คณะกรรมการ

คณะกรรมการ


คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

นายกสมาคม

พลอากาศเอก มณฑลสัชฌุกร
พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร

อุปนายกสมาคม คนที่ 1

พลอากาศเอก เดชอุดมคงศรี
พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี

อุปนายกสมาคม คนที่ 2

พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ
พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ

อุปนายกสมาคม คนที่ 3


นายไพศาล รังษีกิจโพธิ์
นายไพศาล รังษีกิจโพธิ์

อุปนายกสมาคม คนที่ 4

นายพิสิฐปัญจคุณาภรณ์
นายพิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์

เหรัญญิก

นายทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ์
นายทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ์

ปฏิคม

นายทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์
นายทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์

นายทะเบียน


ดร.วิชญะ เครืองาม
ดร.วิชญะ เครืองาม

ประชาสัมพันธ์

พลอากาศโท รศ.นิกรชำนาญกุล
พลอากาศโท รศ.นิกร ชำนาญกุล

เลขาธิการ

นายธนัชอัศวนภากาศ
นายธนัช อัศวนภากาศ

รองเลขาธิการ

พลเอก รักศักดิ์โรจนพิมพ์พันธุ์
พลเอก รักศักดิ์ โรจนพิมพ์พันธุ์

กรรมการ


พลเอก ธรรมนูญ วิถี
พลเอก ธรรมนูญ วิถี

กรรมการ

นางสาวกมลา ทองกร
นางสาวกมลา ทองกร

กรรมการ

พันเอก ชินกานต์ โฆวินทะ
พันเอก ชินกานต์ โฆวินทะ

กรรมการ

เรือโทบุญศักดิ์พลสนะ
เรือโทบุญศักดิ์ พลสนะ

กรรมการ


นางสาวลดาวัลย์มูลศาสตร์สาทร
นางสาวลดาวัลย์ มูลศาสตร์สาทร

กรรมการ

นายฐากูร จินตะนฤมิตร
นายฐากูร จินตะนฤมิตร

กรรมการ


วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 26 เม.ย. 2021