ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “ชุดเอเชียนเกมส์” กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “ชุดเอเชียนเกมส์” กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ตามที่จะมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง วันที่ 18 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560 โดยนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ ประกอบด้วย นักกีฬา จำนวน 20 คน เป็นทีมชาย จำนวน 10 คน (ชายเดี่ยว จำนวน 4 คน และชายคู่ จำนวน 3 คู่) และ ทีมหญิง จำนวน 10 คน (หญิงเดี่ยว จำนวน 4 คน และหญิงคู่ จ านวน 3 คู่) นั้น สมาคมกีฬาแบดมินตัน แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ขอประกาศรายชื่อนักกีฬา แบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 โดยอัตโนมัติ และ รายชื่อนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์  ครั้งที่ 18 เพิ่มเติม โดยยึดถือเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาฯ ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสำรอง นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วย ผู้ฝึกสอน การทดสอบและการประเมิน พุทธศักราข 2527 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560) หมวดที่ 1 ข้อ 7

จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะมีนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์ เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 โดยอัตโนมัติ และนักกีฬาแบดมินตันที่มี สิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 เพิ่มเติม รายละเอียด ตามแนบ

เอกสารแนบ