อันดับโลกนักแบดมินตันไทย สัปดาห์ที่ 27 (2 ก.ค. 2562)

อันดับโลกนักแบดมินตันไทย สัปดาห์ที่ 27 (2 ก.ค. 2562)

การจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ หรือ BWF ซึ่งประกาศการจัดอันดับโลกที่ตามเดิมจะทำการประกาศในทุกวันอังคารของทุกๆสัปดาห์ ในสัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 27 ของปี 2562) เมื่อวันอังคารที่ 2 ก.ค. 2562

 

โดยอันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุดของนักกีฬาแบดมินตันไทยมีดังนี้

 

อันดับโลกประเภทชายเดี่ยว

กันตภณ หวังเจริญ อันดับ 17 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #17)

โฆษิต เพชรประดับ อันดับ 19 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #19)

สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์ อันดับ 21 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #21)

สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ อันดับ 29 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #29)

กุลวุฒิ วิทิตศานต์ อันดับ 44 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #57)

ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข อันดับ 54 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #52)

อดุลรัชต์ นามกูล อันดับ 116 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #122)

ปัณณวิชญ์ ทองน่วม อันดับ 146 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #180)

กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร อันดับ 150 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #148)

 

อันดับโลกประเภทหญิงเดี่ยว

รัชนก อินทนนท์ อันดับ 7 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #7)

พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ อันดับ 19 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #17)

บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ อันดับ 24 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #23)

ณิชชาอร จินดาพล อันดับ 27 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #27)

พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข อันดับ 47 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #46)

พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ อันดับ 62 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #59)

ชนัญชิดา จูเจริญ อันดับ 65 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #64)

ศุภนิดา เกตุทอง อันดับ 76 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #98)

นันท์กานต์ เอี่ยมสะอาด อันดับ 132 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #129)

เบญญาภา เอี่ยมสะอาด อันดับ 186 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #206)

 

อันดับโลกประเภทชายคู่

บดินทร์ อิสสระ/มณีพงศ์ จงจิตร คู่มืออันดับ 34 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #34)

ติณณ์ อิสริยะเนตร/กิตติศักดิ์ นามเดช คู่มืออันดับ 37 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #37)

เดชาพล พัววรานุเคราะห์/กิตตินุพงษ์ เกตุเรน คู่มืออันดับ 49 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #49)

อิงครัตน์ อภิสุข/ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 66 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #66)

สุภัค จอมเกาะ/วชิรวิทย์ โสทน คู่มืออันดับ 84 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #80)

ภาคิน คุณาอนุวิทย์/ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี คู่มืออันดับ 117 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #115)

นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 119 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #117)

ติณณ์ อิสริยะเนตร/ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 122 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #119)

เมฆ ณรงค์ฤทธิ์/วีรภัทร ภาคจรุง คู่มืออันดับ 133 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #165)

อิงครัตน์ อภิสุข/นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร คู่มืออันดับ 163 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #161)

 

อันดับโลกประเภทหญิงคู่

จงกลพรรณ กิติธรากุล/รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 9 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #9)

พุธิตา สุภจิรกุล/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 28 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #26)

ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม/ผไทมาส เหมือนวงศ์ คู่มืออันดับ 31 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #31)

ฤทัยชนก ไล้สวน/ศุภมาศ มิ่งเชื้อ คู่มืออันดับ 63 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #70)

เบญญาภา เอี่ยมสอาด/นันท์กานต์ เอี่ยมสะอาด คู่มืออันดับ 94 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #94)

ชาสินี โกรีภาพ/ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ คู่มืออันดับ 95 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #108)

สาวิตรี อมิตรพ่าย/พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คุ่มืออันดับ 112 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #111)

ศุภิสรา แพรวสามพราน/พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 122 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #121)

สุชัญญา กาญจนสาขา/นันท์นภัส สุขกลัด คู่มืออันดับ 152 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #152)

พรพิชชา เชยกีวงศ์/พรณิชา สุวัฒโนดม คู่มืออันดับ 177 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #302)

พชรพรรณ ช่อชูวงศ์/กิตติภัค ดับทุกข์ คู่มืออันดับ 178 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #177)

ณัชปภา จตุพรกาญจนา/ศนิชา ชำนิบรรณการ คู่มืออันดับ 195 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #193)

ธนพิมพ์ กวีนันทวงศ์/พีรยา คันธารวงสกุล คู่มืออันดับ 200 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #198)

 

อันดับโลกประเภทคู่ผสม

เดชาพล พัววรานุเคราะห์/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 4 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #4)

นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 15 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #15)

สุภัค จอมเกาะ/ศุภิสรา แพรวสามพราน คู่มืออันดับ 66 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #65)

ปริญญวัฒน์ ทองน่วม/กิตติภัค ดับทุกข์ คู่มืออันดับ 104 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #104)

วีรภัทร ภาคจรุง/ชาสินี โกรีภาพ คู่มืออันดับ 127 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #137)

วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์/ฤทัยชนก ไล้สวน คู่มืออันดับ 141 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #183)

ตนุภัทร วิริยางกูร/ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ คู่มืออันดับ 189 ของโลก  (สัปดาห์ที่แล้ว #190)