
62 นายภานุรุจ จิรารัตน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
63 นายณัฐพงศ์ สุทธิชี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
64 นายกานต์ชัย ทองร่าหมาน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
65 นายเก้า วงศ์สุบิน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
66 นายนราวิทย์ วิชัยหอม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
67 นายวิรศิลป์ พงศ์ชยวัฒน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
68 นายพุทธิธร สุขทวี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
69 นายเกียรติศักดิ์ โตแสง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
70 นายศม มั่นใจตน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
71 นายชาคริต ประเดิมชัย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
72 นายทัณธภัทร ส่งเสริม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
73 นายสุรวีร์ คำโคตร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
74 น.ส.วันดี วงษา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
75 นายณัฐภัทร จันทยา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
76 นายภาณุพงศ์ พินิจ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
77 นายวัชรพงค์ นางาม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
78 นายธราดร หมายดี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
79 นายณัฐสิทธิ์ กิติญาณทรัพย์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
80 นายวิรุฬห์ แน่งน้อย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
81 นายเชาวณัฐ สุขขา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
82 นายอดิศร จุถาวร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
83 นายอิทธิภัทร นวลพลับ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
84 นายปวริศ ธนอภิวัฒน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
85 นายจักรกฤต วรรณวงษ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
86 นายสุกฤษฏิ์ ฤทธิธรรม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
87 น.ส.ราตรี ออระศรี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
88 นายณัฐพล แสนบุญ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
89 นายคมสันติ มีแสงนิล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
90 นายธนายุทธ พุทธโคตร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
91 นายศักดา ธรรมภักดิ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
92 ส.อ.เศรษฐชัย ฉัตรภูมิสุวรรณ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
93 นายเฉลิมเดช เกษมสุขไพศาล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
94 น.ส.นันทิชา แก้วจินดา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
95 น.ส.ทิพย์สุริยะ เลิศมงคลเวหา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
96 น.ส.ปนัญญา สลีอ่อน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
97 นายวรพล เพชรสมัย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
98 นายพิเชษฐ์ เสรีอภินันท์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
99 นายณัฐพล ห้าวเจริญ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
100 น.ส.วาสินี หัสดงห์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
101 นายวัชระ กุลรัตน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
102 น.ส.กรรณิการ์ ดิษชกรร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
103 ร.ท.ชาญยุทธ บุญพยุง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
104 นายธีรภัทร ลิ่มมั่น ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
105 นายประสิทธิชัย แก้วพิชัย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
106 นายสหรัฐ พลอยเพ็ชร์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
107 นายวทัญญู หิรัญดำรงค์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
108 นายสุขพัชร ทัติวงษ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
109 นายชูพัฒน์ กันณารักษ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
110 น.ส.ทิพปภา อรุณเนตร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
111 น.ส.ประภาพร รักตรง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
112 นายชีวิต ประสพสุข ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
113 น.ส.อภิสรา อภิรันตอุดม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
114 นายรณรงค์ คล้ายดวง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
115 นายภาณุพงศ์ เช้าจันทร์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
116 นายมงคล วังงาม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
117 นายธนภูมิ เพิ่มเติมสิน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
118 นายสราวุฒิ เงาะเศษ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
119 นายกฤษฏา ศรีกิตติกุล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
120 นายธนาวิท ตฤณเกศโกศล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
121 นายศุภกฤต ธานี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
122 นายเสถียรพงษ์ บัวพัฒน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
123 นายธีรพนธ์ แสงทอง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
124 นายอักษราวิทย์ อุ่นใจ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
125 น.ส.ศรัณยา สิโรรส ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
126 นายธงบุญ กฤษณะชาญดี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
127 น.ส.บัวชมพู ชวนนุสรณ์ชัย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
128 น.ส.ปลัดดา อะภักดี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
129 นายปวริศ ชอไชยทิศ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
130 นายขจรเกียรติ พ่วงพร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
131 นายการุณ กลางทุ่ง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
132 นายนิรันดร์ ศรีทอง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
133 นายบรรพต สันตะพันธุ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
134 นายพงษ์สิทธิ์ คำจันทร์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ปกติ
135 น.ส.พรทิภา มานุ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
136 นายสัมฤทธิ์ เนินมาก ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
137 นายสุริยา การ่อน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
138 นายณัฐวุฒิ หอมเชย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
139 นายจักกฤษณ์ จารุมาลัย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
140 นายอนนท์ สามเสาร์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
141 นายอุดร ทวีเมือง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
142 นายกิตติพงษ์ ใจดี ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
143 นายพลากร มะโนรัตน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
144 นายจิรวัฒน์ เทพอินทร์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
145 น.ส.สุนันท์ พุ่มมาลัย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
146 นายธนบัตร ภูมิเขตร์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
147 นายนพพล ผลสวัสดิ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
148 นายสาธิต อุทัยเสวก ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
149 น.ส.ปิยพร สะถา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
150 นายณัฐพงษ์ สมัครลาน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
151 นายเกษมสันต์ เที่ยงผดุง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ปกติ
152 น.ส.ณัฐสรัลพร ทิพากรฉัตรสิริ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
153 น.ส.สุวลักษณ์ โลหกุล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
154 ว่าที่ร.ต.มารุต ฤทธิ์ฉ่ำ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ปกติ
155 น.ส.ภิรมยา ชาภิรมย์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
156 นายธนเทพ ศรีบาง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
157 น.ส.พัฒนันรี ภัทร์กิตติเจริญ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
158 นายอรรถพล สืบสิงห์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
159 นายตรัยเทพ แซ่ตั๋น ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
160 นายจิรมิตร พวกเมืองพล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
161 นายทรงสิทธิ์ ไชยเสน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
162 นายปรัชรี ธนะมูล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
163 นายพชร ไวยลาภ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
164 นายศรราม คำภิวรรณ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
165 นายเอนกชัย วงค์รักไทย ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
166 นายณภัทร คิมหันตา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
167 นายเชิญชม อุดมคำ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
168 นายนเรศร์ สอาดเอี่ยม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
169 นายพงศธร ดิษธรรม ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ปกติ
170 นายณัฐวัฒน์ พงษ์ธนินท์ธร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ปกติ
171 นายณัฐพล จูมานัส ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ปกติ
172 น.ส.ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2554 ปกติ
173 นายอำนาจ เมืองจันทร์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2558 ปกติ
174 นายธนวัฒน์ ตาทอง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2558 ปกติ
175 น.ส.สายฝน สานเป็น ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
176 นายสมภาร พราห์มณีย์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
177 นายยศพล ศรีสวัสดิ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ปกติ
178 นายสหรัฐ เพ็ญสวัสดิ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
179 นายพีรณัฐ ใจชั้นกลาง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
180 นายสายชล มหาวงษ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
181 นายวรัตถ์ ณ นคร ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
182 นายโอม ธิราพืช ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
183 นายจตุรวิทย์ กลิ่นจันทน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
184 นายธีรดนย์ สาวสุดชาติ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
185 น.ส.ฐายิกา แซ่เอี๊ยว ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
186 นายคเณศ เนาวนัด ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
187 นายอภิสิทธิ์ พรมรัตน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
188 น.ส.มิริน อิ่นคำ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
189 นายภานุพงศ์ ทรัพย์สมบัติ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
190 นายนิพัทธ์ โรจนนาวิน ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
191 นายธีระยุทธ ลมทวีวงศ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
192 น.ส.ปาริฉัตร ถนิมพาสน์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
193 น.ส.จันทิรา เสามา ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ปกติ
194 นายฐิติวัชร์ อัครบริรักษ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ปกติ
195 นายนพฤทธิ์ ธิวรรณ์ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ปกติ
196 นายภูมินันท์ ปันวาละ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ปกติ
197 นายศิวานนท์ เฮงตระกูล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ปกติ
198 นายสุทธิพงษ์ มีสุข ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ปกติ
199 น.ส.มัลธิกา ดาวแสง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
200 นายชลทชาติ โพธิพานิช ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
201 นายวัชรพงศ์ ปัทมาส ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2558 ปกติ
202 น.ส.ฎาริกา เจริญแสง ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2557 ปกติ
203 นายธีรภัทร์ บัวมาก ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2558 ปกติ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 06 ก.ค. 2017