การส่งบุคคลมาเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

เรื่อง      การส่งบุคคลมาเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

เรียน     สโมสรสมาชิก (สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ) สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถนนราชดำริ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สโมสรสมาชิกที่ประสงค์จะส่งบุคคลใดมาเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม และการนับคะแนน ต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนหรือเลขาธิการของสโมสรสมาชิกมาในวันประชุม โดยให้มีผู้สังเกตการณ์ 1 คน ต่อ 1 สโมสรสมาชิก ทั้งนี้ ผู้สังเกตการณ์ต้องอยู่ในสถานที่ที่สมาคมกําหนดไว้ โดยสามารถมองเห็นการประชุมได้ หากผู้สังเกตการณ์กระทําการอันเป็นอุปสรรคแก่การประชุม การออกเสียงลงคะแนน และ/หรือการนับคะแนน ให้ประธานการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นออกไปจากสถานที่สังเกตการณ์ได้

สำหรับผู้แทนสโมสรสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้แทนสโมสรสมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้ 1 คน ในกรณีตั้งผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้ประธานหรือเลขาธิการของสโมสรสมาชิกทำหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาในวันประชุม และตามข้อบังคับ สโมสรสมาชิกต้องชำระค่าบำรุงประจำปีให้เรียบร้อยก่อนเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อนายทะเบียน คุณทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์ โทร 081-943-4791

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (represented.pdf)การส่งบุคคลมาเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 2628 kB413

ผลการสอบปรับระดับกรรมการผู้ตัดสินแบดมินตันระดับ2 พ.ศ.2558

  1        BAT LOGO

 

ผลการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ
ด้านผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน Level 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ผลการสอบปรับระดับประจำปี 2558