หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาลงแข่งขันในรายการ BWF World Junior Championships 2016

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาลงแข่งขันในรายการ BWF World Junior Championships 2016

ระหว่างวันที่ 2 - 13 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองบิลเบา ประเทศสเปน

จำนวน นักกีฬาแบดมินตันที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขัน มีดังนี้

ประเภทบุคคล  สามารถส่งรายชื่อ ประเภทเดี่ยว 4 คน ประเภทคู่ 2 คู่ และประเภทคู่ผสม 2 คู่

ประเภททีม       สามารถส่งรายชื่อ นักกีฬาชาย 8 คน และ หญิง 8 คน

 

นักกีฬาที่ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติในการลงแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1)       ชนะเลิศเยาวชนประเทศไทยรุ่นอายุ 18 ปี ทุกประเภทการแข่งขัน ครั้งล่าสุดคือ SCG Junior Badminton Championships 2016 ระหว่างวันที่ 1 5  มิถุนายน  2559

(2)       มีอันดับมือเยาวชนโลก ทุกประเภทการแข่งขัน อยู่ในอันดับที่ 1- 8 ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

               กรณี จำนวนนักกีฬาตาม (1) (2) มีไม่เพียงพอ นักกีฬาในข้อ (3) จะได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ

(3)       ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ประเภทบุคคล ทุกประเภทการแข่งขัน รายการ SCG Badminton Asia Junior Championships 2016 ระหว่างวันที่ 13 17  กรกฎาคม 2559

กรณี จำนวนนักกีฬาตาม (1) (2) (3) มีไม่เพียงพอ จะคัดตัวจากกลุ่มนักกีฬา ในข้อ (4)

(4)       เป็นผู้ผ่านการคัดตัวจากกลุ่มนักกีฬา ดังนี้

4.1  นักกีฬาเยาวชนที่มีอันดับมือ เยาวชนโลก 9 - 50

4.2  นักกีฬาเยาวชนอันดับมือ 1-8 เยาวชนประเทศไทยรุ่นอายุ 18 ปี

คิดเฉพาะรายการระดับ มาสเตอร์ซีรีส์ 3  หรือระดับ 3 หรือเทียบเท่า

4.3  ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติประเภทบุคคลครั้งล่าสุด

4.4  รองชนะเลิศเยาวชนประเทศไทย SCG Junior Badminton Championships 2016 ครั้งล่าสุด

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดเลือกนักกีฬา ทั้งหมดต้องไม่เกิน ชาย 8 คน และ หญิง 8 คน กรณีมีนักกีฬาเกินจำนวนดังกล่าว สมาคมฯ จะคัดเลือกจากประเภทเดี่ยวและคู่ก่อน หากยังไม่เพียงพอ จึงจะคัดเลือกจากประเภทคู่ผสม

โดยสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก BWF World Junior Championships 2016 ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ และกรณีนักกีฬาที่ได้สิทธิ์ตาม (1) (2) (3) มีไม่เพียงพอ สมาคมฯ จะทำการคัดเลือก ณ สนามแบดมินตันของสมาคมฯ บริเวณสวนลุมพินี ปลายเดือนสิงหาคม 2559

สมาคมฯ จะทำการคัดเลือก ณ สนามแบดมินตันของสมาคมฯ บริเวณสวนลุมพินี วันที่ 24 ส.ค. 2559 เวลา 09.00 น. โดยขอให้ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 23 ส.ค. 59 เวลา 13.00 น. ประกาศโปรแกรมการคัดเลือก 23 ส.ค. 59 ทางเว็บไซต์สมาคมฯ

  

 

หมายเหตุ:
*ทางสมาคมฯ จัดอาหารกลางวัน และน้ำดื่มบริการให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการคัดเลือกทุกคน ตามวันและเวลาดังกล่าว

**จากการสอบถามนักกีฬาที่เกี่ยวข้องทุกท่านแล้ว สรุปว่าวัน/เวลาที่เหมาะสมในการคัดตัวนักกีฬาเยาวชนควรเป็นตามนี้

ขออภัยในการเปลี่ยนแปลงวันเวลาการคัดเลือก

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

 

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง แบดมินตันเอเชีย กับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
แบดมินตันเอเชีย กับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.30 น.
ณ ห้องอโนมา 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์

 403433

     คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำพิธีลงนาม MOU กับ Mr. Anton Subowo President Badminton Asia วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องอโนมา 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ โดยมี Mr.Greg Kim, Secretary General Badminton Asia, คุณณหทัย ศรประชุม เลขาธิการสมาคมฯ, ดร. วิชญะ เครืองาม กรรมการสมาคมฯ (ประชาสัมพันธ์และ CSR) ร่วมในพิธี
MOU นี้เป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่างแบดมินตันเอเชีย กับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เพื่อสร้างโอกาส ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนากีฬาแบดมินตันให้กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยสมาคมฯ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากแบดมินตันเอเชีย ให้เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ในการส่งเสริมกีฬาแบดมินตันและการพัฒนาศักยภาพการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ
อีกทั้งสมาคมฯ ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงและผู้ฝึกสอนแบดมินตันชั้นนำจากประเทศแนวหน้าของเอเชีย เช่น จีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพของกีฬาแบดมินตันในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมกรรมการเทคนิคสำหรับการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติร่วมกับแบดมินตันเอเชีย นับเป็นความไว้วางใจของแบดมินตันเอเชีย ในศักยภาพและขีดความสามารถของสมาคมฯ จึงเป็นความภาคภูมิใจและเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่ง

     ทั้งนี้ MOU นี้ ถือเป็นการริเริ่มอย่างเป็นทางการของความร่วมมือระหว่างแบดมินตันเอเซียและสมาคมฯ ในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาแบดมินตันในภูมิภาคโดยมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง

403431

 

403433

 

เชิญประชุมสัมมนา เรื่องระบบการจัดการแข่งขัน

เชิญประชุมสัมมนา เรื่องระบบการจัดการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9.00-12.00น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น23 โรงแรมอโนมาแกรนด์

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559

 

 

     สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญสโมสรสมาชิก (สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ) ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมฯ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถ.ราชดำริ

 

     สำหรับการส่งผู้แทนสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุม ประธานหรือเลขาธิการของชมรมหรือสโมสรสมาชิกต้องมีหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาในวันประชุม และตามข้อบังคับ สโมสรสมาชิกต้องชำระค่าบำรุงประจำปีให้เรียบร้อยก่อนเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อนายทะเบียน คุณทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์ โทร 0819434791

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (201602291603.pdf)หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559บต.00026/2559699 kB628