อันดับโลกแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 37

อันดับโลกแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 37

การจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ หรือ BWF ซึ่งประกาศการจัดอันดับโลกที่ตามเดิมจะทำการประกาศในทุกวันพฤหัสฯ ของทุกๆสัปดาห์ ในสัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 37) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย. 2561

โดยอันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุดของนักกีฬาแบดมินตันไทยมีดังนี้

 

ประเภทชายเดี่ยว

"กันต์" กันตภณ หวังเจริญ มืออันดับ 21 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"เพชร" โฆษิต เพชรประดับ มืออันดับ 26 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"ไบร์ท" สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ มืออันดับ 28 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"สอง" ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข มืออันดับ 43 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"โอ๊ต" สิทธิคมป์ ธรรมศิลป์ มืออันดับ 51 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"ตะวัน" ปัณณวิชญ์ ทองน่วม มืออันดับ 60 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"ภูมิ" อดุลรัชต์ นามกูล มืออันดับ 99 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"ซาบ" กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร มืออันดับ 158 (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

 

ประเภทหญิงเดี่ยว

"เมย์" รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 4 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"แน๊ต" ณิชชาอร จินดาพล มืออันดับ 11 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มืออันดับ 20 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มืออันดับ 24 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"พีซ" พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข มืออันดับ 78 ของโลก (อันดับขยับลง 3 อันดับ)

"จิว" พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ มืออันดับ 81 ของโลก (อันดับขยับลง 3 อันดับ)

"แนน" ชนัญชิดา จูเจริญ มืออันดับ 88 ของโลก (อันดับขยับลง 4 อันดับ)

"พลอย" ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์ มืออันดับ 98 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"ป่าน" มัทนา เหมรัชตานันต์ มืออันดับ 127 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"เมย์" ศุภนิดา เกตุทอง มืออันดับ 137 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด มืออันดับ 154 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 23 อันดับ)

"แอนนา" นันทกานต์ เอี่ยมสอาด มืออันดับ 158 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 26 อันดับ)

"นั่ง" ชาสินี โกรีภาพ มืออันดับ 164 ของโลก (อันดับขยับลง 4 อันดับ)

มนัสนันท์ เลิศหัตถศิลป์ มืออันดับ 190 ของโลก (อันดับขยับลง 5 อันดับ)

 

ประเภทชายคู่

"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"ดีโก้" กิตติศักดิ์ นามเดช คู่มืออันดับ 22 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"สกาย" กิตตินุพงษ์ เกตุเรน คู่มืออันดับ 39 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"ไอซ์" อิงครัตน์ อภิสุข/"มาร์ค" ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 44 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร คู่มืออันดับ 46 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"เอ" มณีพงศ์ จงจิตร คู่มืออันดับ 66 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

''มาร์ค'' ภาคิน คุณาอนุวิทย์/"เปรม" ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี คู่มืออันดัน 69 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 7 อันดับ)

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"เบน" นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 84 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"เอ" มณีพงศ์ จงจิตร/"เบน" นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 97 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"เอ็ม" สุภัค จอมเกาะ/"มาร์ค" ภาคิน คุณาอนุวิทย์ คู่มืออันดับ 105 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

 

ประเภทหญิงคู่

"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล/"วิว" รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 9 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"เบสท์" ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม/"จ๋อมแจ๋ม" ผไทมาส เหมือนวงศ์ คู่มืออันดับ 19 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 43 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน/"เอิร์ท" พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 68 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์/"พลอย" ณัชชา แสงโชติ คู่มืออันดับ 69 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"หว่าหวา" ฤทัยชนก ไล้สวน/ศุภมาศ มิ่งเชื้อ คู่มืออันดับ 70 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด/"แอนนา" นันทกานต์ เอี่ยมสอาด คู่มืออันดับ 86 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 20 อันดับ)

"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน/"เจน" ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ คู่มืออันดับ 182 ของโลก (อันดับขยับลง 3 อันดับ)

"เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล/"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 186 ของโลก (อันดับขยับลง 4 อันดับ)

 

ประเภทคู่ผสม

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 11 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล คู่มืออันดับ 43 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 51 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 53 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 74 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"มาร์ค" ภาคิน คุณาอนุวิทย์/"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มืออันดับ 96 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 101 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"ต้น" ปริญญวัฒน์ ทองน่วม/"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์ คู่มืออันดับ 106 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

ณัฐชนน ตุลาโมกข์/ณัชชา แสงโชติ คู่มืออันดับ 159 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)