สมาคมแบดฯ จัดฝึกอบรมผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้น ให้เยาวชนที่ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา

สมาคมแบดฯ จัดฝึกอบรมผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้น ให้เยาวชนที่ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้นกีฬาแบดมินตัน ในโครงการ Young Badminton Way of Change : ให้โอกาส สร้างคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันและเทคนิคการเป็นผู้ตัดสินที่มีมาตรฐาน เป็นการสร้างอาชีพให้แก่เยาวชนในสถานพินิจ เป็นการคืนคนดีกลับสู่สังคมและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

 

โดยมี คุณสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คุณกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ คุณปรีดา ดีโยธา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา คุณไพศาล รังษีกิจโพธิ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ คุณนิธิชญา ศรีสุขพรชัย ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา คุณปิยวรรณ  ภูมิแก้ว ผู้จัดการสโมสรกีฬาบีบีจี เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ

 สำหรับโครงการ “Young Badminton Way of Change : ให้โอกาสสร้างคน” เป็นโครงการแห่งพระปณิธานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ต่อเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังของชาติในอนาคต โดยประทานโอกาสให้สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ จัดทำโครงการร่วมกับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อเยาวชนในสถานพินิจ ได้เรียนรู้ทักษะกีฬาแบดมินตันสามารถก้าวไปสู่เส้นทางของนักกีฬาอาชีพ รวมทั้งให้ได้รับการอบรมเป็นผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้นได้ในอนาคต

โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ โครงการ “Young Badminton Way of Change : ให้โอกาส สร้างคน” กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะต่างๆ ในกีฬาแบดมินตัน สามารถขัดเกลาจิตใจ และส่งเสริมให้มีแนวทางในการประกอบสัมมาอาชีพได้ในอนาคต ด้วยการส่งผู้ฝึกสอนเข้าฝึกอบรมให้กับเด็กและเยาวชน มีการจัดทำคลินิกแบดมินตันโดยจัดนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งมีการส่งเด็กและเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแบดมินตันในรายการต่างๆ มีการจัดทำหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม และการจัดอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนในโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้นกีฬาแบดมินตันสำหรับเยาวชนในครั้งนี้ ได้ดำเนินการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม และ 8-9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 24 คน

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวว่า “ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการอบรม และคณะวิทยากรที่กรุณาสละเวลา ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้แก่น้องๆ โดยหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้นกีฬาแบดมินตัน ดำเนินมาเป็นที่สำเร็จลุล่วงจนถึงพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรในวันนี้ โดยมีเกียรติบัตรเป็นสิ่งยืนยันถึงศักยภาพความรู้ความสามารถของน้องๆ ทุกคน เชื่อแน่ว่าน้องๆ ทุกคนได้มีความภูมิใจในตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตร พัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้นกีฬาแบดมินตันอย่างสมภาคภูมิ ขอร่วมภูมิใจกับน้องๆ สำหรับความสำเร็จในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่ซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กับพระปณิธานของพระองค์ทรงห่วงใยเยาวชนที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคต”