อันดับโลกแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 30 (พฤหัสฯที่ 26 ก.ค. 2561)

อันดับโลกแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 30 (พฤหัสฯที่ 26 ก.ค. 2561)

การจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ หรือ BWF ซึ่งประกาศการจัดอันดับโลกที่ตามเดิมจะทำการประกาศในทุกวันพฤหัสฯ ของทุกๆสัปดาห์ ในสัปดาห์ล่าสุด เมื่อวันพฤหัสฯที่ 26 ก.ค. 2561

โดยอันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุดของนักกีฬาแบดมินตันไทยมีดังนี้

 

ประเภทชายเดี่ยว

"กันต์" กันตภณ หวังเจริญ มืออันดับ 18 ของโลก

"เพชร" โฆษิต เพชรประดับ มืออันดับ 20 ของโลก

"ไบร์ท" สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ มืออันดับ 28 ของโลก

"สอง" ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข มืออันดับ 37 ของโลก

"โอ๊ต" สิทธิคมป์ ธรรมศิลป์ มืออันดับ 56 ของโลก

"ตะวัน" ปัณณวิชญ์ ทองน่วม มืออันดับ 57 ของโลก

"ภูมิ" อดุลรัชต์ นามกูล มืออันดับ 107 ของโลก

"ซาบ" กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร มืออันดับ 174

"วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มืออันดับ 189 ของโลก

 

ประเภทหญิงเดี่ยว

"เมย์" รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 4 ของโลก

"แน๊ต" ณิชชาอร จินดาพล มืออันดับ 11 ของโลก

"หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มืออันดับ 20 ของโลก

"ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มืออันดับ 23 ของโลก

"จิว" พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ มืออันดับ 93 ของโลก

"แนน" ชนัญชิดา จูเจริญ มืออันดับ 96 ของโลก

"พลอย" ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์ มืออันดับ 97 ของโลก

"พีซ" พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข มืออันดับ 103 ของโลก

"ป่าน" มัทนา เหมรัชตานันต์ มืออันดับ 117 ของโลก

"นั่ง" ชาสินี โกรีภาพ มืออันดับ 147 ของโลก

"เมย์" ศุภนิดา เกตุทอง มืออันดับ 156 ของโลก

มนัสนันท์ เลิศหัตถศิลป์ มืออันดับ 188 ของโลก

"แอนนา" นันทกานต์ เอี่ยมสอาด มืออันดับ 199 ของโลก

 

ประเภทชายคู่

"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"ดีโก้" กิตติศักดิ์ นามเดช คู่มืออันดับ 22 ของโลก

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"สกาย" กิตตินุพงษ์ เกตุเรน คู่มืออันดับ 41 ของโลก

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร คู่มืออันดับ 45 ของโลก

"ไอซ์" อิงครัตน์ อภิสุข/"มาร์ค" ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 47 ของโลก

''มาร์ค'' ภาคิน คุณาอนุวิทย์/"เปรม" ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี คู่มืออันดัน 72 ของโลก

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"เอ" มณีพงศ์ จงจิตร คู่มืออันดับ 78 ของโลก

"เอ" มณีพงศ์ จงจิตร/"เบน" นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 93 ของโลก

"เอ็ม" สุภัค จอมเกาะ/"มาร์ค" ภาคิน คุณาอนุวิทย์ คู่มืออันดับ 103 ของโลก

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"เบน" นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 115 ของโลก

 

ประเภทหญิงคู่

"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล/"วิว" รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 7 ของโลก

"เบสท์" ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม/"จ๋อมแจ๋ม" ผไทมาส เหมือนวงศ์ คู่มืออันดับ 18 ของโลก

"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 40 ของโลก

"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์/"พลอย" ณัชชา แสงโชติ คู่มืออันดับ 63 ของโลก

"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน/"เอิร์ท" พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 64 ของโลก

"หว่าหวา" ฤทัยชนก ไล้สวน/ศุภมาศ มิ่งเชื้อ คู่มืออันดับ 75 ของโลก

"มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด/"แอนนา" นันทกานต์ เอี่ยมสอาด คู่มืออันดับ 111 ของโลก

"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน/"เจน" ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ คู่มืออันดับ 180 ของโลก

"เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล/"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 182 ของโลก

 

ประเภทคู่ผสม

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 19 ของโลก

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล คู่มืออันดับ 41 ของโลก

"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 50 ของโลก

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 51 ของโลก

"มาร์ค" ภาคิน คุณาอนุวิทย์/"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มืออันดับ 93 ของโลก

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 96 ของโลก

"ต้น" ปริญญวัฒน์ ทองน่วม/"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์ คู่มืออันดับ 111 ของโลก

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 131 ของโลก

ณัฐชนน ตุลาโมกข์/ณัชชา แสงโชติ คู่มืออันดับ 158 ของโลก