ผู้ตัดสินนานาชาติ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับ ปีเริ่มทำหน้าที่ สถานะ
1 นายบวรยศ เดชโชคชัยเจริญ ผู้ชี้ขาด - 2557 ปกติ
2 นายพิพัฒน์ จันทรไพจิตร ผู้ชี้ขาด - 2534 ปกติ
3 นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ ผู้ตัดสิน - 2547 ปกติ
4 นายอริญชย์ นิลสกุล ผู้ตัดสิน - 2551 ปกติ
5 นายชัยพร ฑีฆตระกูล ผู้ชี้ขาด - 2540 ปกติ
6 น.ส.ปริยากร กิลาวิทย์ ผู้ตัดสิน - 2545 ปกติ
7 นายรวี แซ่ตั้ง ผู้ชี้ขาด - 2557 ปกติ
8 นายมานิต ชาวเมืองโขง ผู้ชี้ขาด - 2547 ปกติ
9 นายไกรสิงห์ ทองทับ ผู้ชี้ขาด - 2557 ปกติ
10 นายอธิโรจน์ โรจน์ฐิติธนากร ผู้ชี้ขาด - 2523 ปกติ
11 นายนรานนท์ นรเดชานนท์ ผู้ชี้ขาด - 2545 ปกติ
12 นายสมยศ อัศวโพสพ ผู้ชี้ขาด - 2557 ปกติ
13 น.ส.รมิดา อัศวโพสพ ผู้ชี้ขาด - 2557 ปกติ
14 น.ส.จิติรัตน์ ฐานุอัครพัฒน์ ผู้ชี้ขาด - 2536 ปกติ
15 นางณหทัย ศรประชุม ผู้ชี้ขาด - 2557 ปกติ
16 นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ ผู้ชี้ขาด - 2557 ปกติ
17 นายวัยวุฒิ ช่วยณรงค์ ผู้ตัดสิน - 2557 ปกติ
18 นายพงศ์ธร ทิพยานนท์ ผู้ตัดสิน - 2558 ปกติ