อันดับโลกแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 25 (พฤหัสฯที่ 21 มิ.ย. 2561)

อันดับโลกแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 25 (พฤหัสฯที่ 21 มิ.ย. 2561)

การจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ หรือ BWF ซึ่งประกาศการจัดอันดับโลกที่ตามเดิมจะทำการประกาศในทุกวันพฤหัสฯ ของทุกๆสัปดาห์ ในสัปดาห์ล่าสุด เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 21 มิ.ย. 2561

โดยอันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุดของนักกีฬาแบดมินตันไทยมีดังนี้

 

ประเภทชายเดี่ยว

"เพชร" โฆษิต เพชรประดับ มืออันดับ 20 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 26)

"ไบร์ท" สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ มืออันดับ 27 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 28)

"กันต์" กันตภณ หวังเจริญ มืออันดับ 32 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 32)

"สอง" ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข มืออันดับ 43 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 40)

"ตะวัน" ปัณณวิชญ์ ทองน่วม มืออันดับ 64 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 67)

"โอ๊ต" สิทธิคมป์ ธรรมศิลป์ มืออันดับ 68 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 84)

"ภูมิ" อดุลรัชต์ นามกูล มืออันดับ 102 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 99)

"ซาบ" กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร มืออันดับ 187 (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 242)

"วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มืออันดับ 190 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 188)

 

ประเภทหญิงเดี่ยว

"เมย์" รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 4 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 4)

"แน๊ต" ณิชชาอร จินดาพล มืออันดับ 11 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 11)

"หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มืออันดับ 24 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 25)

"ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มืออันดับ 30 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 29)

"จิว" พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ มืออันดับ 87 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 85)

"พลอย" ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์ มืออันดับ 97 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 111)

"แนน" ชนัญชิดา จูเจริญ มืออันดับ 109 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 108)

"พีซ" พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข มืออันดับ 117 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 134)

"ป่าน" มัทนา เหมรัชตานันต์ มืออันดับ 122 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 122)

"เมย์" ศุภนิดา เกตุทอง มืออันดับ 159 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 226)

"นั่ง" ชาสินี โกรีภาพ มืออันดับ 168 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 169)

"ดาด้า" สริตา สุวรรณกิจบริหาร มืออันดับ 181 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ )

มนัสนันท์ เลิศหัตถศิลป์ มืออันดับ 185 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 188)

"แอนนา" นันทกานต์ เอี่ยมสอาด มืออันดับ 191 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 197)

 

ประเภทชายคู่

"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"ดีโก้" กิตติศักดิ์ นามเดช คู่มืออันดับ 24 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 25)

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"สกาย" กิตตินุพงษ์ เกตุเรน คู่มืออันดับ 40 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 30)

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร คู่มืออันดับ 43 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 32)

"ไอซ์" อิงครัตน์ อภิสุข/"มาร์ค" ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 54 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 58)

"เอ" มณีพงศ์ จงจิตร/"เบน" นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 90 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 96)

"เอ็ม" สุภัค จอมเกาะ/"มาร์ค" ภาคิน คุณาอนุวิทย์ คู่มืออันดับ 101 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 101)

''มาร์ค'' ภาคิน คุณาอนุวิทย์/"เปรม" ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี คู่มืออันดัน 107 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 124)

 

ประเภทหญิงคู่

"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล/"วิว" รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 7 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 8)

"เบสท์" ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม/"จ๋อมแจ๋ม" ผไทมาส เหมือนวงศ์ คู่มืออันดับ 16 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 16)

"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 41 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 46)

"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์/"พลอย" ณัชชา แสงโชติ คู่มืออันดับ 48 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 50)

"หว่าหวา" ฤทัยชนก ไล้สวน/ศุภมาศ มิ่งเชื้อ คู่มืออันดับ 72 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 73)

"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน/"เอิร์ท" พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 85 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 109)

"มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด/"แอนนา" นันทกานต์ เอี่ยมสอาด คู่มืออันดับ 116 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 117)

"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน/"เจน" ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ คู่มืออันดับ 180 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 184)

"เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล/"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 183 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 101)

 

ประเภทคู่ผสม

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล คู่มืออันดับ 35 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 38)

"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 36 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 42)

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 44 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 46)

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 62 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 54)

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 85 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 80)

"มาร์ค" ภาคิน คุณาอนุวิทย์/"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มืออันดับ 108 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 126)

ณัฐชนน ตุลาโมกข์/ณัชชา แสงโชติ คู่มืออันดับ 151 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 152)

"ต้น" ปริญญวัฒน์ ทองน่วม/"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์ คู่มืออันดับ 175 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้วอันดับ 178)