ประกาศอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การพัฒนาสู่ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันนานาชาติ (BWF Level 1)

ประกาศอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การพัฒนาสู่ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันนานาชาติ  (BWF Level 1)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้ารับการอบรม

1. ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันที่สำเร็จหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  License A หรือ B  ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ผู้เข้ารับการอบรมควรศึกษารายละเอียดของเงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ ให้ชัดเจน  และกรอกข้อมูลในใบสมัครและแบบฟอร์มประวัติผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันให้ครบถ้วน
3. ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้  ต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดทุกประการ
4. โครงการนี้รับสมัครไม่เกิน  20  คน
5. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม
   5.1 เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันให้กับสโมสร/ชมรม/สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/บริษัท  และกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาในปัจจุบัน 
   5.2 เป็นผู้ที่มีทักษะ เทคนิคกีฬาแบดมินตันที่ดี  หรือเคยเป็นนักกีฬา/เป็นตัวแทนนักกีฬาแบดมินตันในระดับ ชมรม/สโมสร/จังหวัด/เขต/ภาค/ระดับชาติ/ตัวแทนทีมชาติ  และสามารถลงปฏิบัติในสนามได้
   5.3 ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร
   5.4 ต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง  และต้องสามารถเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติได้ตามที่หลักสูตรกำหนด
   5.5 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม  จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม  โดยถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด  จึงจะมีสิทธิในการเข้ารับการประเมินผล  (การสอบ)  หากผู้เข้ารับการอบรมคนใดมีเวลาเข้าอบรมน้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด  จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผล  (การสอบ)  และสมาคมฯ จะพิจารณาให้ผู้เข้ารับการอบรมท่านนั้นถูกระงับสิทธิที่จะการเข้ารับการอบรมในครั้งต่อไป
7. ผู้ที่จะสำเร็จการอบรม  จะต้องได้รับคะแนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไม่น้อยกว่า 75%  และจะได้รับประกาศนียบัตรเตรียมเป็นผู้ฝึกสอน  BWF Level 1
8. วัน เวลา ในการอบรม : ระหว่างวันที่  30  พฤศจิกายน – 4  ธันวาคม  2563  ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย  จำนวน  5  วัน
9. ค่าสมัคร  คนละ  2,000  บาท  โดยโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาออลซีซั่นส์ เพลส  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  617-2-11919-9  และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่  อีเมล์:  HPCoaching2018@gmail.com
10. สมัครและดูรายละเอียดของการอบรมได้ที่  www.badmintonthia.or.th  ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และส่งใบสมัครมาที่ อีเมล์: HPCoaching2018@gmail.com
11. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่  24  พฤศจิกายน  2563

ดาวโหลดใบสมัคร <<คลิก>>

ตารางการอบรม <<คลิก>>