อันดับโลกนักแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 1

อันดับโลกนักแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 1

การจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ หรือ BWF ซึ่งประกาศการจัดอันดับโลกที่ตามเดิมจะทำการประกาศในทุกวันอังคารของทุกๆสัปดาห์ ในสัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 1 ปี 2562) เมื่อวันพุธที่ 2 ม.ค. 2562

โดยอันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุดของนักกีฬาแบดมินตันไทยมีดังนี้

 

ประเภทชายเดี่ยว

นักกีฬา (ชายเดี่ยว) อันดับโลก

กันตภณ หวังเจริญ

15 (-)

โฆษิต เพชรประดับ

16 (-)

สัพพัญญู อวิหิงสานนท์

19 (-)

สิทธิคมป์ ธรรมศิลป์

41 (-)

ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข

55 (-)

ปัณณวิชญ์ ทองน่วม

105 (-)

กุลวุฒิ วิทิตศานต์

124 (-)

อดุลรัชต์ นามกูล

139 (-)

กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร

167 (-)

 

ประเภทหญิงเดี่ยว

นักกีฬา (หญิงเดี่ยว) อันดับโลก

รัชนก อินทนนท์

8 (-)

ณิชชาอร จินดาพล

14 (-)

พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์

22 (-)

บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์

29 (-)

ชนัญชิดา จูเจริญ

66 (-)

พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข

81 (-)

พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ

83 (-)

ศุภนิดา เกตุทอง

115 (-)

ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์

120 (-)

มัทนา เหมรัชตานันต์

158 (-)

นันทกานต์ เอี่ยมสอาด

161 (-)

ชาสินี โกรีภาพ

182 (-)

เบญญาภา เอี่ยมสอาด

198 (-)

 

ประเภทชายคู่

นักกีฬา (ชายคู่) อันดับโลก

ติณณ์ อิสริยะเนตร/กิตติศักดิ์ นามเดช

27 (-)

บดินทร์ อิสสระ/มณีพงศ์ จงจิตร

31 (-)

เดชาพล พัววรานุเคราะห์/กิตตินุพงษ์ เกตุเรน

38 (-)

อิงครัตน์ อภิสุข/ตนุภัทร วิริยางกูร

44 (-)

ภาคิน คุณาอนุวิทย์/ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี

75 (-)

นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/นันทกานต์ ยอดไพสง

82 (-)

บดินทร์ อิสสระ/นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร

95 (-)

มณีพงศ์ จงจิตร/นันทกานต์ ยอดไพสง

147 (-)

ติณณ์ อิสริยะเนตร/ตนุภัทร วิริยางกูร

159 (-)

สุภัค จอมเกาะ/วชิรวิทย์ โสทน

160 (-)

อิงครัตน์ อภิสุข/นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร

175 (-)

 

ประเภทหญิงคู่

นักกีฬา (หญิงคู่) อันดับโลก

จงกลพรรณ กิติธรากุล/รวินดา ประจงใจ

8 (-)

ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม/ผไทมาส เหมือนวงศ์

21 (-)

สาวิตรี อมิตรพ่าย/พชรพรรณ ช่อชูวงศ์

47 (-)

ศุภิสรา เพียวสามพราน/พุธิตา สุภจิรกุล

48 (-)

ฤทัยชนก ไล้สวน/ศุภมาศ มิ่งเชื้อ

65 (-)

กิตติภัค ดับทุกข์/ณัชชา แสงโชติ

81 (-)

เบญญาภา เอี่ยมสอาด/นันทกานต์ เอี่ยมสอาด

84 (-)

พุธิตา สุภจิรกุล/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย

87 (-)

 

ประเภทคู่ผสม

นักกีฬา (คู่ผสม) อันดับโลก
เดชาพล พัววรานุเคราะห์/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย 5 (-)
นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/สาวิตรี อมิตรพ่าย 32 (-)
ติณณ์ อิสริยะเนตร/พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ 79 (-)
ปริญญวัฒน์ ทองน่วม/กิตติภัค ดับทุกข์ 97 (-)
ภาคิน คุณาอนุวิทย์/ศุภิสรา เพียวสามพราน 101 (-)
นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/จงกลพรรณ กิติธรากุล 104 (-)
เดชาพล พัววรานุเคราะห์/พุธิตา สุภจิรกุล 131 (-)
ณัฐชนน ตุลาโมกข์/ณัชชา แสงโชติ 142 (-)
สุภัค จอมเกาะ/ศุภิสรา เพียวสามพราน 161 (-)
สุภัค จอมเกาะ/พุธิตา สุภจิรกุล 166 (-)

 

ข้อมูลจาก: BWF WORLD RANKINGS