กำหนดการเดินทางโครงการฝึกนักแบดมินตันหญิงที่ญี่ปุ่น

 

โครงการ ฝึกนักแบดมินตันเยาวชนหญิงที่ญี่ปุ่น

 

 

ตามที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้รับการสนับสนุนจาก  Mr. Ben Yoneyama  ประธานและเจ้าของบริษัทโยเน็กซ์ประเทศญี่ปุ่น 

ให้คัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนหญิง  จำนวน  10  คน  (ประเภทเดี่ยว  6  คน  และประเภทคู่  2  คู่)  ไปฝึกซ้อม ณ เมืองชิบะ  ประเทศญี่ปุ่น  

ขอประกาศให้ทราบกำหนดการเดินทาง  ในวันที่  6 - 17 เมษายน  2558  โดยสมาคมฯ ดูแลรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน  และบริษัทโยเน็กซ์ประเทศญี่ปุ่น 

ออกค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด

รายละเอียดในการเดินทาง

TG676  06APR             SUVARNABHUMI - NARITA   DEPART  07.35 am. ARRIVE 3.45 pm.

TG641  17APR             NARITA - SUVARNABHUMI   DEPART 11.00 am. ARRIVE 3.30pm.

 รายชื่อผู้ที่เดินทางไปฝึกซ้อม

$11.      น.ส.ฐิติพร  พฤกษาไพศาลศิลป์          ผู้ควบคุมทีม

$12.      นางมลฑิลา  กิจจานนท์                     ผู้ควบคุมทีม

$13.      น.ส.ชนัญธิดา  จูเจริญ

$14.      น.ส.ฤทัยชนก  ไล้สวน

$15.      น.ส.อรณิชา  จงสถาพรพันธุ์

$16.      น.ส.นันทน์กาญจน์  เอี่ยมสะอาด

$17.      น.ส.อลิษา  ทรัพย์นิธิ

$18.      น.ส.ทิพวาทีย์  ใจอารีย์

$19.      น.ส.ณัฐชา  ฉัตรภัทริน

$110.  น.ส.ฟารีดา  ลุก

$111.  ด.ญ.พิชามญธุ์  พัชรพิสุทธิ์สิน

$112.  ด.ญ.เมษนี  ลุก