พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนแบดมินตัน A License ประจำปี 2560

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนแบดมินตัน A License ประจำปี 2560

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนแบดมินตัน A License ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันได้มีความรู้ความเข้าใจในการทำหน้าที่และบทบาทของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันที่ดีและสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ ใช้งานทั้งในด้านกีฬาแบดมินตัน และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาแบดมินตันให้เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับและต่อเนื่อง อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาคุณภาพของผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้วยการจัดระบบและขบวนการในการฝึกสอนกีฬาแบดมินตันให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาแบดมินตันให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560