คณะกรรมการ

คณะกรรมการ


คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

นายกสมาคม

พลอากาศเอก ชวรัตน์ มารุ่งเรือง
พลอากาศเอก ชวรัตน์ มารุ่งเรือง

อุปนายกสมาคม คนที่ 1

นายมนูญสรรค์คุณากร
นายมนูญ สรรค์คุณากร

อุปนายกสมาคม คนที่ 2 และเหรัญญิก

พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ
พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

อุปนายกสมาคม คนที่ 3


นายไพศาล รังษีกิจโพธิ์
นายไพศาล รังษีกิจโพธิ์

อุปนายกสมาคม คนที่ 4

นายมนตรีไชยพันธุ์
นายมนตรี ไชยพันธุ์

ปฏิคม

นายทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์
นายทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์

นายทะเบียน

ดร.วิชญะ เครืองาม
ดร.วิชญะ เครืองาม

ประชาสัมพันธ์


พลอากาศโท รศ.นิกรชำนาญกุล
พลอากาศโท รศ.นิกร ชำนาญกุล

เลขาธิการ

นายธนัชอัศวนภากาศ
นายธนัช อัศวนภากาศ

รองเลขาธิการ

นายอภิชัย ธีระรัตน์สกุล
นายอภิชัย ธีระรัตน์สกุล

รองเลขาธิการ

นางณหทัย ศรประชุม
นางณหทัย ศรประชุม

กรรมการ


พลตรี ธรรมนูญ วิถี
พลตรี ธรรมนูญ วิถี

กรรมการ

นายปรเมศร์ไกรฤกษ์
นายปรเมศร์ ไกรฤกษ์

กรรมการ

นางสาวกมลา ทองกร
นางสาวกมลา ทองกร

กรรมการ

นางพรพิมล มฤคทัต
นางพรพิมล มฤคทัต

กรรมการ


พันเอก ชินกานต์ โฆวินทะ
พันเอก ชินกานต์ โฆวินทะ

กรรมการ

นายอภิรัตน์ศิวพรพิทักษ์
นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์

กรรมการ

นายทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ์
นายทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ์

กรรมการ


วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 31 ส.ค. 2017