กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

การยื่นขอรับทุน
การขอรับทุนการศึกษา ให้ยื่นแบบฟอร์มและหลักฐานประกอบไปยังสมาคมกีฬาที่นักกีฬาสังกัดโดยสมาคมกีฬารับรองและส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่คณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตามกำหนดการเปิดรับสมัครขอรับทุน โดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้
1.รูปถ่ายหหน้าตรงสวมชุดนักเรียน นักศึกษาขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายมาครั้งเดียวกัน จำนวน 2 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทุน ให้ลงชื่อกำกับรับรองสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน ให้ลงชื่อกำกับรับรองสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด
4.ใบรับรองผลการเรียนล่าสุดที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 1 ชุด
5.หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
6.หนังสือรับรองจากสมาคมฯพร้อมผลงานการแข่งขันในระดับต่างๆ(พร้อมสำเนาใบประกาศ)
7.แบบแสดงความคิดเห็นของสมาคม
8.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
9.เอกสารอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ดาวโหลดใบสมัคร