ขอเชิญสัมมนาผู้จัดการแข่งขันและสโมสรสมาชิก

 

เรียน ผู้จัดการแข่งขันและสโมสรสมาชิก

1.ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันและกรรมการเทคนิคได้มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับสมาคม เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานนานาชาติ จากระเบียบ ข้อบังคับของสมาคม ฯ ปีพุทธศักราช 2557 ได้มีการปรับแก้ไข กฎระเบียบ กติกา ตาม BWF อีกทั้ง สมาคมฯ โดยฝ่ายจัดการแข่งขันและกรรมการเทคนิค ได้มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมในการดำเนินงานด้านการแข่งขัน เช่น การรับสมัครออนไลน์ การวางอันดับมือ การจัดสายการแข่งขัน การดำเนินการแข่งขันหน้าสนาม การจัดทำคะแนนสะสม การทำสถิตินักกีฬา และจะเริ่มใช้ในปี 2560 นั้น

2.เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาผู้จัดการแข่งขันและสโมสรสมาชิกของสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ  ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาที่ https://goo.gl/oSGPBU หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2559

          จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมสัมมนาฯโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป

 

                                                                พลอากาศโท รศ.   (นิกร  ชำนาญกุล)

          ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและกรรมการเทคนิค

                                                          สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์