อันดับโลกแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 46 (15 พ.ย. 61)

อันดับโลกแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 46 (15 พ.ย. 61)

การจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ หรือ BWF ซึ่งประกาศการจัดอันดับโลกที่ตามเดิมจะทำการประกาศในทุกวันพฤหัสฯ ของทุกๆสัปดาห์ ในสัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 46) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 2561

โดยอันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุดของนักกีฬาแบดมินตันไทยมีดังนี้

 

ประเภทชายเดี่ยว

"เพชร" โฆษิต เพชรประดับ มืออันดับ 15 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"กันต์" กันตภณ หวังเจริญ มืออันดับ 17 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"ไบร์ท" สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ มืออันดับ 21 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"โอ๊ต" สิทธิคมป์ ธรรมศิลป์ มืออันดับ 45 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"สอง" ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข มืออันดับ 53 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"ตะวัน" ปัณณวิชญ์ ทองน่วม มืออันดับ 88 ของโลก (อันดับขยับลง 11 อันดับ)

"ภูมิ" อดุลรัชต์ นามกูล มืออันดับ 147 ของโลก (อันดับขยับลง 11 อันดับ)

 

ประเภทหญิงเดี่ยว

"เมย์" รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 8 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"แน๊ต" ณิชชาอร จินดาพล มืออันดับ 14 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มืออันดับ 22 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 2 อันดับ)

"ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มืออันดับ 26 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"พีซ" พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข มืออันดับ 73 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"จิว" พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ มืออันดับ 79 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 2 อันดับ)

"แนน" ชนัญชิดา จูเจริญ มืออันดับ 84 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"เมย์" ศุภนิดา เกตุทอง มืออันดับ 107 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"พลอย" ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์ มืออันดับ 117 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"ป่าน" มัทนา เหมรัชตานันต์ มืออันดับ 158 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"แอนนา" นันทกานต์ เอี่ยมสอาด มืออันดับ 173 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"นั่ง" ชาสินี โกรีภาพ มืออันดับ 175 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 2 อันดับ)

 

ประเภทชายคู่

"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"ดีโก้" กิตติศักดิ์ นามเดช คู่มืออันดับ 26 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"เอ" มณีพงศ์ จงจิตร คู่มืออันดับ 32 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 3 อันดับ)

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"สกาย" กิตตินุพงษ์ เกตุเรน คู่มืออันดับ 38 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 2 อันดับ)

"ไอซ์" อิงครัตน์ อภิสุข/"มาร์ค" ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 45 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"มาร์ค" ภาคิน คุณาอนุวิทย์/"เปรม" ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี คู่มืออันดัน 68 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"เบน" นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 75 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร คู่มืออันดับ 78 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"เอ" มณีพงศ์ จงจิตร/"เบน" นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 97 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 2 อันดับ)

 

ประเภทหญิงคู่

"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล/"วิว" รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 8 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"เบสท์" ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม/"จ๋อมแจ๋ม" ผไทมาส เหมือนวงศ์ คู่มืออันดับ 22 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 40 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน/"เอิร์ท" พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 47 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"หว่าหวา" ฤทัยชนก ไล้สวน/ศุภมาศ มิ่งเชื้อ คู่มืออันดับ 64 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์/"พลอย" ณัชชา แสงโชติ คู่มืออันดับ 85 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด/"แอนนา" นันทกานต์ เอี่ยมสอาด คู่มืออันดับ 99 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล/"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 121 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 70 อันดับ)

 

ประเภทคู่ผสม

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 8 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 49 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 64 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล คู่มืออันดับ 68 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"ต้น" ปริญญวัฒน์ ทองน่วม/"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์ คู่มืออันดับ 96 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"มาร์ค" ภาคิน คุณาอนุวิทย์/"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มืออันดับ 99 ของโลก (อันดับขยับลง 12 อันดับ)

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 107 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"เอ็ม" สุภัค จอมเกาะ/"เอิร์ท" พุธิตา สุภจิรกุ คู่มืออันดับ 160 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"มาร์ค" ตนุภัทร วิริยางกูร/"เจน" ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์  คู่มืออันดับ 199 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 2 อันดับ)