คณะกรรมการ

คณะกรรมการ


คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

นายกสมาคม

พลอากาศเอก มณฑลสัชฌุกร
พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร

อุปนายกสมาคม คนที่ 1

พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ
พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ

อุปนายกสมาคม คนที่ 2

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล
พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล

อุปนายกสมาคม คนที่ 3


พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ
พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ

อุปนายกสมาคมคนที่ 4

นายไพศาล รังษีกิจโพธิ์
นายไพศาล รังษีกิจโพธิ์

อุปนายกสมาคม คนที่ 5

นายพิสิฐปัญจคุณาภรณ์
นายพิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์

เหรัญญิก

นายทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ์
นายทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ์

ปฏิคม


นายทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์
นายทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์

นายทะเบียน

ดร.วิชญะ เครืองาม
ดร.วิชญะ เครืองาม

ประชาสัมพันธ์

นายฐากูร จินตะนฤมิตร
นายฐากูร จินตะนฤมิตร

เลขาธิการ

นายธนัชอัศวนภากาศ
นายธนัช อัศวนภากาศ

รองเลขาธิการ


นางสาวลดาวัลย์มูลศาสตร์สาทร
นางสาวลดาวัลย์ มูลศาสตร์สาทร

รองเลขาธิการ

นางสาวนิภาพรจวบสมัย
นางสาวนิภาพร จวบสมัย

รองเลขาธิการ

นางสาวกมลา ทองกร
นางสาวกมลา ทองกร

กรรมการ

พันเอก ชินกานต์ โฆวินทะ
พันเอก ชินกานต์ โฆวินทะ

กรรมการ


นายอุดมศักดิ์ชื่นครุฑ
นายอุดมศักดิ์ ชื่นครุฑ

กรรมการ

เรือโทบุญศักดิ์พลสนะ
เรือโทบุญศักดิ์ พลสนะ

กรรมการ


วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 09 ก.พ. 2024