น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

 

14717091 1450954418252872 6343608770853866546 n

 

   บัดนี้ ธ เสด็จลา จากหล้าโลก 

ยังความโศก เศร้านัก จักทนไหว 

อ้าองค์ ในหลวง ของปวงไทย 

สมาคม แบดมินตันไทย ใจร้าวราญ 

 


น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข้าพระพุทธเจ้า
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

โครงการอบรมสัมมนาผู้ฝึกสอนด้านการฝึกสอนและการบริหารระดับสูง

 

1.  ชื่อโครงการ

“โครงการอบรมสัมมนาผู้ฝึกสอนด้านการฝึกสอนและการบริหารระดับสูง ประจำปี 2559”

“Badminton Asia Top Coaches Forum 2016”

2.  แผนงาน

การดำเนินโครงการฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาแบดมินตันสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางของกีฬาแบดมินตันในภูมิภาค

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

4.  หลักการและเหตุผล

ตามที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับแบดมินตันเอเชีย ได้มีข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสร้างโอกาส ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนากีฬาแบดมินตันให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย นั้น สมาคมฯ ร่วมกับแบดมินตันเอเชีย จึงจัดทำโครงการอบรมสัมมนาผู้ฝึกสอนด้านการฝึกสอนและการบริหารระดับสูง ประจำปี 2559 Badminton Asia Top Coaches Forum 2016 เพื่อเป็นการยกระดับผู้ฝึกสอนในภูมิภาคเอเชีย ให้เพิ่มพูนความสามารถในการพัฒนานักกีฬาสู่ระดับโลกต่อไป

5.  วัตถุประสงค์

     5.1   ส่งเสริมและพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันในภูมิภาคเอเชีย ให้มีความรู้ความสามารถ ในการถ่ายทอดทักษะกีฬาแบดมินตัน กำหนดแผนการพัฒนานักกีฬา และบริหารจัดการการพัฒนานักกีฬาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

     5.2   ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาคมฯ ได้รับการยอมรับในการเป็นศูนย์กลางของกีฬาแบดมินตันในภูมิภาคเอเชีย

6.  เป้าหมาย

     6.1   ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันในภูมิภาคเอเชียได้รับการพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

     6.2   สมาคมฯ ได้รับการยอมรับในการเป็นศูนย์กลางของกีฬาแบดมินตันในภูมิภาค

7.  วิธีการดำเนินโครงการ

     7.1   ประสานงานกับ Badminton World Federation (BWF) และ Badminton Asia ในการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ

     7.2   พิจารณาคัดเลือกผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันชาวไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ

     7.3   ประสานงานกับ Badminton Asia และสมาคมกีฬาแบดมินตันของประเทศต่าง ๆ ในการส่งผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาฯ

     7.4   จัดการอบรมสัมมนา

     7.5   ประเมินและสรุปผลการอบรมสัมมนา และประโยชน์ที่ได้รับ

8.  คณะเจ้าหน้าที่ทำงาน

     8.1   คุณหญิงปัทมา    ลีสวัสดิ์ตระกูล                ประธานโครงการ

     8.2   นายมนูญ           สรรค์คุณากร                 

     8.3   นายไพศาล         รังษีกิจโพธิ์                   

     8.4   นางณหทัย         ศรประชุม                     

     8.5   นายวีรชัย           วิภาตวิทย์

9.  สถานที่ดำเนินการ

     โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

10.  ระยะเวลาดำเนินการ

       3 วัน ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2559

11.  ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา

       11.1 วิทยากร

              11.1.1 Mr. Ian Wright, Development Director, Badminton World Federation (BWF)

              11.1.2 Mr. Pullela Gopichand, Chief National Coach, Indian Badminton team

              11.1.3 Mr. Ricky Subagja, PBSI Manager Team, Badminton Association of Indonesia (BAI)

              11.1.4 Mr. Morten Frost Hansen, Technical Director, Badminton Association of Malaysia (BAM)

       11.2 หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันจากประเทศต่าง ๆ ในแถบภูมิภาคเอเชีย จำนวน 24 คน

       11.3 หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันจากประเทศไทย จำนวน 10 คน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

12.   ตัวชี้วัดความสำเร็จ

       จำนวนหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันชาวไทย ที่สามารถถ่ายทอดทักษะกีฬาแบดมินตัน กำหนดแผนการพัฒนานักกีฬา และบริหารจัดการการพัฒนานักกีฬาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

13.   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

       13.1 การส่งเสริมและพัฒนากีฬาแบดมินตันในประเทศไทย

     13.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันชาวไทย ในการถ่ายทอดทักษะกีฬาแบดมินตัน กำหนดแผนการพัฒนานักกีฬา และบริหารจัดการการพัฒนานักกีฬาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

       13.3 สมาคมฯ ได้รับการยอมรับในการเป็นศูนย์กลางของกีฬาแบดมินตันในภูมิภาค

       13.4 วางรากฐานในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันชิงแชมป์โลก

       13.5 การส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา 

* เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าผู้ฝึกสอนแบดมินตันของประเทศไทย (จำนวน 10 คน) *

1.       เคยผ่านหลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอน ที่รับรองโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมกีฬาแบดมินตัน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2.       มีผลงานและได้รับรางวัลจากการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันแบดมินตันในระดับ International Tournaments

3.       ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานจัดการประชุม

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม กรุณาส่งประวัติส่วนตัวและผลงานการฝึกสอนมาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 02 255 3391 - 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุม วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ http://www.badmintonthai.or.th

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาลงแข่งขันในการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ รายการ Badminton Asia U17 & U15 Junior Championships 2016

 

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาลงแข่งขันในการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ

รายการ Badminton Asia U17 & U15 Junior Championships 2016

ระหว่างวันที่ 5 - 9ตุลาคม 2559 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

 

จำนวน นักกีฬาแบดมินตันที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขัน มีดังนี้

ประเภทเดี่ยว 4 คน ประเภทคู่ 2 คู่ และประเภทคู่ผสม 2คู่

นักกีฬาที่ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติในการลงแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1)       ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 เยาวชนประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และ 16 ปี ทุกประเภทการแข่งขัน ครั้งล่าสุดคือ SCG Junior Badminton Championships 2016 ระหว่างวันที่ 1 5  มิถุนายน 2559

กรณี จำนวนนักกีฬาตาม (1) มีไม่เพียงพอ จะคัดตัวจากกลุ่มนักกีฬา ในข้อ (2) และข้อ 3

(2)       มีอันดับมือเยาวชนประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และ 16 ปี ทุกประเภทการแข่งขัน อยู่ในอันดับที่ 1 – 8 ณ วันที่ 28 กรกฏาคม 2559

(3)       มีอันดับมือเยาวชนประเทศไทย รุ่นอายุ 18 ปี (แต่อายุจริงไม่เกิน 16 ปี) ทุกประเภทการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 1 – 8 ณ วันที่ 28 กรกฏาคม 2559

โดยสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันรายการ Badminton Asia U17 & U15 Junior Championships 2016 ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ และกรณีนักกีฬาที่ได้สิทธิ์ตาม (1) มีไม่เพียงพอ สมาคมฯ จะทำการคัดเลือก ณ สนามแบดมินตันของสมาคมฯ บริเวณสวนลุมพินี ภายในเดือน สิงหาคม 2559

สมาคมฯ จะทำการคัดเลือก ณ สโมสรทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (เทเวศร์) วันที่ 30ส.ค. 2559 เวลา 09.00 น. โดยขอให้ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 26 ส.ค. 59 เวลา 13.00 น. ประกาศโปรแกรมการคัดเลือก 27ส.ค. 59 ทางเว็บไซต์สมาคมฯ

 

 

หมายเหตุ:
*ทางสมาคมฯ จัดอาหารกลางวัน และน้ำดื่มบริการให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการคัดเลือกทุกคน ตามวันและเวลาดังกล่าว

**จากการสอบถามนักกีฬาที่เกี่ยวข้องทุกท่านแล้ว สรุปว่าวัน/เวลาที่เหมาะสมในการคัดตัวนักกีฬาเยาวชนควรเป็นตามนี้

 

ขออภัยในการเปลี่ยนแปลงวันเวลาการคัดเลือก

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

 

 

รัชนก อินทนนท์พ้นจากความผิดในข้อกล่าวหาการละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้าม

 

รัชนก อินทนนท์พ้นจากความผิดในข้อกล่าวหาการละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้าม

คณะกรรมการไต่สวนการใช้สารต้องห้ามของ BWF (BWF Doping Hearing Panel) พิจารณาให้ รัชนก อินทนนท์ พ้นจากความผิดในข้อกล่าวหาการละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้าม (Anti-Doping Rule Violation) และ BWF ได้เพิกถอนคำสั่งในการระงับการร่วมกิจกรรมทางกีฬาแบดมินตันของ รัชนก อินทนนท์ เป็นการชั่วคราว ตามที่ได้ประกาศไว้เมื่อสี่วันก่อน โดยให้มีผลทันที

คำตัดสินให้พ้นจากความผิดนี้ มีขึ้นหลังจากการไต่สวนเร่งด่วนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2016 เพื่อพิจารณาว่านักกีฬาแบดมินตันไทยกระทำความผิดในการละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามหรือไม่ หลังจากตรวจพบสารต้องห้ามในปัสสาวะของรัชนก อินทนนท์ ที่ถูกขอเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2016 ในรายการแข่งขัน Thomas & Uber Cup Finals ณ เมืองคุนชาน ประเทศจีน

มีการตรวจพบสาร Triamcinolone Acetonide, Class S9, Glucocorticoid ในตัวอย่างปัสสาวะของ รัชนก อินทนนท์ ซึ่งสารนี้เป็นสารต้องห้ามใน 2016 WADA Prohibited Substance List ที่ WADA ไม่อนุญาตให้ใช้ในช่วงการแข่งขัน ถ้าสารนี้ถูกให้โดยผ่านทางปาก ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และทางทวารหนัก

ประวัติทางการแพทย์และบันทึกการรักษานักกีฬาของ รัชนก อินทนนท์ ถูกส่งให้คณะกรรมการไต่สวนพิจารณาในการไต่สวนเร่งด่วนทาง Video Conference เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2016 หลักฐานเหล่านี้ประกอบกับคำให้การจากพยานผู้เชี่ยวชาญ ทำให้คณะกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้ว เห็นว่า สารนี้ถูกนำมาใช้รักษานักกีฬาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2016 ก่อนการแข่งขัน อันเป็นการรักษาต่อเนื่อง และสารนี้ถูกฉีดเข้าทางเส้นเอ็นเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬา

คณะกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้ว สรุปว่า เนื่องจากการฉีดสารนี้ทางเส้นเอ็นเป็นการรักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬา ซึ่งเป็นเส้นทางการให้สารที่ได้รับอนุญาตให้กระทำได้ จึงไม่เป็นการผิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้าม

รัชนก อินทนนท์และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการตรวจพบสารต้องห้าม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2016 และในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม นักกีฬาถูกสั่งห้ามทำกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันเป็นการชั่วคราว ตามกฎข้อบังคับ BWF Anti-Doping มาตรา 7.9.3 จึงเป็นที่มาของกระบวนการไต่สวน

เหตุผลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการไต่สวน สามารถค้นดูได้จาก เวบไซต์ของ BWF