อันดับโลกแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 31 (พฤหัสฯที่ 2 ส.ค. 2561)

อันดับโลกแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 31 (พฤหัสฯที่ 2 ส.ค. 2561)

การจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ หรือ BWF ซึ่งประกาศการจัดอันดับโลกที่ตามเดิมจะทำการประกาศในทุกวันพฤหัสฯ ของทุกๆสัปดาห์ ในสัปดาห์ล่าสุด เมื่อวันพฤหัสฯที่ 2 ส.ค. 2561

โดยอันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุดของนักกีฬาแบดมินตันไทยมีดังนี้

 

ประเภทชายเดี่ยว

"กันต์" กันตภณ หวังเจริญ มืออันดับ 18 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"เพชร" โฆษิต เพชรประดับ มืออันดับ 20 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"ไบร์ท" สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ มืออันดับ 28 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"สอง" ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข มืออันดับ 38 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"โอ๊ต" สิทธิคมป์ ธรรมศิลป์ มืออันดับ 45 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 11 อันดับ)

"ตะวัน" ปัณณวิชญ์ ทองน่วม มืออันดับ 59 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"ภูมิ" อดุลรัชต์ นามกูล มืออันดับ 108 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"ซาบ" กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร มืออันดับ 166 (อันดับขยับขึ้น 8 อันดับ)

"วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มืออันดับ 195 ของโลก (อันดับขยับลง 6 อันดับ)

 

ประเภทหญิงเดี่ยว

"เมย์" รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 4 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"แน๊ต" ณิชชาอร จินดาพล มืออันดับ 12 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มืออันดับ 20 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มืออันดับ 23 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"พีซ" พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข มืออันดับ 82 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 21 อันดับ)

"แนน" ชนัญชิดา จูเจริญ มืออันดับ 87 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 9 อันดับ)

"จิว" พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ มืออันดับ 90 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 3 อันดับ)

"พลอย" ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์ มืออันดับ 98 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"ป่าน" มัทนา เหมรัชตานันต์ มืออันดับ 121 ของโลก (อันดับขยับลง 4 อันดับ)

"เมย์" ศุภนิดา เกตุทอง มืออันดับ 146 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 10 อันดับ)

"นั่ง" ชาสินี โกรีภาพ มืออันดับ 152 ของโลก (อันดับขยับลง 5 อันดับ)

"มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด มืออันดับ 179 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 20 อันดับ)

"แอนนา" นันทกานต์ เอี่ยมสอาด มืออันดับ 184 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 18 อันดับ)

มนัสนันท์ เลิศหัตถศิลป์ มืออันดับ 194 ของโลก (อันดับขยับลง 6 อันดับ)

 

ประเภทชายคู่

"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"ดีโก้" กิตติศักดิ์ นามเดช คู่มืออันดับ 22 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"สกาย" กิตตินุพงษ์ เกตุเรน คู่มืออันดับ 41 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร คู่มืออันดับ 45 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"ไอซ์" อิงครัตน์ อภิสุข/"มาร์ค" ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 46 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

''มาร์ค'' ภาคิน คุณาอนุวิทย์/"เปรม" ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี คู่มืออันดัน 73 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"เอ" มณีพงศ์ จงจิตร คู่มืออันดับ 84 ของโลก (อันดับขยับลง 6 อันดับ)

"เอ" มณีพงศ์ จงจิตร/"เบน" นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 95 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"เบน" นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 96 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 19 อันดับ)

"เอ็ม" สุภัค จอมเกาะ/"มาร์ค" ภาคิน คุณาอนุวิทย์ คู่มืออันดับ 106 ของโลก (อันดับขยับลง 3 อันดับ)

 

ประเภทหญิงคู่

"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล/"วิว" รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 7 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"เบสท์" ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม/"จ๋อมแจ๋ม" ผไทมาส เหมือนวงศ์ คู่มืออันดับ 18 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 41 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์/"พลอย" ณัชชา แสงโชติ คู่มืออันดับ 64 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน/"เอิร์ท" พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 65 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"หว่าหวา" ฤทัยชนก ไล้สวน/ศุภมาศ มิ่งเชื้อ คู่มืออันดับ 71 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 4 อันดับ)

"มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด/"แอนนา" นันทกานต์ เอี่ยมสอาด คู่มืออันดับ 109 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 2 อันดับ)

"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน/"เจน" ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ คู่มืออันดับ 186 ของโลก (อันดับขยับลง 6 อันดับ)

"เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล/"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 188 ของโลก (อันดับขยับลง 6 อันดับ)

 

ประเภทคู่ผสม

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 19 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล คู่มืออันดับ 42 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 52 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 53 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"มาร์ค" ภาคิน คุณาอนุวิทย์/"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มืออันดับ 96 ของโลก (อันดับขยับลง 3 อันดับ)

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 98 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 102 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 29 อันดับ)

"ต้น" ปริญญวัฒน์ ทองน่วม/"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์ คู่มืออันดับ 115 ของโลก (อันดับขยับลง 4 อันดับ)

ณัฐชนน ตุลาโมกข์/ณัชชา แสงโชติ คู่มืออันดับ 160 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)