โครงการอบรมสัมมนาผู้ฝึกสอนด้านการฝึกสอนและการบริหารระดับสูง

 

1.  ชื่อโครงการ

“โครงการอบรมสัมมนาผู้ฝึกสอนด้านการฝึกสอนและการบริหารระดับสูง ประจำปี 2559”

“Badminton Asia Top Coaches Forum 2016”

2.  แผนงาน

การดำเนินโครงการฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาแบดมินตันสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางของกีฬาแบดมินตันในภูมิภาค

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

4.  หลักการและเหตุผล

ตามที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับแบดมินตันเอเชีย ได้มีข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสร้างโอกาส ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนากีฬาแบดมินตันให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย นั้น สมาคมฯ ร่วมกับแบดมินตันเอเชีย จึงจัดทำโครงการอบรมสัมมนาผู้ฝึกสอนด้านการฝึกสอนและการบริหารระดับสูง ประจำปี 2559 Badminton Asia Top Coaches Forum 2016 เพื่อเป็นการยกระดับผู้ฝึกสอนในภูมิภาคเอเชีย ให้เพิ่มพูนความสามารถในการพัฒนานักกีฬาสู่ระดับโลกต่อไป

5.  วัตถุประสงค์

     5.1   ส่งเสริมและพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันในภูมิภาคเอเชีย ให้มีความรู้ความสามารถ ในการถ่ายทอดทักษะกีฬาแบดมินตัน กำหนดแผนการพัฒนานักกีฬา และบริหารจัดการการพัฒนานักกีฬาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

     5.2   ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาคมฯ ได้รับการยอมรับในการเป็นศูนย์กลางของกีฬาแบดมินตันในภูมิภาคเอเชีย

6.  เป้าหมาย

     6.1   ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันในภูมิภาคเอเชียได้รับการพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

     6.2   สมาคมฯ ได้รับการยอมรับในการเป็นศูนย์กลางของกีฬาแบดมินตันในภูมิภาค

7.  วิธีการดำเนินโครงการ

     7.1   ประสานงานกับ Badminton World Federation (BWF) และ Badminton Asia ในการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ

     7.2   พิจารณาคัดเลือกผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันชาวไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ

     7.3   ประสานงานกับ Badminton Asia และสมาคมกีฬาแบดมินตันของประเทศต่าง ๆ ในการส่งผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาฯ

     7.4   จัดการอบรมสัมมนา

     7.5   ประเมินและสรุปผลการอบรมสัมมนา และประโยชน์ที่ได้รับ

8.  คณะเจ้าหน้าที่ทำงาน

     8.1   คุณหญิงปัทมา    ลีสวัสดิ์ตระกูล                ประธานโครงการ

     8.2   นายมนูญ           สรรค์คุณากร                 

     8.3   นายไพศาล         รังษีกิจโพธิ์                   

     8.4   นางณหทัย         ศรประชุม                     

     8.5   นายวีรชัย           วิภาตวิทย์

9.  สถานที่ดำเนินการ

     โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

10.  ระยะเวลาดำเนินการ

       3 วัน ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2559

11.  ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา

       11.1 วิทยากร

              11.1.1 Mr. Ian Wright, Development Director, Badminton World Federation (BWF)

              11.1.2 Mr. Pullela Gopichand, Chief National Coach, Indian Badminton team

              11.1.3 Mr. Ricky Subagja, PBSI Manager Team, Badminton Association of Indonesia (BAI)

              11.1.4 Mr. Morten Frost Hansen, Technical Director, Badminton Association of Malaysia (BAM)

       11.2 หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันจากประเทศต่าง ๆ ในแถบภูมิภาคเอเชีย จำนวน 24 คน

       11.3 หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันจากประเทศไทย จำนวน 10 คน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

12.   ตัวชี้วัดความสำเร็จ

       จำนวนหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันชาวไทย ที่สามารถถ่ายทอดทักษะกีฬาแบดมินตัน กำหนดแผนการพัฒนานักกีฬา และบริหารจัดการการพัฒนานักกีฬาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

13.   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

       13.1 การส่งเสริมและพัฒนากีฬาแบดมินตันในประเทศไทย

     13.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันชาวไทย ในการถ่ายทอดทักษะกีฬาแบดมินตัน กำหนดแผนการพัฒนานักกีฬา และบริหารจัดการการพัฒนานักกีฬาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

       13.3 สมาคมฯ ได้รับการยอมรับในการเป็นศูนย์กลางของกีฬาแบดมินตันในภูมิภาค

       13.4 วางรากฐานในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันชิงแชมป์โลก

       13.5 การส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา 

* เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าผู้ฝึกสอนแบดมินตันของประเทศไทย (จำนวน 10 คน) *

1.       เคยผ่านหลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอน ที่รับรองโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมกีฬาแบดมินตัน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2.       มีผลงานและได้รับรางวัลจากการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันแบดมินตันในระดับ International Tournaments

3.       ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานจัดการประชุม

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม กรุณาส่งประวัติส่วนตัวและผลงานการฝึกสอนมาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 02 255 3391 - 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุม วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ http://www.badmintonthai.or.th