อันดับโลกนักแบดมินตันไทย สัปดาห์ที่ 24 (11 มิ.ย. 2562)

อันดับโลกนักแบดมินตันไทย สัปดาห์ที่ 24 (11 มิ.ย. 2562)

การจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ หรือ BWF ซึ่งประกาศการจัดอันดับโลกที่ตามเดิมจะทำการประกาศในทุกวันอังคารของทุกๆสัปดาห์ ในสัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 24 ของปี 2562) เมื่อวันอังคารที่ 11 มิ.ย. 2562

 

โดยอันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุดของนักกีฬาแบดมินตันไทยมีดังนี้

 

อันดับโลกประเภทชายเดี่ยว

กันตภณ หวังเจริญ อันดับ 17 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #17)

โฆษิต เพชรประดับ อันดับ 18 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #18)

สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์ อันดับ 21 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #21)

สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ อันดับ 28 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #27)

ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข อันดับ 55 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #59)

กุลวุฒิ วิทิตศานต์ อันดับ 71 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #70)

อดุลรัชต์ นามกูล อันดับ 127 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #126)

กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร อันดับ 136 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #137)

ปัณณวิชญ์ ทองน่วม อันดับ 185 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #185)

 

อันดับโลกประเภทหญิงเดี่ยว

รัชนก อินทนนท์ อันดับ 7 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #7)

พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ อันดับ 19 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #19)

บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ อันดับ 23 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #23)

ณิชชาอร จินดาพล อันดับ 27 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #29)

พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข อันดับ 49 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #48)

ชนัญชิดา จูเจริญ อันดับ 64 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #64)

ศุภนิดา เกตุทอง อันดับ 80 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #78)

พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ อันดับ 82 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #106)

นันท์กานต์ เอี่ยมสะอาด อันดับ 145 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #146)

 

อันดับโลกประเภทชายคู่

บดินทร์ อิสสระ/มณีพงศ์ จงจิตร คู่มืออันดับ 34 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #33)

ติณณ์ อิสริยะเนตร/กิตติศักดิ์ นามเดช คู่มืออันดับ 39 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #38)

เดชาพล พัววรานุเคราะห์/กิตตินุพงษ์ เกตุเรน คู่มืออันดับ 49 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #49)

อิงครัตน์ อภิสุข/ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 62 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #62)

สุภัค จอมเกาะ/วชิรวิทย์ โสทน คู่มืออันดับ 79 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #79)

นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 84 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #84)

ภาคิน คุณาอนุวิทย์/ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี คู่มืออันดับ 95 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #94)

ติณณ์ อิสริยะเนตร/ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 123 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #121)

อิงครัตน์ อภิสุข/นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร คู่มืออันดับ 158 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #158)

เมฆ ณรงค์ฤทธิ์/วีรภัทร ภาคจรุง คู่มืออันดับ 162 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #162)

 

อันดับโลกประเภทหญิงคู่

จงกลพรรณ กิติธรากุล/รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 9 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #9)

พุธิตา สุภจิรกุล/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 26 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #25)

ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม/ผไทมาส เหมือนวงศ์ คู่มืออันดับ 31 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #30)

ฤทัยชนก ไล้สวน/ศุภมาศ มิ่งเชื้อ คู่มืออันดับ 69 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #69)

ศุภิสรา แพรวสามพราน/พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 85 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #85)

เบญญาภา เอี่ยมสอาด/นันท์กานต์ เอี่ยมสะอาด คู่มืออันดับ 96 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #96)

ชาสินี โกรีภาพ/ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ คู่มืออันดับ 115 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #115)

สาวิตรี อมิตรพ่าย/พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คุ่มืออันดับ 118 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #118)

สุชัญญา กาญจนสาขา/นันท์นภัส สุขกลัด คู่มืออันดับ 154 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #152)

ณัชปภา จตุพรกาญจนา/ศนิชา ชำนิบรรณการ คู่มืออันดับ 170 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #168)

พชรพรรณ ช่อชูวงศ์/กิตติภัค ดับทุกข์ คู่มืออันดับ 178 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #176)

ธนพิมพ์ กวีนันทวงศ์/พีรยา คันธารวงสกุล คู่มืออันดับ 198 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #198)

 

อันดับโลกประเภทคู่ผสม

เดชาพล พัววรานุเคราะห์/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 4 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #4)

นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 15 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #15)

สุภัค จอมเกาะ/ศุภิสรา แพรวสามพราน คู่มืออันดับ 65 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #65)

ปริญญวัฒน์ ทองน่วม/กิตติภัค ดับทุกข์ คู่มืออันดับ 104 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #104)

วีรภัทร ภาคจรุง/ชาสินี โกรีภาพ คู่มืออันดับ 142 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #140)

ตนุภัทร วิริยางกูร/ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ คู่มืออันดับ 193 ของโลก  (สัปดาห์ที่แล้ว #194)