ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน A License ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน A License ประจำปี 2560

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน A License ประจำปี 2560 ขึ้น โดยกำหนดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-21 กรกฎาคม 2560 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน 2560 มีการสอบอัตนัยและปรนัย  โดยมีเกณฑ์การประเมินของหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80% ทั้งนี้ได้สอบปฏิบัติการเขียนแผนและโปรแกรมการฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560  
   บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้งหมด 8 คนดังมีรายชื่อต่อไปนี้

<<ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน A License ประจำปี 2560>>