ผู้ตัดสินนานาชาติ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับ ปีเริ่มทำหน้าที่ สถานะ
1 นายบวรยศ เดชโชคชัยเจริญ ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
2 นายพิพัฒน์ จันทรไพจิตร ผู้ชี้ขาด - 2534 ติดต่อสมาคม
3 นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ ผู้ตัดสิน - 2547 ติดต่อสมาคม
4 นายนครินทร์ ศิริวระอังกูล ผู้ตัดสิน ระดับที่ 3 2556 ติดต่อสมาคม
5 นายอริญชย์ นิลสกุล ผู้ตัดสิน - 2551 ติดต่อสมาคม
6 นายนรากร สุวรรณโชติ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 2544 ติดต่อสมาคม
7 นายชัยพร ฑีฆตระกูล ผู้ตัดสิน - 2540 ติดต่อสมาคม
8 น.ส.ปริยากร กิลาวิทย์ ผู้ตัดสิน - 2545 ติดต่อสมาคม
9 นายมานิต ชาวเมืองโขง ผู้ตัดสิน - 2547 ติดต่อสมาคม
10 นายไกรสิงห์ ทองทับ ผู้ตัดสิน - 2557 ติดต่อสมาคม
11 นายอธิโรจน์ โรจน์ฐิติธนากร ผู้ชี้ขาด - 2523 ติดต่อสมาคม
12 นายนรานนท์ นรเดชานนท์ ผู้ชี้ขาด - 2545 ติดต่อสมาคม
13 นายสมยศ อัศวโพสพ ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
14 น.ส.รมิดา อัศวโพสพ ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
15 น.ส.จิติรัตน์ ฐานุอัครพัฒน์ ผู้ชี้ขาด - 2536 ติดต่อสมาคม
16 นางณหทัย ศรประชุม ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
17 นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
18 นายวัยวุฒิ ช่วยณรงค์ ผู้ตัดสิน - 2557 ติดต่อสมาคม
19 นายพงศ์ธร ทิพยานนท์ ผู้ตัดสิน - 2558 ติดต่อสมาคม
20 ยุทธชัย สมมุติ ผู้ตัดสิน ระดับที่ 1 ติดต่อสมาคม