อันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 14 มิ.ย. 2561

อันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 14 มิ.ย. 2561

การจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ หรือ BWF ซึ่งประกาศการจัดอันดับโลกที่ตามเดิมจะทำการประกาศในทุกวันพฤหัสฯ ของทุกๆสัปดาห์ ในสัปดาห์ล่าสุด เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 14 มิ.ย. 2561

โดยอันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุดของนักกีฬาแบดมินตันไทยมีดังนี้

 

ประเภทชายเดี่ยว

"เพชร" โฆษิต เพชรประดับ มืออันดับ 26 ของโลก

"ไบร์ท" สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ มืออันดับ 28 ของโลก

"กันต์" กันตภณ หวังเจริญ มืออันดับ 32 ของโลก

"สอง" ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข มืออันดับ 40 ของโลก

"ตะวัน" ปัณณวิชญ์ ทองน่วม มืออันดับ 67 ของโลก

"โอ๊ต" สิทธิคมป์ ธรรมศิลป์ มืออันดับ 84 ของโลก

"ภูมิ" อดุลรัชต์ นามกูล มืออันดับ 99 ของโลก

"วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มืออันดับ 188 ของโลก

 

ประเภทหญิงเดี่ยว

"เมย์" รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 4 ของโลก

"แน๊ต" ณิชชาอร จินดาพล มืออันดับ 11 ของโลก

"หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มืออันดับ 25 ของโลก

"ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มืออันดับ 29 ของโลก

"จิว" พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ มืออันดับ 85 ของโลก

"แนน" ชนัญชิดา จูเจริญ มืออันดับ 108 ของโลก

"พลอย" ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์ มืออันดับ 111 ของโลก

"ป่าน" มัทนา เหมรัชตานันต์ มืออันดับ 122 ของโลก

"พีซ" พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข มืออันดับ 134 ของโลก

"นั่ง" ชาสินี โกรีภาพ มืออันดับ 169 ของโลก

"ดาด้า" สริตา สุวรรณกิจบริหาร มืออันดับ 181 ของโลก

มนัสนันท์ เลิศหัตถศิลป์ มืออันดับ 188 ของโลก

"แอนนา" นันทกานต์ เอี่ยมสอาด มืออันดับ 197 ของโลก

 

ประเภทชายคู่

"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"ดีโก้" กิตติศักดิ์ นามเดช คู่มืออันดับ 25 ของโลก

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"สกาย" กิตตินุพงษ์ เกตุเรน คู่มืออันดับ 30 ของโลก

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร คู่มืออันดับ 32 ของโลก

"ไอซ์" อิงครัตน์ อภิสุข/"มาร์ค" ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 58 ของโลก

"เอ" มณีพงศ์ จงจิตร/"เบน" นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 96 ของโลก

"เอ็ม" สุภัค จอมเกาะ/"มาร์ค" ภาคิน คุณาอนุวิทย์ คู่มืออันดับ 101 ของโลก

''มาร์ค'' ภาคิน คุณาอนุวิทย์/"เปรม" ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี คู่มืออันดัน 124 ของโลก

 

ประเภทหญิงคู่

"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล/"วิว" รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 8 ของโลก

"เบสท์" ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม/"จ๋อมแจ๋ม" ผไทมาส เหมือนวงศ์ คู่มืออันดับ 17 ของโลก

"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 46 ของโลก

"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์/"พลอย" ณัชชา แสงโชติ คู่มืออันดับ 50 ของโลก

"หว่าหวา" ฤทัยชนก ไล้สวน/ศุภมาศ มิ่งเชื้อ คู่มืออันดับ 73 ของโลก

"เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล/"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 101 ของโลก

"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน/"เอิร์ท" พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 109 ของโลก

"มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด/"แอนนา" นันทกานต์ เอี่ยมสอาด คู่มืออันดับ 117 ของโลก

"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน/"เจน" ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ คู่มืออันดับ 184 ของโลก

 

ประเภทคู่ผสม

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล คู่มืออันดับ 38 ของโลก

"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 42 ของโลก

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 46 ของโลก

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 54 ของโลก

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 80 ของโลก

"มาร์ค" ภาคิน คุณาอนุวิทย์/"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มืออันดับ 126 ของโลก

ณัฐชนน ตุลาโมกข์/ณัชชา แสงโชติ คู่มืออันดับ 152 ของโลก

"ต้น" ปริญญวัฒน์ ทองน่วม/"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์ คู่มืออันดับ 178 ของโลก