การรับฟังความเห็นประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนักกีฬาและบุคลากรกีฬาแบดมินตัน

การรับฟังความเห็นประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนักกีฬาและบุคลากรกีฬาแบดมินตัน

การรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับร่างประกาศสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาแบดมินตันและบุคลากรกีฬาแบดมินตันพ.ศ.2562
…………………………………………………………………………………..

เรียนชมรม/สโมรสมาชิก
     1.ตามที่สหพันธ์กีฬาแบดมินตันโลก(BWF) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬา บุคลากรกีฬาแบดมินตัน เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย และกำหนดให้ประเทศสมาชิกดำเนินการ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬา บุคลากรกีฬาแบดมินตัน ให้เป็นรูปธรรม นั้น
     2.สมาคมขอนำเรียนข้อมูลเรื่องการจัดทำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนักกีฬาและบุคลากรด้านกีฬา ดังนี้
       2.1เค้าโครงของประมวลจริยธรรมฯของสมาคมที่จะประกาศใช้นี้
           สมาคมนำเค้าโครงและข้อพึงประพฤติปฎิบัติและข้อห้ามทั้งหมด มาจากประมวลจริยธรรมของกกท.ซึ่งกกท.ได้ประกาศใช้แล้วกับนักกีฬาอาชีพทุกคน สมาคมกีฬาอาชีพทุกสมาคม และสโมสรกีฬาอาชีพทุกสโมสร ตามประกาศที่ส่งมานี้
      22ประมวลจริยธรรมของสมาคม มีการบรรจุหลักการเพิ่มเติม 4 ประการที่ประมวลจริยธรรมของกกท.ไม่มี เพื่อให้สอดรับกับข้อกำหนดตามที่BWFกำหนด คือ
         2.2.1 หลักการเรื่องการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา 
                 โดยหลักการนี้มีอยู่ในพรบ.การใช้สารต้องห้ามทางกีฬา พ.ศ.2555
        2.2.2หลักการเรื่องการล้มกีฬา
                หลักการนี้มีอยู่แล้วในพรบ.ส่งเสริมกีฬาอาขีพ พ.ศ.2556
        2.2.3 หลักการเรื่องการห้ามเล่นการพนัน 
                หลักการนี้มีอยู่แล้วในพรบ.การพนัน พ.ศ.2478
        2.2.4 หลักการเรื่องการสอบสวนลงโทษ และการอุทธรณ์ 
                เป็นการกำหนดวิธีปฎิบัติให้ชัดเจนในการให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหากรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำการฝ่าฝืนต่อจริยธรรม โดยเทียบเคียงจากกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
               ทุกอย่างที่นำมาบรรจุในประมวลจริยธรรมมีที่มาดังกล่าว สามารถอ้างอิงได้ทั้งหมด โดยนำมาจากประมวลจริยธรรมของกกท.และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น
     3.เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายระบุไว้ คือ ก่อนประกาศใช้ จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง จึงใคร่ขอความร่วมมือทุกท่าน กรุณาพิจารณา ร่างประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนักกีฬาและบุคลากรด้านกีฬา ที่แนบ หากมีความเห็นอย่างไร ขอให้แจ้งให้สมาคมทราบโดยส่งความคิดเห็นมาที่อีเมล์ info@badmintonthai.or.th ภายในวันที่ 16 เม.ย. ุุ62 เพื่อการดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป