ผู้ตัดสินผู้ชี้ขาด

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับ ปีเริ่มทำหน้าที่ สถานะ
1 นายอธิโรจน์ โรจน์ฐิติธนากร ผู้ชี้ขาด - 2523 ติดต่อสมาคม
2 นายออม เทียมเดช ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
3 นายนรานนท์ นรเดชานนท์ ผู้ชี้ขาด - 2545 ติดต่อสมาคม
4 นายสายัณห์ พุทธวรรณ ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
5 น.ส.ไพลิน ชูกลิ่น ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
6 นายสมยศ อัศวโพสพ ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
7 น.ส.รมิดา อัศวโพสพ ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
8 จ.ส.อ.ก้องพล ก้องนวกุล ผู้ชี้ขาด - 2542 ติดต่อสมาคม
9 นายพจนารถ นพไธสง ผู้ชี้ขาด - 2536 ติดต่อสมาคม
10 น.ส.พรเพ็ญ ลาโพธิ์ ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
11 นายอธิพงษ์ ศักดิ์ศรี ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
12 นายสมมาตร นวลขาว ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
13 น.ส.จิติรัตน์ ฐานุอัครพัฒน์ ผู้ชี้ขาด - 2536 ติดต่อสมาคม
14 นางณหทัย ศรประชุม ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
15 นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
16 นายสราวุฒิ ลิ้มติ้ว ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
17 นางอุษา สงนุ้ย ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
18 นายธนรัตน์ หงษ์เจริญ ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24 Dec 2017