กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่แล้ว เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน  2562 
 ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณารายงานของคณะกรรมการสมาคมฯ
 ระเบียบวาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงบการเงิน
 ระเบียบวาระที่ 5   แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563
 ระเบียบวาระที่ 6   พิจารณากิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่รวมทั้งญัตติต่างๆ
    6.1  พิจารณาร่างแก้ไขข้อบังคับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   พุทธศักราช 2558 ฉบับที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562)
 ระเบียบวาระที่ 7   การเลือกตั้งนายกสมาคม
 ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 จึงขอเรียนเชิญสโมสรสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว สำหรับการส่งผู้แทน สโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน ประธานหรือเลขาธิการของชมรมหรือสโมสรสมาชิกต้องมีหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาในวันประชุม และตามข้อบังคับ สโมสรสมาชิกต้องชำระค่าบำรุง ประจำปีให้เรียบร้อยก่อนเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อนายทะเบียน คุณทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์ โทร 081- 943 – 4791