บุคลากรสมาคมแบดมินตัน

กรรมการผู้ชี้ขาดนานาชาติ

 22 1 Nahathai 2  2 
 

พิพัฒน์ จันทรไพจิตร
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 12 กรกฎาคม 2500
อายุ : 57 ปี

 

ณหทัย ศรประชุม
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 19 กุมภาพันธ์ 2498
อายุ : 59 ปี

 

สุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 28 เมษายน 2508
อายุ : 49 ปี

กรรมการผู้ชี้ขาด

หน้า 1

F0C9.tmp   F0B9.tmp no img  F0B8.tmp 
 

พรเพ็ญ ลาโพธิ์
วันเกิด : 1 พฤศจิกายน 2521
อายุ : 36 ปี

 

เฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์
วันเกิด : 5 ธันวาคม 2519
อายุ : 38 ปี

 

นพพร สุวรรณโชติ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 14 มกราคม 2552

 

พงศ์ธร ทิพยานนท์
วันเกิด : 20 สิงหาคม 2505
อายุ : 52 ปี

F0B7.tmp F0A6.tmp F0A5.tmp F0A4.tmp

วัยวุฒิ ช่วยณรงค์
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 27 สิงหาคม 2498
อายุ : 59 ปี

ไกรสิงห์ ทองทับ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 6 กันยายน 2507
อายุ : 50 ปี

จิติรัตน์ ฐานุอัครพัฒน์
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 22 สิงหาคม 2506
อายุ : 51 ปี

บวรยศ เดชโชคชัยเจริญ
วันเกิด : 21 มกราคม 2502
อายุ : 55 ปี

F093.tmp

F092.tmp

F091.tmp

F081.tmp

สมยศ อัศวโพสพ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 17 กุมภาพันธ์ 2507
อายุ : 50 ปี

นรานนท์ นรเดชานนท์
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 3 กันยายน 2524
อายุ : 33 ปี

ร้อยเอก ศรีวรรณ แสดพรม
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 15 เมษายน 2506
อายุ : 51 ปี

ชัยพร ฑีฆตระกูล
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 23 กันยายน 2517
อายุ : 40 ปี

 

   

หน้า 2

   

F080.tmp   F07F.tmp  F06E.tmp no img 
อธิโรจน์ โรจน์ฐิติธนากร
วันเกิด : 5 มิถุนายน 2497
อายุ : 60 ปี
รวี แซ่ตั้ง
วันเกิด : 13 ธันวาคม 2524
อายุ : 33 ปี
ธนะรัตน์ หงส์เจริญ
วันเกิด : 5 กุมภาพันธ์ 2499
อายุ : 58 ปี
สุวิทย์ กลีบยี่สุ่น
วันเกิด : 22 ธันวาคม 2551
อายุ : 6 ปี
no img F06D.tmp F06C.tmp F05C.tmp
พจนาถ นพไธสง
วันเกิด : 15 กันยายน 2507
อายุ : 50 ปี
พนา เตียเจริญ
วันเกิด : 22 พฤศจิกายน 2504
อายุ : 53 ปี
ปฏิภาณ กิติญาณทรัพย์
วันเกิด : 19 สิงหาคม 2499
อายุ : 58 ปี
สุคี ศิริวงศ์พากร
วันเกิด : 24 กันยายน 2501
อายุ : 56 ปี

no img

F05B.tmp

F04A.tmp

F049.tmp

วันชัย กองพลพรหม
วันเกิด : 1 มกราคม 2552
อายุ : 5 ปี
สราวุฒิ ลิ้มติ้ว
วันเกิด : 20 พฤศจิกายน 2506
อายุ : 51 ปี
สุพรรณี บุญช่วย
วันเกิด : 25 กันยายน 2498
อายุ : 59 ปี
ออม เทียมเดช
วันเกิด : 29 มีนาคม 2489
อายุ : 68 ปี

หน้า 3

       
เสกสรรค์ เจรจา
Email :-
วันเกิด : 11 สิงหาคม 2491
อายุ : 66 ปี
รมิดา อัศวโพสพ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 25 กันยายน 2517
อายุ : 40 ปี
ทองพูล ฦาชา
Email :-
วันเกิด : 12 ธันวาคม 2501
อายุ : 58 ปี
อธิพงษ์ ศักดิ์ศรี
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 7 สิงหาคม 2498
อายุ : 59 ปี
ไพลิน ชูกลิ่น
Email :-
วันเกิด : 3 ตุลาคม 2504
อายุ : 53 ปี
มรกต ตระกูลเดิม
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 26 มกราคม 2508
อายุ : 49 ปี
มานิต ชาวเมืองโขง
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 20 ธันวาคม 2517
อายุ : 40 ปี
จรินทร์ มณีแดง
Email :-
วันเกิด : 27 กุมภาพันธ์ 2504
อายุ : 53 ปี

สายัณห์ พุทธวรรณ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 4 ตุลาคม 2503
อายุ : 54 ปี
สมมาตร นวลขาว
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 16 กรกฎาคม 2498
อายุ : 59 ปี
จ.ส.อ. ก้องพล ก้องนวกุล
Email :-
วันเกิด : 17 เมษายน 2504
อายุ : 53 ปี
ส.อ. กิตติพล สิงห์เทียน
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 31 พฤษภาคม 2513
อายุ : 44 ปี

หน้า 4

       
อุษา สงนุ้ย
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 26 กันยายน 2506
อายุ : 51 ปี
นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 9 สิงหาคม 2515
อายุ : 42 ปี
   

   

กรรมการผู้ตัดสินระดับนานาชาติ

หน้า 1

   

1B06.tmp   no img  no img no img 
 

อริญชย์ นิลสกุล
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 31 ตุลาคม 2531
อายุ : 26 ปี

 

พงศ์ธร ทิพยานนท์
วันเกิด : 20 สิงหาคม 2505
อายุ : 52 ปี

 

วัยวุฒิ ช่วยณรงค์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 27 สิงหาคม 2498
อายุ : 59 ปี

 

ไกรสิงห์ ทองทับ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 6 กันยายน 2507
อายุ : 50 ปี

no img no img no img no img
 

จิติรัตน์ ฐานุอัครพัฒน์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 22 สิงหาคม 2506
อายุ : 51 ปี

 

บวรยศ เดชโชคชัยเจริญ
วันเกิด : 21 มกราคม 2502
อายุ : 55 ปี

สมยศ อัศวโพสพ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 17 กุมภาพันธ์ 2507
อายุ : 50 ปี

 
 

นรานนท์ นรเดชานนท์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 3 กันยายน 2524
อายุ : 33 ปี

no img no img no img no img

ชัยพร ฑีฆตระกูล
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 23 กันยายน 2517
อายุ : 40 ปี

 
 

พิพัฒน์ จันทรไพจิตร
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 12 กรกฎาคม 2500
อายุ : 57 ปี

 

อธิโรจน์ โรจน์ฐิติธนากร
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 5 มิถุนายน 2497
อายุ : 60 ปี

รวี แซ่ตั้ง
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 13 ธันวาคม 2524
อายุ : 33 ปี

 

หน้า 2

 

no img   no img  no img no img 
ธนะรัตน์ หงส์เจริญ
Email : -
วันเกิด : 5 กุมภาพันธ์ 2499
อายุ : 58 ปี
พงศกร ระวิเพียรทรัพย์
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 24 กันยายน 2527
อายุ : 30 ปี
รมิดา อัศวโพสพ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 25 กันยายน 2517
อายุ : 40 ปี
ณหทัย ศรประชุม
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 19 กุมภาพันธ์ 2498
อายุ : 59 ปี
no img no img no img no img
มานิต ชาวเมืองโขง
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 20 ธันวาคม 2517
อายุ : 40 ปี
อุษา สงนุ้ย
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 26 กันยายน 2506
อายุ : 51 ปี
นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 9 สิงหาคม 2515
อายุ : 42 ปี
สุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 28 เมษายน 2508
อายุ : 49 ปี

 

กรรมการผู้ตัดสินระดับ 1

หน้า 1

4185.tmp   no img  no img no img 
 

สุภกิจ วิริยะกิจ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 9 มกราคม 2530
อายุ : 27 ปี

 

พรเพ็ญ ลาโพธิ์
วันเกิด : 1 พฤศจิกายน 2521
อายุ : 36 ปี

 

เฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์
วันเกิด : 5 ธันวาคม 2519
อายุ : 38 ปี

 

มัทนียา เสียงสนั่น
วันเกิด : 22 ธันวาคม 2508
อายุ : 49 ปี

4184.tmp no img no img no img

อรพรรณ วิรัติพันธุ์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 3 มกราคม 2526
อายุ : 31 ปี

 
 

ประสุนัย ใจคง
วันเกิด : 23 พฤศจิกายน 2525
อายุ : 32 ปี

 

นพพร สุวรรณโชติ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 14 มกราคม 2552
อายุ : 5 ปี

 

ร้อยเอก ศรีวรรณ แสดพรม
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 15 เมษายน 2506
อายุ : 51 ปี

4173.tmp no img no img no img
 

ทิพอุษา กิลาวิทย์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 20 ธันวาคม 2522
อายุ : 35 ปี

 

พจนาถ นพไธสง
วันเกิด : 15 กันยายน 2507
อายุ : 50 ปี

 

พนา เตียเจริญ
วันเกิด : 22 พฤศจิกายน 2504
อายุ : 53 ปี

 

ปฏิภาณ กิติญาณทรัพย์
วันเกิด : 19 สิงหาคม 2499
อายุ : 58 ปี

หน้า 2

no img   no img  no img no img 
สุคี ศิริวงศ์พากร
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 24 กันยายน 2501
อายุ : 56 ปี
สราวุฒิ ลิ้มติ้ว
Email : -
วันเกิด : 20 พฤศจิกายน 2506
อายุ : 51 ปี
สุพรรณี บุญช่วย
Email : -
วันเกิด : 25 กันยายน 2498
อายุ : 59 ปี
ออม เทียมเดช
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 29 มีนาคม 2489
อายุ : 68 ปี
no img no img no img no img
เสกสรรค์ เจรจา
Email : -
วันเกิด : 11 สิงหาคม 2491
อายุ : 66 ปี
อธิพงษ์ ศักดิ์ศรี
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 7 สิงหาคม 2498
อายุ : 59 ปี
ไพลิน ชูกลิ่น
Email : -
วันเกิด : 3 ตุลาคม 2504
อายุ : 53 ปี
มรกต ตระกูลเดิม
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 26 มกราคม 2508
อายุ : 49 ปี
no img no img no img no img
พ.อ.อ. ธนาพล น้อยมาก
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 5 กุมภาพันธ์ 2517
อายุ : 40 ปี
วันพญา อาสิงสมานันท์
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 15 เมษายน 2521
อายุ : 36 ปี
จรินทร์ มณีแดง
Email : -
วันเกิด : 27 กุมภาพันธ์ 2504
อายุ : 53 ปี
สายัณห์ พุทธวรรณ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 4 ตุลาคม 2503
อายุ : 54 ปี

หน้า 3

no img   no img  no img no img 
สมมาตร นวลขาว
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 16 กรกฎาคม 2498
อายุ : 59 ปี
จ.ส.อ. ก้องพล ก้องนวกุล
Email : -
วันเกิด : 17 เมษายน 2504
อายุ : 53 ปี
ส.อ. กิตติพล สิงห์เทียน
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 31 พฤษภาคม 2513
อายุ : 44 ปี
พ.อ.อ. จิรพัฒน์ เวชสุวรรณ์
วันเกิด : 31 สิงหาคม 2508
อายุ : 49 ปี
no img no img no img no img
อมรเทพ ทัศนสุวรรณ
Email : -
วันเกิด : 10 เมษายน 2523
อายุ : 34 ปี
วายุ กาญจนศร
Email : -
วันเกิด : 31 มีนาคม 2526
อายุ : 31 ปี
สุวัฒน์ มีชนะ
Email : -
วันเกิด : 14 ธันวาคม 2533
อายุ : 24 ปี
ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 13 กันยายน 2528
อายุ : 29 ปี
no img no img    
บดินทร์ ปั้นบำรุงกิจ
Email : -
วันเกิด : 3 มิถุนายน 2531
อายุ : 26 ปี
ชวลิต ชายแก้ว
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 22 มีนาคม 2524
อายุ : 33 ปี
   

กรรมการผู้ตัดสินระดับ 2

no img   93C2.tmp  93C1.tmp  93B0.tmp
 

กรรณพรรณ วรรณเลิศ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 1 มกราคม 2533
อายุ : 24 ปี

 

สุดาพัทธ์ เลิศพรกุลรัตน์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 24 พฤษภาคม 2532
อายุ : 25 ปี

 

ดรุณี มาสมพงษ์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 12 สิงหาคม 2529
อายุ : 28 ปี

 

ณัฐพงษ์ แก้วมูล
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 9 กุมภาพันธ์ 2532
อายุ : 25 ปี

93AF.tmp 93AE.tmp 939E.tmp 939D.tmp

พรธิดา ฤทธิเดช
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 26 เมษายน 2530
อายุ : 27 ปี

กษนพรรณ บุญวัน
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 2 มีนาคม 2530
อายุ : 27 ปี

กฤตวิชญ์ เศรษฐชัย
วันเกิด : 11 มีนาคม 2533
อายุ : 24 ปี

ชาญ งามสิริพร
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 19 เมษายน 2533
อายุ : 24 ปี

939C.tmp

938B.tmp

no img

938A.tmp

ธนะพล อนุสันติ
วันเกิด : 5 เมษายน 2532
อายุ : 25 ปี

ญาณัทชา จิตอารี
วันเกิด : 18 พฤศจิกายน 2532
อายุ : 25 ปี

ศักดิ์สิทธิ์ แพรชาย
วันเกิด : 20 มกราคม 2552
อายุ : 5 ปี

มลฤดี โมธารา
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 26 พฤษภาคม 2525
อายุ : 32 ปี

กรรมการผู้ตัดสินระดับ 3

no img   AACA.tmp  no img no img 
 

รพีพรรณ อ่อนชู
วันเกิด : 24 พฤษภาคม 2531
อายุ : 26 ปี

 

นเรนทร์ธร กุลมา
Email : got.manu.hotmail.com
วันเกิด : 27 พฤษภาคม 2533
อายุ : 24 ปี

สุทธวิทย์ สันตจิต
วันเกิด : 22 มีนาคม 2536
อายุ : 21 ปี

อาทิตยา เพชรเพ็ง
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 12 ตุลาคม 2529
อายุ : 28 ปี

no img no img no img no img
 

ฎาริกา เจริญแสง
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 20 มกราคม 2528
อายุ : 29 ปี

 

ณรงค์ นุภาพ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 30 กรกฎาคม 2530
อายุ : 27 ปี

 

วารุณี เสาเวียง
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 8 พฤศจิกายน 2533
อายุ : 24 ปี

 

ศรัณยา สิโรรส
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 21 มกราคม 2535
อายุ : 22 ปี

no img no img no img no img
 

รัชริน พุ่มพวง
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 15 เมษายน 2514
อายุ : 43 ปี

 

ภาสกร เลิศกิรติกุล
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 1 พฤศจิกายน 2532
อายุ : 25 ปี

 

ธีรสุวัฒน์ วัฒนาศักดิ์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 7 สิงหาคม 2533
อายุ : 24 ปี

 

ภานุวัฒน์ ยุติมิตร
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 12 มีนาคม 2534
อายุ : 23 ปี

ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน

no img  no img no img   no img
 

ณัฐพงษ์ แก้วมูล
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 9 กุมภาพันธ์ 2532
อายุ : 25 ปี

 

พงศกร ระวิเพียรทรัพย์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 24 กันยายน 2527
อายุ : 30 ปี

 

นิตยา ภาวะกา
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 27 ตุลาคม 2526
อายุ : 31 ปี

 

ณัฐพล หอชัยรัตน์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 29 ตุลาคม 2532
อายุ : 25 ปี

no img no img    

นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 9 สิงหาคม 2515
อายุ : 42 ปี

รินดา ซอเสียงดี
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเกิด : 11 กุมภาพันธ์ 2527
อายุ : 30 ปี