ขอเรียนเชิญสโมสรสมาชิก (สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมฯ

ขอเรียนเชิญสโมสรสมาชิก (สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมฯ

 

 

ขอเรียนเชิญสโมสรสมาชิก (สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ)

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมฯ

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ

 

และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนามาตรฐานแบดมินตันไทย

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. -12.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 23 โรงแรมอโนมาแกรนด์

เพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบต่างๆ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2560

 

สำหรับการส่งผู้แทนสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ประธานหรือเลขาธิการของชมรมหรือสโมสรสมาชิกต้องมีหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาในวันประชุม และตามข้อบังคับ สโมสรสมาชิกต้องชำระค่าบำรุงประจำปีให้เรียบร้อยก่อนเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อนายทะเบียน คุณทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์ โทร 081-943-4791