ผู้ตัดสินผู้ชี้ขาด

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับ ปีเริ่มทำหน้าที่ สถานะ
1 นายสุวิทย์ กลีบยี่สุ่น ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
2 นายบวรยศ เดชโชคชัยเจริญ ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
3 นายพิพัฒน์ จันทรไพจิตร ผู้ชี้ขาด - 2534 ติดต่อสมาคม
4 ร.อ.ศรีวรรณ แสดพรม ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
5 นายพนา เตียเจริญ ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
6 นายธีรพงษ์ จารุมณี ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 2 2557 ติดต่อสมาคม
7 พ.อ.อ.ธนาพล น้อยมาก ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
8 น.ส.สุพรรณี บุญช่วย ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
9 นายอธิโรจน์ โรจน์ฐิติธนากร ผู้ชี้ขาด - 2523 ติดต่อสมาคม
10 นายออม เทียมเดช ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
11 นายนรานนท์ นรเดชานนท์ ผู้ชี้ขาด - 2545 ติดต่อสมาคม
12 นายสายัณห์ พุทธวรรณ ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
13 น.ส.ไพลิน ชูกลิ่น ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
14 นายสมยศ อัศวโพสพ ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
15 น.ส.รมิดา อัศวโพสพ ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
16 จ.ส.อ.ก้องพล ก้องนวกุล ผู้ชี้ขาด - 2542 ติดต่อสมาคม
17 นายพจนารถ นพไธสง ผู้ชี้ขาด - 2536 ติดต่อสมาคม
18 น.ส.พรเพ็ญ ลาโพธิ์ ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
19 นายอธิพงษ์ ศักดิ์ศรี ผู้ชี้ขาด ระดับที่ 1 2557 ติดต่อสมาคม
20 นายสมมาตร นวลขาว ผู้ชี้ขาด - 2557 ติดต่อสมาคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 04 มิ.ย. 2024