ผู้ตัดสินผู้ชี้ขาด

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับ ปีเริ่มทำหน้าที่ สถานะ
1 นายสุวิทย์ กลีบยี่สุ่น ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
2 นายบวรยศ เดชโชคชัยเจริญ ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
3 ผศ.สุคี ศิริวงศ์พากร ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
4 นายพิพัฒน์ จันทรไพจิตร ผู้ชี้ขาด - 2534 ติดต่อสมาคม
5 ร.อ.ศรีวรรณ แสดพรม ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
6 นายกิตติพล สิงห์เทียน ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
7 นายพนา เตียเจริญ ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
8 นายสุขเกษม กันทวี ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
9 นายปฏิภาณ กิติญาณทรัพย์ ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2539 ติดต่อสมาคม
10 นายจรินทร์ มณีแดง ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
11 นายนพพร สุวรรณโชติ ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2544 ติดต่อสมาคม
12 พ.อ.อ.จิรพัฒน์ เวชสุวรรณ์ ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2545 ติดต่อสมาคม
13 นายธีรพงษ์ จารุมณี ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
14 นายชัยพร ฑีฆตระกูล ผู้ชี้ขาด - 2540 ติดต่อสมาคม
15 นายรวี แซ่ตั้ง ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
16 นายมานิต ชาวเมืองโขง ผู้ชี้ขาด - 2547 ติดต่อสมาคม
17 พ.อ.อ.ธนาพล น้อยมาก ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
18 นายไกรสิงห์ ทองทับ ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
19 น.ส.สุพรรณี บุญช่วย ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
20 นายมรกต ตระกูลเดิม ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24 Dec 2017