สมาคมแบดฯ เชิญสโมสรสมาชิก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 3 เมษายน นี้

สมาคมแบดฯ เชิญสโมสรสมาชิก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 3 เมษายน นี้

 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสโมสรสมาชิก (สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมฯ และเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนามาตรฐานแบดมินตันไทย วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีกำหนดการดังนี้

 

9.00 น. -12.00 น. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนามาตรฐานแบดมินตันไทย ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 23 โรงแรมอโนมาแกรนด์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกาล่าสุดของสหพันธ์แบดมินตันโลก การแจ้งแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬา การจัดการแข่งขันและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แผนงานจัดการแข่งขันที่อนุมัติรับรองผล ประจำปี 2561 และการรับข้อเสนอแนะจากสโมสรสมาชิกเพื่อการพัฒนามาตรฐานแบดมินตันไทย

 

14.00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมฯ ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่แล้ว วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารายงานของคณะกรรมการสมาคมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาบัญชีต่างๆ และรับรองงบดุล

ระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี พ.ศ.2561

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่รวมทั้งญัตติต่างๆที่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ไม่มีเรื่องเสนอให้พิจารณา)

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

          สำหรับการส่งผู้แทนสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ประธานหรือเลขาธิการของชมรมหรือสโมสรสมาชิกต้องมีหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาในวันประชุม และตามข้อบังคับ สโมสรสมาชิกต้องชำระค่าบำรุงประจำปีให้เรียบร้อยก่อนเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อนายทะเบียน คุณทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์ โทร 081-943-4791