ประกาศคัดเลือกนักกีฬา เพื่อแข่งขันกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬา Youth Olympic Games Buenos Aires 2018

ประกาศคัดเลือกนักกีฬา เพื่อแข่งขันกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬา Youth Olympic Games Buenos Aires 2018

ตามที่จะมีการแข่งขันกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬา Youth Olympic Games Buenos Aires 2018 ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ระหว่างวันที่ 6 – 18 ตุลาคม 2561 นั้น
สมาคมกีฬา แบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จะทำการคัดเลือก นักกีฬาแบดมินตันเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการเตรียมนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน 3 rd Youth Olympic Games Buenos Aires 2018 โดยมีคุณสมบัติของนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่มีสิทธิ์เข้า ร่วมโครงการฯ รายละเอียดดังนี้
1. เป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว
2. เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2000 – 31 ธันวาคม 2003
3. จำนวนนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่จะคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ประเภทละ 4 คน

ในการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน เข้าร่วมโครงการฯ ฝ่ายพัฒนาฯ จะยึดถือเกณฑ์ การคัดเลือกนักกีฬาฯ ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสำรอง นักกีฬาเยาวชนทีมชาติผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน การทดสอบและการประเมิน พุทธศักราข 2527 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560) หมวดที่ 1 ข้อ 8 นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะมีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยอัตโนมัติ และนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อเข้า ร่วมโครงการฯ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ