การประกวดภาพถ่าย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

การประกวดภาพถ่าย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

รายละเอียดและกติกาการประกวดภาพถ่าย
ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

 

วัตถุประสงค์    
1.    เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีต่อกีฬาแบดมินตัน 
       สำหรับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ นอกจากทรงสนพระทัยกีฬาแบดมินตันแล้ว ยังทรงสนับสนุนกีฬาแบดมินตันเสมอมา ทรงเป็นมิ่งขวัญ ยังกำลังใจอย่างมากแก่นักกีฬาแบดมินตัน ทั้งทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่บรรดาเยาวชนให้สนใจกีฬาเพื่อเป็นกำลังอันแข็งแกร่งของประเทศชาติในอนาคต
2.    เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงผลักดันให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเห็นความสำคัญและให้ความสนใจในกีฬาแบดมินตันสู่การเป็นกีฬามหาชน ผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพ 
3.  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของกีฬาแบดมินตันให้มีความแพร่หลาย 
4.  เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันตามนโยบายของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
5.    เพื่อส่งเสริมให้นักถ่ายภาพและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ ได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ในด้านการกีฬา ให้ปรากฏต่อสาธารณชน อันจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจ มีความแพร่หลาย และเกิดการพัฒนาผลงานในอนาคต

หัวข้อการประกวดภาพถ่าย
กำหนดหัวข้อการประกวดภาพถ่าย 3 หัวข้อ ดังนี้
1.  สปิริตในกีฬาแบดมินตัน (Spirit in Badminton)
2.  แบดมินตันกีฬามหาชน (Badminton for Everyone)
3.  สตรีกับกีฬาแบดมินตัน (Women in Badminton)

แนวทางการถ่ายภาพ
1.  “สปิริตในกีฬาแบดมินตัน (Spirit in Badminton)” : ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สื่อถึงสปิริต ความมุ่งมั่น ทุ่มเท จิตใจที่แข็งแกร่ง ความมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งอารมณ์ ความรู้สึกแห่งจิตวิญญาณ   ความเป็นนักกีฬา ตลอดจนแสดงถึงการมีทักษะการเล่นกีฬา และความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย
2.  “แบดมินตันกีฬามหาชน (Badminton for Everyone)” : ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สื่อถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน ทั้งการเล่นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน องค์กร อีกทั้งเป็นกีฬาที่สามารถเข้าถึงง่าย เล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานที่ 
    3.  “สตรีกับกีฬาแบดมินตัน (Women in Badminton)” : ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพ ที่สื่อถึงบทบาทของสตรีในกีฬาแบดมินตัน ที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกีฬาแบดมินตันในทุกระดับ ทั้งในส่วนตน ครอบครัว และสังคม รวมทั้งความแข็งแกร่ง ความสามารถ และศักยภาพ อันนำไปสู่ความสำเร็จของสตรีในกีฬาแบดมินตัน 


ประเภทของภาพถ่าย
    ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นภาพสีหรือขาวดำในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลเท่านั้น ไม่รับภาพถ่ายที่อัดขยายบนกระดาษ

 

ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด
    ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ หรือสัญชาติ แต่ต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่วันส่งผลงานจนถึงวันที่มอบรางวัล


กำหนดการส่งภาพเข้าประกวด
    ตั้งแต่ วันที่ 1-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
     (หมดเขตการส่งภาพเข้าประกวดวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น.)


วิธีการสมัครและส่งภาพเข้าประกวด
    สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ดังนี้
    1.  ส่งไฟล์ภาพในเว็บไซต์ที่กำหนด (ติดตามข้อมูลได้ในเว็บไซต์สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ ทั้งนี้สามารถอัพโหลดไฟล์ภาพ ได้ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หรือ
    2.  ส่งไฟล์ภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี, ดีวีดี หรือ ยูเอสบี แฟลชไดรฟ์ ระบุหัวข้อการประกวด และจำนวนภาพให้ชัดเจน พร้อมชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) มาที่ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ถนนวิทยุ-สารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่า “ส่งภาพเข้าประกวด” ทั้งนี้ สมาคมฯ ถือวันที่และเวลาที่สมาคมฯ ลงรับเป็นสำคัญ 
    3.  สามารถส่งไฟล์ภาพเข้าประกวด ได้ไม่เกินหัวข้อละ 5 ภาพ ต่อผู้สมัคร 1 คน


รางวัลการประกวด (ทั้ง 3 หัวข้อ)
     การส่งภาพเข้าประกวดในทั้ง 3 หัวข้อ ประกอบด้วย (1) สปิริตในกีฬาแบดมินตัน (Spirit in Badminton) (2) แบดมินตันกีฬามหาชน (Badminton for Everyone) และ (3) สตรีกับกีฬาแบดมินตัน (Women in Badminton) จะได้รับรางวัลการประกวดในแต่ละหัวข้อ ดังนี้
    1.  รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท เกียรติบัตรจากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และของที่ระลึกจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด รวมทั้งบัตรที่พัก พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี 1 ห้อง (สำหรับ 2 คน) จำนวน 3 วัน 2 คืน
    2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรจากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และ ของที่ระลึกจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด รวมทั้งบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์กลางวัน ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ จำนวน 4 ใบ
    3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรจากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และ ของที่ระลึกจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด รวมทั้งบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์กลางวัน ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ จำนวน 2 ใบ


กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
     1.    ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง (บันทึกจากกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์บันทึกภาพใดๆ) ด้านที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels และด้านที่ยาวที่สุดของภาพไม่เกิน 4,800 pixels หรือทั้งภาพไม่ต่ำกว่า 15 ล้าน pixels
    2.  ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่บันทึกในปี 2561
    3.  ภาพถ่ายและข้อความที่มีเนื้อหาไม่สมควร หรือ ล่วงละเมิด และเกิดความเสียหายไม่ว่าในกรณีใดๆ จากภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้จัดการประกวดจะทำการลบข้อมูลนั้นทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
    4.  ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายที่มีขนาดความละเอียดสูงที่สุดของตัวกล้องที่ทำการบันทึกภาพ และจะต้องส่งในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และจะต้องทำการจัดเก็บข้อมูลภาพต้นฉบับ และภาพควรมีการจัดเก็บในรูปแบบ .jpg หรือ RAW ไฟล์ เพื่อแสดงต่อผู้จัดการประกวดกรณีเรียกขอในภายหลัง และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ อนุญาตให้ทำการตกแต่งภาพได้ทั้งภายในตัวกล้องหรือโดยผ่านกระบวนการตกแต่งใดๆ แต่ต้องอยู่ภายใต้ความเหมาะสม ไม่มากจนเกินความเป็นจริงตามเหตุการณ์ในภาพ
    5.  ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของผู้จัดการประกวด
    6.  ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความรับผิดของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
    7.  คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
    8.  ผู้จัดการประกวด มีสิทธิในการเผยแพร่ภาพถ่ายจากไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด เพื่อการสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเผยแพร่ในสารสนเทศทุกประเภท รวมถึงเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียต่างๆ หรือช่องทางขององค์กร สมาคมฯ หน่วยงานอื่นๆ รวมไปถึงมีสิทธินำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถ่ายไปจัดแสดงนิทรรศการ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ รวมถึงส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆ หรือแจ้งให้เจ้าของภาพถ่ายทราบ
    9.  การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด


กำหนดการประกาศผลการตัดสิน
     วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยผู้จัดการประกวดจะประกาศผลทางเว็บไซต์สมาคมกีฬาแบดมินตัน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


กำหนดพิธีมอบรางวัล
     วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ 


ติดต่อสอบถาม
    ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fanpage) : BAT - Badminton Photo Contests


ผู้สนับสนุนการประกวด
    1.  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
    2.  โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ
    3.  โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี


ผู้จัดการประกวด
     สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์