ระเบียบการสมัครขอรับ Media Accreditation TOYOTA Thailand Open 2019

ระเบียบการสมัครขอรับ Media Accreditation TOYOTA Thailand Open 2019

ระเบียบการสมัครขอรับ Media Accreditation TOYOTA Thailand Open 2019

• สื่อมวลชนที่ประสงค์เข้าปฏิบัติหน้าที่ในงาน ต้องได้รับการรับรองจากผู้จัดงานคือ สมาคมกีฬา แบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ผ่านการปรึกษาหารือกับสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) 
 • บัตร Media AD จะออกให้เฉพาะสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สถานีวิทยุ/โทรทัศน์ สำนักข่าว นิตยสารกีฬา และเว็บไซต์กีฬา ที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบการขอ AD 
 • ผู้ขอ Media AD ต้องมีบัตรประจำตัวสื่อมวลชน หรือหนังสือจากต้นสังกัดแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ แนบประกอบการสมัคร 
 • นักเขียนข่าวอิสระ และเจ้าหน้าที่ทีวีอิสระ ต้องดำเนินการสมัครด้วยคุณสมบัติครบตามระเบียบ การขอ AD เช่นเดียวกับสื่อมวลชนประเภทอื่น 
 • ช่างภาพอิสระต้องแนบหนังสือแต่งตั้งจากผู้ว่าจ้างหรือสำนักข่าวต้นสังกัด 
 • กรณีเป็นตัวแทนของหลายองค์กร ต้องระบุว่าต้องการ Media AD ในนามองค์กรใด 
 • กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ์ได้รับ Media AD
      • เป็นผู้ฝึกงานหรือนักศึกษาฝึกงานในองค์กรสื่อมวลชน
      • เป็นเจ้าหน้าที่ของทีมขายสินค้าหรือโฆษณา
      • เป็นเจ้าหน้าที่ของทีมขายสินค้าหรือโฆษณาอุปกรณ์กีฬา
      • เป็นตัวแทนของแฟนเว็บไซต์
      • เป็นตัวแทนของบริษัทโฆษณาหรือการตลาด 
 • Media AD ใช้สำหรับเข้าบริเวณสถานที่การแข่งขัน เฉพาะที่อนุญาตสำหรับสื่อมวลชน กับ บริเวณที่ใช้เพื่อการประชุมปรึกษาหารือ ทั้งนี้ ภายใต้การควบคุมของทีมรักษาความปลอดภัย  
 • จำนวน Media AD ที่ออกให้แต่ละองค์กร (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สถานีวิทยุ/โทรทัศน์ สำนัก ข่าว นิตยสารกีฬา และเว็บไซต์กีฬา) นักเขียนข่าว 1 ใบ และ ช่างภาพ 1 ใบ 
 • การใช้บัตร Media AD ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ TOYOTA Thailand Open 2019 
 • การใช้บัตร Media AD เป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคล ห้ามให้สิทธิ์แก่ผู้อื่น ผู้จัดงานมีอำนาจยึดหากพบ เจอการละเมิด 
 • ผู้ปลอมแปลง หรือใช้บัตร Media AD อย่างไม่ถูกต้อง จะถูกยึดบัตร และถูกเชิญออกจากสถานที่ การแข่งขัน 
 • เจ้าของบัตร Media AD ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง หากเกิดความเสียหายจากการ กระทำนั้น ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  
 • เจ้าของบัตร Media AD ต้องไม่เผยแพร่ภาพหรือวิดีโอการแข่งขันรายการนี้เพื่อประโยชน์ทาง ธุรกิจ หากฝ่าฝืน ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อผู้จัดงาน 
 • ผู้ใดทำบัตร Media AD สูญหาย ถูกขโมย/สรวมสิทธิ์ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อระงับการใช้บัตรนั้น ทันที 
 • ผู้ใดทำบัตร Media AD สูญหาย (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) หากต้องการทำบัตรใหม่ ต้องเสีย ค่าธรรมเนียม 150 ดอลลาร์สหรัฐ  
 
 
หมายเหตุ:  กรุณาส่งแบบฟอร์มสมัคร Media AD พร้อมเอกสารแนบ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:00 น

ดาวโหลดระเบียบ <<Click Here>>

ดาวโหลดใบสมัคร <<Click Here>>  (สามารถกรอกข้อมูลในไฟล์ได้)