ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน National Accredited ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน National Accredited ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศฝ่ายพัฒนาบุคลากรสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน National Accredited
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่สมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 การพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาแบตมินตัน
National Accredited ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -2กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์กีฬาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น
บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สนใจที่
ยื่นใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ตามบัญชีรายชื่อที่
แนบ

ขอให้ยืนยันการเข้าร่วมอบรมโดย @ line 086-8926126
พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล และชำระเงิน ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น (ยังไม่ต้องโอน)

ดาวโหลดประกาศรายชื่อ <<Click>>