อันดับโลกนักแบดมินตันไทย สัปดาห์ที่ 25 (18 มิ.ย. 2562)

อันดับโลกนักแบดมินตันไทย สัปดาห์ที่ 25 (18 มิ.ย. 2562)

การจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ หรือ BWF ซึ่งประกาศการจัดอันดับโลกที่ตามเดิมจะทำการประกาศในทุกวันอังคารของทุกๆสัปดาห์ ในสัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 25 ของปี 2562) เมื่อวันอังคารที่ 18 มิ.ย. 2562

 

โดยอันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุดของนักกีฬาแบดมินตันไทยมีดังนี้

 

อันดับโลกประเภทชายเดี่ยว

กันตภณ หวังเจริญ อันดับ 17 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #17)

โฆษิต เพชรประดับ อันดับ 20 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #18)

สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์ อันดับ 21 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #21)

สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ อันดับ 29 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #28)

ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข อันดับ 52 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #55)

กุลวุฒิ วิทิตศานต์ อันดับ 57 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #71)

อดุลรัชต์ นามกูล อันดับ 126 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #127)

กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร อันดับ 157 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #136)

ปัณณวิชญ์ ทองน่วม อันดับ 185 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #185)

 

อันดับโลกประเภทหญิงเดี่ยว

รัชนก อินทนนท์ อันดับ 7 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #7)

พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ อันดับ 18 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #19)

บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ อันดับ 23 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #23)

ณิชชาอร จินดาพล อันดับ 27 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #27)

พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข อันดับ 47 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #49)\

พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ อันดับ 60 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #82)

ชนัญชิดา จูเจริญ อันดับ 65 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #64)

ศุภนิดา เกตุทอง อันดับ 101 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #80)

นันท์กานต์ เอี่ยมสะอาด อันดับ 145 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #145)

 

อันดับโลกประเภทชายคู่

บดินทร์ อิสสระ/มณีพงศ์ จงจิตร คู่มืออันดับ 34 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #34)

ติณณ์ อิสริยะเนตร/กิตติศักดิ์ นามเดช คู่มืออันดับ 37 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #39)

เดชาพล พัววรานุเคราะห์/กิตตินุพงษ์ เกตุเรน คู่มืออันดับ 49 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #49)

อิงครัตน์ อภิสุข/ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 62 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #62)

สุภัค จอมเกาะ/วชิรวิทย์ โสทน คู่มืออันดับ 79 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #79)

นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 98 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #84)

ภาคิน คุณาอนุวิทย์/ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี คู่มืออันดับ 107 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #95)

ติณณ์ อิสริยะเนตร/ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 121 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #123)

อิงครัตน์ อภิสุข/นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร คู่มืออันดับ 158 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #158)

เมฆ ณรงค์ฤทธิ์/วีรภัทร ภาคจรุง คู่มืออันดับ 163 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #162)

 

อันดับโลกประเภทหญิงคู่

จงกลพรรณ กิติธรากุล/รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 9 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #9)

พุธิตา สุภจิรกุล/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 26 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #26)

ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม/ผไทมาส เหมือนวงศ์ คู่มืออันดับ 31 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #31)

ฤทัยชนก ไล้สวน/ศุภมาศ มิ่งเชื้อ คู่มืออันดับ 72 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #69)

เบญญาภา เอี่ยมสอาด/นันท์กานต์ เอี่ยมสะอาด คู่มืออันดับ 92 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #96)

ชาสินี โกรีภาพ/ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ คู่มืออันดับ 110 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #115)

ศุภิสรา แพรวสามพราน/พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 113 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #85)

สาวิตรี อมิตรพ่าย/พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คุ่มืออันดับ 114 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #118)

สุชัญญา กาญจนสาขา/นันท์นภัส สุขกลัด คู่มืออันดับ 155 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #154)

ณัชปภา จตุพรกาญจนา/ศนิชา ชำนิบรรณการ คู่มืออันดับ 171 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #170)

พชรพรรณ ช่อชูวงศ์/กิตติภัค ดับทุกข์ คู่มืออันดับ 180 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #178)

ธนพิมพ์ กวีนันทวงศ์/พีรยา คันธารวงสกุล คู่มืออันดับ 198 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #198)

 

อันดับโลกประเภทคู่ผสม

เดชาพล พัววรานุเคราะห์/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 4 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #4)

นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 15 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #15)

สุภัค จอมเกาะ/ศุภิสรา แพรวสามพราน คู่มืออันดับ 65 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #65)

ปริญญวัฒน์ ทองน่วม/กิตติภัค ดับทุกข์ คู่มืออันดับ 105 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #104)

วีรภัทร ภาคจรุง/ชาสินี โกรีภาพ คู่มืออันดับ 138 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #142)

ตนุภัทร วิริยางกูร/ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ คู่มืออันดับ 192 ของโลก  (สัปดาห์ที่แล้ว #193)