ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน” หรือ “BBG Young Badminton"

ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน” หรือ “BBG Young Badminton

ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โครงการ “ให้โอกาส สร้างคน” หรือ “BBG Young Badminton" โดย สโมสรกีฬา บีบีจี อันเนื่องมาจากพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมกับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ ผสานพลัง ดันกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาส สู่เส้นทางอาชีพในวงการขนไก่

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ  โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ สโมสรกีฬาบีบีจี อันเนื่องมาจากพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมกับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน” หรือ “BBG Young Badminton" ฝึกอบรมทักษะกีฬาแบดมินตันแก่เด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา โดยมุ่งหวังพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาและการประกอบอาชีพทางด้านกีฬา โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่สนใจ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนเทคนิค ทักษะ และวิธีการเล่นกีฬาแบดมินตันที่ถูกต้อง จนสามารถเป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสากล สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนกีฬาแบดมินตันไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนสามารถถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ให้กับรุ่นต่อไป อันจะสามารถเป็นแนวทางการสร้างอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนภายหลังออกจากศูนย์ฝึกฯ และที่สำคัญยังเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

คุณเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬา บีบีจี กล่าวว่า ผมยินดีอย่างยิ่งและต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เห็นถึงความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยจุดมุ่งหมายร่วมกันของเราทุกฝ่ายคือการได้เห็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการโอกาส ได้รับโอกาสและสามารถเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น จนสามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นนักกีฬาอาชีพและประกอบอาชีพด้านกีฬาได้ การที่สโมสรกีฬา บีบีจี เพิ่มชนิดกีฬาประเภทแบดมินตันขึ้นมานั้น นับว่าเป็นการขยายโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองด้วยการเป็นนักกีฬาประเภทกีฬาแบดมินตัน ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ทำให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนา สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นได้ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งจากการดำเนินโครงการต่อเนื่องกันเป็นเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา เด็กและเยาวชนในโครงการมีพัฒนาทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาแบดมินตันในระดับที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันภายของกรมพินิจฯในครั้งที่ผ่านมานี้ นอกจากนี้ ด้วยนโยบายการให้ความช่วยเหลืออย่างรอบด้านของสโมสรกีฬา บีบีจี เราได้วางแนวทางการช่วยเหลือเป็นโครงการต่อเนื่อง นั้นคือเด็กและเยาวชนในโครงการ BBG Young Badminton ภายหลังออกจากศูนย์ฝึกฯ พวกเขาจะได้รับโอกาสในการเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักกีฬาอาชีพกับสโมสรกีฬา บีบีจี  หรือ หากต้องการประกอบอาชีพด้านอื่นๆ  ทางสโมสรกีฬา บีบีจี ได้มีการประสานงานเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจที่พร้อมเปิดโอกาสการทำงานไว้รองรับ และหากมีความประสงค์ที่ศึกษาต่อ เราได้มีการประสานงานกับภาคการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อให้ได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ต้องการ จนสามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว สามารถทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม กลับคืนสู่สังคมได้ในอนาคตอย่างยั่งยืน

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า “หลังจากที่ความร่วมมือ MOU ฉบับแรก ประสบความสำเร็จด้วยดี มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นมากมาย ได้แก่ การอบรมทักษะกีฬาแบดมินตันสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เน้นการฝึกปฏิบัติเป็นทีมร่วมกันระหว่างผู้ฝึกสอนกับน้องๆ ให้สามารถปฏิบัติทักษะตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน รวมถึงคำแนะนำทางด้านเทคนิคที่ถูกต้อง โดยมีการประเมินผลทางภาคปฏิบัติ และจัดการแข่งขันภายในศูนย์ฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการฝึกฝนด้วย การอบรมเป็นผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้น และทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้นในสนามแข่งขันจริง การจัดคลินิกกีฬาแบดมินตัน โดยนำโค้ชทีมชาติและนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเข้าฝึกอบรมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ การส่งน้องๆ เข้าแข่งขันในสนามจริง จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งได้รับคำชมเชยจากผู้จัดการแข่งขันด้วย   ด้วยพระกรุณาธิคุณในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด รวมถึงผู้ขาดโอกาสทางสังคม จึงมีพระดำริให้สโมสรกีฬาบีบีจี จัดทำโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาแบดมินตันสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาและการประกอบอาชีพทางด้านกีฬา โดยเริ่มดำเนินโครงการในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นโครงการต่อเนื่อง เป็น MOU ฉบับใหม่นี้ ทั้งนี้ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ จึงให้ความสำคัญและให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ

ด้วยพระบารมีและพระกรุณาธิคุณในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จึงเชื่อแน่ว่า โครงการ ให้โอกาส สร้างคน : BBG Young Badminton กับ MOU ฉบับใหม่นี้ย่อมสำเร็จลุล่วงด้วยดี เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาแนวคิด ทักษะ ตลอดจนสร้างโอกาสในการมีสัมมาอาชีพ เป็นการคืนคนดีสู่สังคมต่อไป”

 

นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือเด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่ง เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ความสามารถของตนเองในทางสร้างสรรค์ ได้ฝึกฝนความมีระเบียบ ความอดทน มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น มีความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างถูกต้อง จนสารมารถต่อยอดเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ภายหลังออกจากศูนย์ฝึกฯ และนอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในด้านการแก้ปัญหา การกระทำผิดซ้ำของกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ได้อีกทางหนึ่ง