โครงการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตัน เพื่อร่วมในการเตรียมพัฒนานักกีฬาแบดมินตัน ประจำปี พ.ศ.2560 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตัน เพื่อร่วมในการเตรียมพัฒนานักกีฬาแบดมินตัน ประจำปี พ.ศ.2560 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

โครงการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตัน

เพื่อร่วมในการเตรียมพัฒนานักกีฬาแบดมินตัน ประจำปี พ.ศ.2560

ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

สำหรับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ในการเตรียมพัฒนานักกีฬาแบดมินตัน ประจำปี พ.ศ.
2560 โดยกำหนดจำนวนนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมาย จำนวน 30 คน นั้น

 

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมาย เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 21 คน ประกอบด้วย รัชนก อินทนนท์ และนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 20 คน ยังเหลือนักกีฬาแบดมินตันที่ต้องพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักกีฬาเป้าหมาย เพิ่มเติม จำนวน 9 คน ได้แก่ นักกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว จำนวน 3 คน นักกีฬาแบดมินตันประเภท
หญิงเดี่ยว จำนวน 1 คน นักกีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่ จำนวน 2 คน (1 คู่) นักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงคู่ จำนวน 2 คน (1 คู่) และนักกีฬาแบดมินตันอีก 1 คน จะคัดเลือกตามที่พิจารณาเห็นสมควรจากนักกีฬาที่เข้าร่วมรับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเป้าหมาย

 

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะทำการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมาย เพิ่มเติมตามจำนวนข้างต้น
โดยมีรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมรับการคัดเลือกในแต่ละประเภท ดังนี้

 

ประเภทชายเดี่ยว จำนวน 12 คน (คัดเลือกเป็นนักกีฬาเป้าหมาย จำนวน 3 คน) ประกอบด้วย

          1.ปัณณวิชญ์      ทองน่วม

          2.กันตภณ        หวังเจริญ

          3.กันตวัฒน์       ลีลาเวชบุตร

          4.เมฆ             ณรงค์ฤทธิ์

          5.กุลวุฒิ          วิทิตศานต์

          6.กรกฤต         เหล่าตระกูล

          7.กิตติพงศ์        อิ่มนาค

          8.นนท์ปกรณ์     นันทธีโร

          9.กานต์ภพ       อรรถวิโรจน์

          10.คเชนทร์      บัวรุ่ง

          11.กานดิศ       วรรณอรุณ

          12.สรวิศ         พิจิตรพลากาศ

 

ประเภทหญิงเดี่ยว จำนวน 9 คน (คัดเลือกเป็นนักกีฬาเป้าหมาย จำนวน 1 คน) ประกอบด้วย

          1.ศุภนิดา         เกตุทอง

          2.ชาสินี           โกรีภาพ

          3.นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด

          4.มนัสนันท์       เลิศหัตถศิลป์

          5.กุลจิรา         คงดี

          6.ลักษิกา         กัลละหะ

          7.อรณิชา         จงสถาพรพันธุ์

          8.ภิรมณ          จำแนกทาน

          9.ศุภาพิชญ์       ศิลป์ประกอบ

 

ประเภทชายคู่ จำนวน 6 คู่ (คัดเลือกเป็นนักกีฬาเป้าหมาย จำนวน 1 คู่) ประกอบด้วย

          1.สุภัค            จอมเกาะ         +        ภาคิน             คุณาอนุวิทย์

           2.ติณณ์           อิสริยะเนตร      +        กิตติศักดิ์          นามเดช

           3.กฤษ            ตันติอนันท์กุล    +        ตนุภัทร           วิริยางกูร

           4.วรรณวัฒน์     อำพันสุวรรณ     +        อิงครัตน์          อภิสุข

           5.เฉลิมพล        เจริญกิจอมร     +        สุทธิชล           พลกัลป์

            6.วริทธิ์           สารพัฒน์         +        ปณชัย            วรศักตยานันต์

 

 ประเภทหญิงคู่ จำนวน 6 คู่ (คัดเลือกเป็นนักกีฬาเป้าหมาย จำนวน 1 คู่) ประกอบด้วย

            1.ชญานิษฐ์       ฉลาดแฉลม       +        ผไทมาศ          เหมือนวงษ์

             2.สาวิตรี          อมิตรพ่าย        +        พชรพรรณ        ช่อชูวงศ์

             3.ศุภมาศ         มิ่งเชื้อ            +        ฤทัยชนก         ไล้สวน

              4.ปกิตตา         บ่อน้อย           +        ญานิกา           ยอดชมภู

              5.ณัชปภา        จตุพรกาญจนา   +        ศนิชา             ชำนิบรรณาการ

              6.ขวัญชนก       สุดใจประภารัตน์ +        ศุภิสรา           เพียวสามพราน

 

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ขอให้นักกีฬาแบดมินตันที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ทำการยืนยันรายชื่อ
เพื่อยืนยันในการเข้าร่วมคัดเลือกเป็นนักกีฬาเป้าหมาย ผ่านทางอีเมลของ คุณธนัช อัศวนภากาศ กรรมการฝ่ายพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ อีเมล
wichitassa@yahoo.co.th โทร. 0945199365 ภายในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.

 

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 – วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาแบดมินตัน สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ถนนวิทยุ-สารสิน สวนลุมพินี) โดยให้นักกีฬาแบดมินตันมาพร้อมที่สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.

 

 

 

                                           ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560

                                          นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย

                                รักษาการประธานฝ่ายพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

                               สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

Download ระเบียบโครงการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตัน