สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาแบดมินตันอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้ตัดสิน ผู้ชี้ขาดกีฬาแบดมินตัน

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาแบดมินตันอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้ตัดสิน ผู้ชี้ขาดกีฬาแบดมินตัน

 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาแบดมินตันอาชีพ (ผู้ตัดสินกีฬาอาชีพ และผู้ชื้ขาดอาชีพ)  ได้รับเกียรติจาก คุณไพศาล รังษีกิจโพธิ์ พลอากาศโท รศ. นิกร ชำนาญกุล และ คุณณหทัย ศรประชุม ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้ตัดสิน ผู้ชี้ขาดกีฬาแบดมินตัน ให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญให้วงการกีฬาแบดมินตันสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถึงระดับมาตรฐานสากล สามารถรองรับแมตช์การแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นได้ถึงระดับโลก  และเพื่อพัฒนาให้ผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด มีศักยภาพในระดับที่สามารถนำวิชาความรู้ ไปเผยแพร่ผู้สนใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพ โดยโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาแบดมินตันอาชีพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ