เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีภารกิจในการช่วยเหลือให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทีมีผลการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต นั้น

ขอเรียนว่าในปีการศึกษา 2561 กองทุนพัฒนาการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักกกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานด้านกีฬา และผลการเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุน จึงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โดยยื่นแบบขอรับทุนประจำปีการศึกษา 2561 ได้ที่ กองทุนพัฒนาการกีฒาแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้ จนกึงวันที่ 15 มกราคม 2561

ประกาศจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่องขอรับทุนการศึกษาปี 2561 <<Click>>

คู่มือการเสนอขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 <<Click>>