แชมเปี้ยนแบดมินตันแห่งประเทศไทย ชายคู่

ทำเนียบแชมเปี้ยนแบดมินตันแห่งประเทศไทย ชายคู่
 
สถิติการแข่งขันชิงแชมเปี้ยนแบดมินตันแห่งประเทศไทย จาก พ.ศ. 2495 จนถึงปัจจุบัน
 
ปี พ.ศ . ประเภทชายคู่
2495 สุนทร สุภาพันธ์/จุ๊ย ศักดิ์ไทย
2496 สุนทร สุภาพันธ์/กมล สุทธิวณิชย์
2497 สุนทร สุภาพันธ์/กมล สุทธิวณิชย์
2498 สุนทร สุภาพันธ์/กมล สุทธิวณิชย์
2499 สุนทร สุภาพันธ์/กมล สุทธิวณิชย์
2500 เจริญ วรรธนะสิน/ปรีดา วงศ์อัครากุล
2501 เจริญ วรรธนะสิน/กมล สุทธิวณิชย์
2502 ณรงค์ พรฉิม/ระพี กาญจนระพี
2503 ชวเลิศ ชุ่มคำ/ชูชาติ วัฒนธรรม
2504 ชวเลิศ ชุ่มคำ/ชูชาติ วัฒนธรรม
2505 ชวเลิศ ชุ่มคำ/ระพี กาญจนระพี
2506 ชวเลิศ ชุ่มคำ/ชูชาติ วัฒนธรรม
2507 ชวเลิศ ชุ่มคำ/ชูชาติ วัฒนธรรม
2508 ชวเลิศ ชุ่มคำ/ชูชาติ วัฒนธรรม
2509 ณรงค์ พรฉิม/ระพี กาญจนระพี
2510 ชวเลิศ ชุ่มคำ/สงบ รัตตนุสสรณ์
2511 ชวเลิศ ชุ่มคำ/สงบ รัตตนุสสรณ์
2512 ธงชัย พงษ์พูล/สิงหา ศิริบันเทิง
2513 บัณฑิต ใจเย็น/สงบ รัตตนุสสรณ์
2514 บัณฑิต ใจเย็น/สงบ รัตตนุสสรณ์
2515 บัณฑิต ใจเย็น/สงบ รัตตนุสสรณ์
2516 ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด
2517 บัณฑิต ใจเย็น/พิชัย คงศิริถาวร
2518 ปรีชา โสภจารีย์/พรชัย ศกุนตนิยม
2519 สุรพงษ์ สหฤทดำรง/เจียมศักดิ์ พานิชชัยกุล
2520 บัณฑิต ใจเย็น/ปรีชา โสภจารีย์
2521 บัณฑิต ใจเย็น/ปรีชา โสภจารีย์
2522 บัณฑิต ใจเย็น/ปรีชา โสภจารีย์
2523 * สมชัย ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ/วิศิษฐ์ ฉิมประเสริฐ | บัณฑิต ใจเย็น/ปรีชา โสภจารีย์สมชัย
2524 * สุรพงษ์ สหฤทดำรง/พินิจ บุญหนุน | สฤษดิ์ พิสุทธิ์ชัยกุล/ไสว จันทร์เสี้ยวรัศมี
2525 * สมชัย ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ/วิชิต อัศวนภากาศ | สฤษดิ์ พิสุทธิ์ชัยกุล/ไสว จันทร์เสี้ยวรัศมี
2526 * สุรชัย มรรคศศิธร/ชัยวัฒน์ เฉลิมภูษิตารักษ์ | สฤษดิ์ พิสุทธิ์ชัยกุล/ไสว จันทร์เสี้ยวรัศมี
2527 * สุรชัย มรรคศศิธร/ชัยวัฒน์ เฉลิมภูษิตารักษ์ | ไสว จันทร์เสี้ยวรัศมี/วัฒนา อำพันสุวรรณ
2528 * ศักดิ์ชัย ธนศรีวนิชชัย/เกรียงศักดิ์ ไตรเวคิน | สฤษดิ์ พิสุทธิ์ชัยกุล/ไสว จันทร์เสี้ยวรัศมี
2529 ศักดิ์ระพี ทองสาริ/ไสว จันทร์เสี้ยวรัศมี
2530 ศักดิ์ระพี ทองสาริ/ไสว จันทร์เสี้ยวรัศมี
2531 ศักดิ์ระพี ทองสาริ/ไสว จันทร์เสี้ยวรัศมี
2532 ปราโมทย์ ธีระวิวัฒน์/ศิริพงษ์ ศิริภูล
2533 ปราโมทย์ ธีระวิวัฒน์/ศิริพงษ์ ศิริภูล
2534 ปราโมทย์ ธีระวิวัฒน์/ศิริพงษ์ ศิริภูล
2535 ศักดิ์ระพี ทองสาริ/ปราโมทย์ ธีระวิวัฒน์
2536 ศักดิ์ระพี ทองสาริ/ปราโมทย์ ธีระวิวัฒน์
2537 ศักดิ์ระพี ทองสาริ/ปราโมทย์ ธีระวิวัฒน์
2538 ศักดิ์ระพี ทองสาริ/ปราโมทย์ ธีระวิวัฒน์
2539 ศิริพงษ์ ศิริภูล/คุณากร สุทธิโสตถิ์
2540 ปราโมทย์ ธีระวิวัฒน์/ศิริพงษ์ ศิริภูล
2541 คุณากร สุทธิโสตถิ์/กิติพนธ์ กิติกุล
2542 ปราโมทย์ ธีระวิวัฒน์/เทศนา พันธ์วิศวาส
2543 คุณากร สุทธิโสตถิ์/ภัททพล เงินศรีสุข
2544 ปราโมทย์ ธีระวิวัฒน์/เทศนา พันธ์วิศวาส
2545 ปราโมทย์ ธีระวิวัฒน์/เทศนา พันธ์วิศวาส
2546 สุดเขต ประภากมล/ภัททพล เงินศรีสุข
2547 สุดเขต ประภากมล/ภัททพล เงินศรีสุข
2548 นิติพงษ์ แสงศิลา/ทรงพล อนุกฤตยาวรรณ
2549 สุดเขต ประภากมล/ภัททพล เงินศรีสุข
2550 สุดเขต ประภากมล/ภัททพล เงินศรีสุข
2551 เทศนา พันธ์วิศวาส/ทรงพล อนุกฤตยาวรรณ
2552 บดินทร์ อิสสระ/มณีพงศ์ จงจิตร
2553 ปฏิพัทธ์ ฉลาดแฉลม/ฐิติพงศ์ ลาโพธิ์
2554 มณีพงศ์ จงจิตร/บดินทร์ อิสระ
2555 มณีพงศ์ จงจิตร/บดินทร์ อิสระ
2556 นิพิธพนธ์ พวงพั่วเพชร/สัพพัญญู อวิหิงสานนท์
2557 มณีพงศ์ จงจิตร/นิพิธพนธ์ พวงพั่วเพชร
* แชมเปี้ยนขององค์กร BWF ในช่วง พ.ศ. 2523-2528 แบดฯ ไทยมี 2 องค์กร ได้ลงสถิติของแชมเปี้ยนทั้ง 2 องค์กรตามข้อมูลที่ได้มา