ประกาศผลสอบกรรมการผู้ตัดสินระดับ 3

 

 

 

โครงการอบรม “กรรมการผู้ตัดสินแบดมินตัน ระดับ 3”

 

โดย ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ

สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
โครงการอบรม

 

อบรมวันที่ 10 – 12 กันยายน 2557 

ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (Sports Complex) ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียน

         ตลอดหลักสูตร 200 บาท(รวมค่าเอกสารการอบรม, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

 

 

รายชื่อผู้สอบผ่านการอบรม

 


 

 

ประกาศฝ่ายเทคนิคแข่งขันสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

 

ID-10011282

 

 ประกาศฝ่ายเทคนิคแข่งขันสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
ถึง กรรมการเทคนิคการแข่งขันทุกท่านขณะนี้ระบบฐานข้อมูล
ของกรรมการเทคนิคการแข่งขันของทุกท่านที่ได้กรอกข้อมูล
และชำระเงินรักษาสถานะภาพการเป็นสมาชิกประจำปี 2557 

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับสมาชิกชมรม/สโมสร ผู้จัดการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้อง

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับสมาชิกชมรม/สโมสร ผู้จัดการแข่งขัน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน 
เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และกฎระเบียบต่างๆ ของสมาคมฯ 
ระบบคะแนนสะสม เพื่อให้เข้าใจและยึดถือปฎิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
ยกระดับกีฬาแบดมินตันไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอโนมา