บีบีจี จับมือ สมาคมแบดมินตัน ผนึกกำลังพันธมิตร เพิ่มโอกาสเยาวชน สู่นักตบลูกขนไก่อาชีพ

บีบีจี จับมือ สมาคมแบดมินตัน ผนึกกำลังพันธมิตร เพิ่มโอกาสเยาวชน สู่นักตบลูกขนไก่อาชีพ

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ BBG Young Badminton หรือ โครงการ “ให้โอกาสสร้างคน” ระหว่างสโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ

 

นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี กล่าวว่า

                 โครงการ BBG Young Badminton หรือโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดำเนินงานโดยสโมสรกีฬาบีบีจี ในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

                 ปัจจุบัน โครงการ BBG Young Badminton ได้ดำเนินงานเข้าสู่ ปีที่ 5 มีเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้การดำเนินงานของสโมสรกีฬาบีบีจี จำนวนทั้งสิ้น 197 คน มีเด็กและเยาวชนที่ผ่านโครงการนี้ถูกคัดเลือกเข้ามาเป็นนักกีฬาของสโมสรกีฬาบีบีจี ทีม A จำนวน 2 คน มียิมกีฬา 1 แห่ง ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ บ้านกรุณา จ.สมุทรปราการ โดยได้ฝึกอบรมทักษะกีฬาแบดมินตัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีทักษะทางด้านกีฬาแบดมินตัน ทั้งนี้ ยังได้ส่งเสริมเส้นทางอาชีพทางด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจ โดยมีการจัดโครงการฝึกอบรมกรรมการผู้ตัดสินหรือผู้กำกับเส้น ซึ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการผู้กำกับเส้นจริง ในรายการแข่งขันต่าง ๆ ของสมาคมด้วย

                 ในโอกาสนี้ กระผม นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ในนามสโมสรกีฬาบีบีจี ขอขอบคุณทุก ๆ ภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ที่มีส่วนร่วมทำให้โครงการของสโมสรกีฬาบีบีจี ดำเนินการมาได้โดยสำเร็จและต่อเนื่อง

                  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการของสโมสรกีฬาบีบีจี จะผลักดันเด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในกลุ่มต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านกีฬา สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และต่อยอด สานความมุ่งหวังไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

 

 

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า

          เป็นพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีพระเมตตาริเริ่มโครงการ  ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด และเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ โดยใช้กีฬาแบดมินตันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาพฤตินิสัยของเยาวชน เพื่อช่วยให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างสง่างาม สามารถยืนหยัดเป็นนักกีฬาในระดับประเทศได้ ตลอดจนสามารถประกอบสัมมาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกีฬาได้อย่างเต็มภาคภูมิ และเป็นการคืนเยาวชนกลับสู่ครอบครัวและสังคมอย่างมีคุณค่า

           สมาคมฯ มีส่วนร่วมในการจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณ สำหรับอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน การฝึกซ้อม การประเมินผล การส่งเด็กและเยาวชนขึ้นเป็นนักกีฬาได้เข้าร่วมแข่งขัน ส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นกรรมการผู้ตัดสิน หรือผู้กำกับเส้น และจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงในกีฬาแบดมินตัน มาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ อย่างต่อเนื่อง

            กีฬาตอบความต้องการของเด็กและเยาวชนได้ทุกข้อ เด็กและเยาวชนต้องการรับความรัก การยอมรับ อิสระ ต้องการความโดดเด่น ความสบายใจ คำชื่นชม ต้องการเพื่อนที่ดี เหล่านี้ น้องๆ หาได้จากการฝึกฝนกีฬาและการแข่งขันกีฬา

            กีฬาเป็นเครื่องมือและเป็นเกราะป้องกันอันทรงประสิทธิภาพที่สามารถลดโอกาสการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน กีฬาดึงน้อง ๆ ออกมาให้ห่างไกลจากสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ จากกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย จากยาเสพติด จากการใช้ความรุนแรง และจากอาชญากรรม

 

 

พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า

            ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่วันนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสโมสรกีฬาบีบีจีอันเนื่องมาจากโครงการ ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี   สิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ร่วมกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นการสานต่อความร่วมมือ ในโครงการให้โอกาส  สร้างคน หรือ BBG Young Badminton  ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว  ได้ดำเนินการมาแล้ว กว่า 4 ปี  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 และปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวที่ผ่านมา มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬาแมดมินตัน ฝึกอบรมเป็นผู้ตัดสินหรือผู้กำกับเส้นกีฬาแบดมินตัน  การสร้างแรงบันดาลใจและสอนกีฬาแบดมินตันจากนักกีฬาทีมชาติ ทั้งสิ้นกว่า 197 คน และมีเด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาในสโมสรกีฬาบีบีจี จำนวน   2  คน  ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจอย่างมาก

              การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนพัฒนาศักยภาพทักษะด้านกีฬาเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกล จากยาเสพติดและเป็นแนวทางในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่เด็กและเยาวชนในอนาคต อันเป็นการลดการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน

              ในนามของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ผมขอขอบคุณสโมสรกีฬาบีบีจีฯ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เป็นเครือข่ายความร่วมมือ ที่มีศักยภาพของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเสมอมา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความอุตสาหะ วิริยะและเจตนารมณ์อันดีในความร่วมมือ ผนวกกับความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน ของผู้ฝึกสอนและบุคลากรของกรมพินิจฯ จะทำให้เด็กและเยาวชนที่เคยก้าวพลาดกลุ่มนี้ ได้พัฒนาศักยภาพตนเอง สร้างโอกาสในการมีอนาคต และคุณภาพชีวิตที่ดี  อันเป็นการสร้างเด็กและเยาวชนดีกลับคืนสู่สังคม และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ภายหลังปล่อยตัว