อันดับโลกแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 19 (7 พ.ค. 2562)

อันดับโลกแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 19 (7 พ.ค. 2562)

การจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ หรือ BWF ซึ่งประกาศการจัดอันดับโลกที่ตามเดิมจะทำการประกาศในทุกวันอังคารของทุกๆสัปดาห์ ในสัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 19 ของปี 2562) เมื่อวันอังคารที่ 7 พ.ค. 2562

โดยอันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุดของนักกีฬาแบดมินตันไทยมีดังนี้

 

อันดับโลกประเภทชายเดี่ยว

โฆษิต เพชรประดับ อันดับ 18 ของโลก

กันตภณ หวังเจริญ อันดับ 19 ของโลก

สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์ อันดับ 25 ของโลก

สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ อันดับ 28 ของโลก

ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข อันดับ 60 ของโลก (ลง 2 อันดับ)

กุลวุฒิ วิทิตศานต์ อันดับ 70 ของโลก (ลง 2 อันดับ)

อดุลรัชต์ นามกูล อันดับ 128 ของโลก (ขึ้น 1 อันดับ)

กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร อันดับ 141 ของโลก (ลง 1 อันดับ)

ปัณณวิชญ์ ทองน่วม อันดับ 154 ของโลก (ลง 1 อันดับ)

 

อันดับโลกประเภทหญิงเดี่ยว

รัชนก อินทนนท์ อันดับ 7 ของโลก

พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ อันดับ 20 ของโลก

บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ อันดับ 24 ของโลก

ณิชชาอร จินดาพล อันดับ 29 ของโลก

พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข อันดับ 49 ของโลก

ชนัญชิดา จูเจริญ อันดับ 66 ของโลก (ลง 11 อันดับ)

ศุภนิดา เกตุทอง อันดับ 81 ของโลก (ขึ้น 1 อันดับ)

พิทยาภรณ์ (ภัทรสุดา) ไชยวรรณ อันดับ 100 ของโลก (ลง 26 อันดับ)

นันท์กานต์ เอี่ยมสะอาด อันดับ 146 ของโลก (ลง 3 อันดับ)

 

อันดับโลกประเภทชายคู่

บดินทร์ อิสสระ/มณีพงศ์ จงจิตร คู่มืออันดับ 34 ของโลก

ติณณ์ อิสริยะเนตร/กิตติศักดิ์ นามเดช คู่มืออันดับ 36 ของโลก

เดชาพล พัววรานุเคราะห์/กิตตินุพงษ์ เกตุเรน คู่มืออันดับ 45 ของโลก (ลง 1 อันดับ)

อิงครัตน์ อภิสุข/ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 62 ของโลก (ลง 6 อันดับ)

ภาคิน คุณาอนุวิทย์/ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี คู่มืออันดับ 81 ของโลก (ลง 8 อันดับ)

สุภัค จอมเกาะ/วชิรวิทย์ โสทน คู่มืออันดับ 82 ของโลก (ลง 1 อันดับ)

นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 87 ของโลก (ลง 2 อันดับ)

ติณณ์ อิสริยะเนตร/ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 120 ของโลก (ลง 1 อันดับ)

อิงครัตน์ อภิสุข/นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร คู่มืออันดับ 157 ของโลก (ลง 2 อันดับ)

เมฆ ณรงค์ฤทธิ์/วีรภัทร ภาคจรุง คู่มืออันดับ 161 ของโลก (ลง 2 อันดับ)

 

อันดับโลกประเภทหญิงคู่

จงกลพรรณ กิติธรากุล/รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 9 ของโลก

พุธิตา สุภจิรกุล/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 20 ของโลก

ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม/ผไทมาส เหมือนวงศ์ คู่มืออันดับ 30 ของโลก (ลง 1 อันดับ)

ฤทัยชนก ไล้สวน/ศุภมาศ มิ่งเชื้อ คู่มืออันดับ 63 ของโลก (ลง 3 อันดับ)

ศุภิสรา แพรวสามพราน/พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 78 ของโลก (ลง 12 อันดับ)

เบญญาภา เอี่ยมสอาด/นันท์กานต์ เอี่ยมสะอาด คู่มืออันดับ 97 ของโลก (ขึ้น 1 อันดับ)

ชาสินี โกรีภาพ/ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ คู่มืออันดับ 113 ของโลก (ขึ้น 1 อันดับ)

สาวิตรี อมิตรพ่าย/พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คุ่มืออันดับ 116 ของโลก (ขึ้น 1 อันดับ)

สุชัญญา กาญจนสาขา/นันท์นภัส สุขกลัด คู่มืออันดับ 154 ของโลก (ขึ้น 3 อันดับ)

ณัชปภา จตุพรกาญจนา/ศนิชา ชำนิบรรณการ คู่มืออันดับ 173 ของโลก (ขึ้น 3 อันดับ)

พชรพรรณ ช่อชูวงศ์/กิตติภัค ดับทุกข์ คู่มืออันดับ 180 ของโลก

 

อันดับโลกประเภทคู่ผสม

เดชาพล พัววรานุเคราะห์/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 4 ของโลก

นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 15 ของโลก

สุภัค จอมเกาะ/ศุภิสรา แพรวสามพราน คู่มืออันดับ 64 ของโลก

ปริญญวัฒน์ ทองน่วม/กิตติภัค ดับทุกข์ คู่มืออันดับ 105 ของโลก

วีรภัทร ภาคจรุง/ชาสินี โกรีภาพ คู่มืออันดับ 141 ของโลก (ลง 3 อันดับ)

ภาคิน คุณาอนุวิทย์/ศุภิสรา แพรวสามพราน คู่มืออันดับ 180 ของโลก (ลง 33 อันดับ)

ตนุภัทร วิริยางกูร/ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ คู่มืออันดับ 191 ของโลก (ลง 1 อันดับ)