รับสมัคร ผู้บริหารสมาคม ตำแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการ (COO)

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัคร ผู้บริหารสมาคม ตำแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการ (COO) จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-        ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำว่า 52 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

-        วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

-        มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่า  5 ปี

-        เป็นผู้ที่มีความสามารถในการประสานงานที่ดีเยี่ยม

-        มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียน ได้ดี

-        ชอบเล่นกีฬาและมีความรู้เรื่องการกีฬาเป็นอย่างดี หากเคยมีส่วนในการบริหารจัดการวงการแบดมินตันจะเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่งานในตำแหน่ง

-        มีทักษะด้านการบริหารองค์กร

-        มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

-        มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

-        สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

-        มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เอกสารประกอบการสมัครงาน

-        ใบสมัครงาน

-        ปริญญาบัตร

-        บัตรประจำตัวประชาชน

-        ทะเบียนบ้าน

-        รูปถ่ายปัจจุบัน 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

-        ผู้สมัครชายต้องมีหลักฐานแสดงการพันธะทางทหาร (ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43)

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารได้ที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารสมาคมฯ สวนลุมพินี ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึง 20 มกราคม 2560

สมาคมฯสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่สมาคมฯกำหนด หรือยกเลิกการคัดเลือกได้ตามที่สมาคมฯพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของสมาคมฯให้ถือเป็นที่สุด

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (ใบสมัครงาน COO--BAT.pdf)ใบสมัคร COO 501 kB61
Download this file (BAT-COO.pdf)คุณสมบัติผู้สมัคร 71 kB60