การขอรับ Media Accreditation รายการ Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 Presented by TOYOTA

การขอรับ Media Accreditation รายการ Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 Presented by TOYOTA

หมายเหตุ:  กรุณาส่งแบบฟอร์มสมัคร Media AD พร้อมเอกสารแนบ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 16:00 น.   หากไม่ส่งมาในช่วงวันเวลาดังกล่าวขอสงวนสิทธิในการทำบัตร Media AD

ดาวโหลดประกาศ <<Click>>

ดาวโหลดใบลงทะเบียน <<CLICK>>

Download Media Register <<Click>>