สมาคมแบดฯ จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C (ระดับ 1)

สมาคมแบดฯ จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C (ระดับ 1)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมฯ มอบให้ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ประธานฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศเป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C (ระดับ 1) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดย สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 11- 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) และเทคนิคในการอ่านเกม การวิเคราะห์จุดอ่อน การแก้ไขจุดอ่อน มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาแบดมินตันให้เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาความรู้ให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันอย่างจริงจัง เพื่อที่จะนำไปใช้ในการกำหนดโปรแกรมการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  License C (ระดับ 1) ประจำปี 2561 จะเป็นการอบรมที่เน้นการฝึกภาคปฏิบัติเป็นหลัก เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำทฤษฎี หลักการ และความรู้ต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และทางด้านเทคนิคในการอ่านเกม การวิเคราะห์จุดอ่อน การแก้ไขจุดอ่อน ในกีฬาแบดมินตันไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนักกีฬาแบดมินตัน โดยเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการฝึกซ้อมแบดมินตันได้จริงเป็นรูปธรรมมากขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันมีความรู้ ความสามารถ ในการสอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน ให้มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เกมการแข่งขันได้ เพื่อค้นหาจุดอ่อน จุดแข็งของนักกีฬา และสามารถนำจุดอ่อนของนักกีฬามาทำการแก้ไข พัฒนาปรับปรุง โดยการนำความรู้ในหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนาจุดอ่อนของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้น