เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2567

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2567

ด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย จะพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่นักกีฬาทีมชาติ ที่มีผลงานการแข่งขันมหกรรมกีฬา และรายการแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักกีฬา ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัญชีที่ 3 ท้ายพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 33)
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอความร่วมมือสโมสรสมาชิกและนักกีฬาที่มีความประสงค์เสนอชื่อเพื่อพิจารณา ได้โปรดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ ประวัติ ผลงานของนักกีฬา ที่ผ่านมาในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีผลงานจากการแข่งขันมหกรรมกีฬา และรายการแข่งขันระดับนานาชาติที่ประสงค์จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ โดยขอให้ส่งเอกสารกลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2566 โดยขอให้แยกผลงานที่โดดเด่นเฉพาะบุคคลให้ชัดเจน ทั้งนี้สมาคมฯ ขอส่งแนวทางและข้อกำหนดของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราซอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (QR Code)

ดาวโหลดประกาศและเกณฑ์การพิจารณา <<คลิก>>